Upload: KAW-tidplan.txt

File KAW-tidplan.txt, 8.3 KB (added by leif, 9 years ago)
Line 
1Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse - Anslag till forskningsprojekt
2av hög vetenskaplig potential. Deadline 1 februari 2012.
3
4Rådet för forskningsinfrastruktur har tagit fram en tidsplan för Lunds
5universitets interna hantering av ovanstående utlysning.  Denna
6baserar sig på den information vi har i dagsläget och kan komma att
7revideras om vi får ytterligare information från KAW.
8
9Information från stiftelsen om utlysningen: Forskningsprojekt av hög
10vetenskaplig potential
11
12Stiftelsen stöder projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten
13skall i normalfallet vara av grundvetenskaplig karaktär fokuserade
14till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning. Ett projekt skall ha
15en fristående målsättning och inte endast utgöra tilläggsfinansiering
16till löpande verksamhet eller andra påbörjade projekt.  Ingen
17begränsning i antalet forskargrupper eller sökt belopp föreligger. För
18ämnen där forskning är av generisk natur t.ex. matematik kan ett
19projekt utgöras av gemensam konceptutveckling. Ett normalprojekt har
20en budget mellan 15 till 75 mkr med en löptid på tre till fem år.
21
22Sista ansökningsdag är den 1 februari varje år
23
24Bland" forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential" prioriteras
25projekt inom nya forskningsområden, framförallt av gränsöverskridande
26karaktär där svenska forskare intar en internationell tätposition.
27
28Anslag till utrustning beviljas i normalfallet endast som en del av
29ett projekt där kostnad för utrustningen är direkt relaterad till
30projektets vetenskapliga verksamhet.  Utrustning som finansieras som
31en del av projektkostnaden skall avskrivas under projektets löptid.
32
33Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses (KAW) riktlinjer för projektanslag:
34
35- KAW beviljar företrädesvis anslag inom naturvetenskap, teknik och
36  medicin.
37
38- Projekt inom andra discipliner kan erhålla stöd förutsatt att dessa
39  är kopplade till frågeställningar med relevans för naturvetenskap,
40  teknik och medicin.
41
42- KAW stödjer forskarinitierade projekt av högsta internationella
43  standard.
44
45- Projekt skall vara fokuserat till en sammanhållen vetenskaplig
46  frågeställning. För ämnen där forskning är av generiskt natur
47  t.ex. matematik kan ett projekt utgöras av gemensam
48  konceptutveckling.
49
50- Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av
51  gränsöverskridande karaktär.
52
53- Projektanslag skall primärt inte utgöra tilläggsfinansiering till löpande
54  verksamhet och/eller andra påbörjade projekt.
55
56- Ingen begränsning i antalet forskargrupper eller forskargruppernas
57  lokalisering, varken organisatoriskt eller geografiskt. Sökande
58  skall ha fast anknytning till svenskt lärosäte.
59
60- Normalprojekten bör ha en budget mellan 15 till 75 mkr.
61
62- Projekt kan ha en löptid på tre till fem år.
63
64- Bidrag till utrustning som är nödvändig för projektet beviljas genom
65  finansiering av avskrivningskostnader.
66
67- Forskning finansierade av Stiftelsen skall publicera med open
68  access, dvs.  publicerade artiklar skall arkiveras i öppet sökbara
69  databaser. Merkostnad för detta kan tas up som en direkt kostnad i
70  projektansökningar.
71
72- Ansökning en gång per år med sista ansökningsdag 1 februari.
73
74- Ett projekt kan maximalt prövas för anslag vid tre separata
75  ansökningstillfällen.
76
77Tidsplan
78
7931 oktober 2011 kl 12: Ett letter of intent (max fem sidor, se nedan)
80mailas till
81Birgitta.Larsson@fs.lu.se<mailto:Birgitta.Larsson@fs.lu.se> för
82prioritering vid rådsmötet den 7 november. Ansökan ska vara förankrad
83och anses vara mycket viktig av fakultet och institution. Fakulteten
84ska dessutom ha prioriterat ansökningarna (se nedan). Detta innebär
85att varje fakultet kommer att hantera LoI och kommer därmed att skicka
86ut egna instruktioner angående interna deadlines mm. Om en ansökan
87involverar fler än en fakultet ska den prioriteras av alla relevanta
88fakulteter.
89
90Fakulteterna ska ha prioriterat ansökningarna och ska skicka in ett
91brev till Birgitta.Larsson@fs.lu.se<mailto:Birgitta.Larsson@fs.lu.se>
92där rangordningen av ansökningarna framgår senast den 31 oktober kl
9312. Det underlättar för rådets arbete om man kan numrera ansökningarna
94efter prioritet, men det går också att ange gruppvis prioritering. Dvs
95en grupp med ansökningar av högsta prioritet, följt av grupper med
96lägre prioritet.
