wiki:Equalop/100422

Minnesanteckningar från möte med jämställdhets- och likabehandlingskommittén för institutionen för astronomi och teoretisk fysik, 2010.04.22

Närvarande: Johan Bijnens, Eva Jurlander, Leif Lönnblad, Iskra Staneva

Vi gick igenom de gamla institutionernas jämställdhetsplaner och tittade lite på fakultetens dito och diskuterade hur vi skulle lägga upp den gemensamma institutionens plan. Vi planerade också det fortsatta arbetet.

Det beslutades att kommittén ska ha ett ordinarie sammanträde per termin. Vid det ena tillfället behandlas den årliga revisionen av jämställdhets- och likabehandlingsplanen, och vid det andra behandlas det årliga jämställdhetsbokslutet. I övrigt sammanträder kommittén när ärenden uppkommer.

Det beslutades att före institutionsstyrelsesammanträdet den 24e Maj ha utarbetat ett förslag till jämställdhets- och likabehandlingsplan, enligt bifogad struktur.

Vid tangentbordet, Leif Lönnblad

Struktur till jämställdhets- och likabehandlingsplan

 1. Introduktion, där det hänvisas till fakultetens plan. (Skrivs av Leif)
 1. Nulägesanalys

nyckeltal när det gäller könsfördelning inom olika anställningskategorier, samt doktorander och studenter. Om möjligt även nyckeltal när det gäller funktionshinder, utlandsfödda mm. (Tas fram av Eva)

Text kommenterande nyckeltalen. Kort diskussion om medveten och omedveten diskriminering. (skrivs av Leif)

 1. Åtgärdsplan

Här kom vi fram till en lista med åtgärder. Alla ska kanske inte vara med, och fler kan tillkomma. (Hans och Iskra funderar på lämpliga formuleringar).

 • Sommarstipendier för kvinnliga GU studerande.
 • Seminarier där kvinnliga GU studerande får möta kvinnliga forskare.
 • Uppmuntran att bjuda in kvinnliga föreläsare.
 • Överkompensation vid förlängning av doktorandtjänst om doktorand varit föräldraledig (jfr. fakultetens policy vid föräldralediga foassar).
 • Medvetandegörande av omedveten diskriminering.
 • Utvärdering av Fysiska institutionens genuscertifieringsprogram. Bjuda in Tomas Brage att beskriva arbetet med efterföljande diskussion. (Förslagsvis en onsdagseftermiddag vid vår gemensamma seminarietid.)
 • Uppmuntra doktorander och anställda att ta fysicums genuskurs. (t.ex. genom att lista den bland valbara kurser i forskarutbildningen.)
 • Kvinnliga mentorer för kvinnliga doktorander.
 • Flexibla arbetstider för småbarnsföräldrar?
 • Broschyr med jämställdhets- och likabehandlingsinformation. (Tryckt och/eller webbaserad.)
 1. Handlingsplan för ärendehantering

Det ska råda nolltolerans mot all form av diskriminering och trakasserier, och alla ska veta om det (se broschyr ovan).

Vem ska man kontakta om man känner sig diskriminerad? (Prefekten, någon i kommittén, doktorander kanske kontaktar handledare eller Bengt EY/Lennart L). Hur ska ärenden hanteras? (Tas upp i kommittén, skickas till fakulteten i allvarliga fall). Åtgärder beslutas av prefekt i samråd med kommittén.

 1. Formalia: beslutas av prefekt, årlig revision, årligt bokslut.
Last modified 8 years ago Last modified on Nov 30, 2011, 2:52:09 PM