97
98Vid rådsmötet den 7 novemberbestäms vilka ansökningar som kommer att
99skickas in. Det kommer att bli i storleksordningen 10 ansökningar
100totalt från Lunds universitet.
101
1028-9 november 2011: Information om vilka ansökningar som kommer att
103skickas in distribueras till de som skickat in letter of intent.
104
10510 november 2011 kl 9-11: Informationsmöte om KAWs budgetmall.
106Preliminär lokal Byrålogen By327.
107
10812 december 2011: hel ansökan, komplett med alla stödjebrev, signerade
109fullkostnadskalkyler etc. (se nedan) skickas in till
110Birgitta.Larsson@fs.lu.se<mailto:Birgitta.Larsson@fs.lu.se>. Rådet
111behandlar ansökningarna vid sitt möte den 19 december och ger feedback
112senast den 20-21 december.
113
114Januari 2012: BL mailar rektors signerade stödjebrev till den sökande.
115Den sökande ansvarar för det elektroniska inskickandet av ansökan samt
116att se till att BL får kopia av hela den slutliga ansökan.
117
118Innehåll i Letter of intent:
119
1201.  Organisatorisk miljö där projektet/utrustning kommer att ha sin
121    hemvist. Ange klart vilka institutioner/fakulteter som är
122    aktuella.
123
1242.  Kort beskrivning av vad ansökan omfattar och vilken total summa
125    som sökes.
126
1273.  På vad sätt representerar ansökan nya forskningsfrågor eller
128    metoder - och inte bara "more of the same" (detta är ett ytterst
129    viktigt kriterium för KAW)?
130
1314.  KAW fokuserar på excellenta forskare - framgår det tydligt att
132    sådana spelar en nyckelroll i projektet?
133
1345.  Strategisk betydelse för LU, fakulteten, institutionen och
135    forskningen i gruppen. Ev. även för Sverige. Hur bidrar projektet
136    till förstärkning/utveckling av forskningsmiljön,
137    forskningsinfrastruktur?
138
1396.  Leder projektet till samarbeten, inomvetenskapliga såväl som
140    tvärvetenskapliga; inom Lund, nationellt och internationellt?
141
1427.  Om utrustning ingår i ansökan - finns liknande utrustning redan i
143    Lund? - om svaret är ja, varför är det viktigt med just denna
144    utrustning? Är det en komplettering, på vilket sätt?
145
1468.  Har KAW tidigare gett stöd till projekt/utrustning eller annan
147    verksamhet vid gruppen/institutionen inom detta område?
148
1499.  Sökanden intygar att han/hon varit i kontakt med
150    institution/fakultet och att ansökan är förankrad och prioriterad
151    av dessa.
152
153Den fullständiga ansökan
154
155Birgitta Larsson ser till att rektors stödjebrev signeras och mailar
156sedan det till den sökande.  Den sökande ansvarar för det elektroniska
157inskickandet av ansökan samt att se till att Birgitta Larsson får
158kopia av hela den slutliga ansökan.
159
160I den fullständiga ansökan ska följande ingå:
161
1621.  Alla delar av ansökan enligt KAW:s
163    riktlinjer. (http://www.wallenberg.com/kaw/ansokan/ansokans-utformning.aspx)
164
165-          Projektbeskrivning
166
167-          Specificerad kalkyl över sökt belopp
168
169-          Finansiering
170
171-          Personalia, CV (KAW vill ha en lista på högst 10 artiklar men
172           skriver inget mer om hur de vill att CVt ska utformas. Vi
173           föreslår max två sidor + publikationer)
174
175-          Rektors intygan (se nedan) Dessutom krävs en av prefekt eller
176           motsvarande signerad fullkostnadskalkyl alternativt KAWS
177           budget. Detta för att säkerställa att budgeten är förankrad
178           på institutionen.
179
180
181Det rekommenderas att man på ett tidigt stadium loggar in också på
182web-portalen för att se ansökans utforming där
183(https://eansokan.wallenberg.com/frameset.asp?loc=subv).
184
185
1862.       Utkast till rektors intygan i word-format. Utkastet ska innehålla
187
188
189
190-          Kort beskrivning av vad ansökan omfattar och vilken total summa som
191           sökes.
192
193-          På vad sätt representerar ansökan nya forskningsfrågor eller metoder
194           - och inte bara "more of the same" (detta är ett viktigt
195           kriterium för KAW)?
196
197-          KAW fokuserar på excellenta forskare - framgår det tydligt att
198           sådana spelar en nyckelroll i projektet?
199
200-          Strategisk betydelse för LU, fakulteten, institutionen och
201           forskningen i gruppen. Ev. även för Sverige.
202
203Stödjebrevet ska skrivas på engelska och vara max 0,5 sida. Rektor
204kommer att skriva en inledande paragraf som är gemensam för alla
205ansökningar.
206
207Alla dokument, med undantag för utkast till rektors följebrev, ska
208mailas i pdf-format. Namnge filerna efter KAWs rubriker följt av
209huvudsökandens efternamn.
210