wiki:Equalop/111129

Minnesanteckningar från möte med jämställdhets- och likabehandlingskommittén för institutionen för astronomi och teoretisk fysik, 2011.11.29

Närvarande: Johan Bijnens, Henrik Hartman, Eva Jurlander, Leif Lönnblad, Iskra Staneva

Vi dryftade DO:s beslut angående anmälan mot institutionens utlysning av kvinnliga stipendiater. Saken kommer inte att gå till domstol, men DO gav en del information som vi bör ta hänsyn till inför nästa års utlysning.

Vi diskuterade de epostmeddelanden som individer vid institutionen skrivit i samband med Wings nätverket utannonserade sin nya facebooksida. Gruppen förordade att prefekten skriver till samordnaren för Wings och förklarar att de åsikter som ges uttryck för i epostmeddelandena inte på något sätt speglar institutionens hållning.

Vi diskuterade uppdateringen av jämställdhetsplanen och beslutade att behålla den allmänna strukturen. Dock ska vi i åtgärdsförslagen specificera hur resultaten ska "mätas". I övrigt pratade vi om följande ändringar.

 • Eva uppdaterar tabellen i nulägesanalysen
 • Överkompensationen för föräldralediga doktorander har inte beslutats i styrelsen. Dock har rekommendationen använts i ett fall.
 • När det gäller sommaranställningar för kvinnliga GU studenter, ska punkten kompletteras med en hänvisning till DO anmälan
 • Punkten om Seminarier för GU studenter, formuleras om för att specifikt nämna den serie med inspirationsföreläsningar som planeras för fysikstudenter.
 • Inbjudan av kvinnor att hålla seminarier och colloqvier ska komletteras med ett "bokslut" för att eventuella framsteg ska kunna mätas.
 • Punkten om mentorer, ersätts med en uppmuntran till nätverksbyggande.
 • Punkten om flexibla arbetstider kompletteras med fakultetens policy att inga möten ska hållas utanför klockslagen 08:30 - 16:30.
 • Medvetandegörandet av omedveten diskriminering, bör tas upp i samband med institutionens stormöten.
 • Istället för att uppman doktorander att ta genuskursen, ska vi informera om dess existens.
 • Henrik undersöker om det är möjligt att faktiskt sammanställa en en informationsbroschyr. Dessutom görs en wikisida med länkar till material om likabehandling och diskriminering. Broschyren och dess innehåll ska också behandlas i institutionens introduktionskurs för doktorander. Prefekten tar på medarbetarsamtalen upp vilka vägar som finns för anställda om de på något sätt känner sig diskriminerade.
 • Nästa år ska vi faktiskt försöka bjuda in Tomas Brage och prata om genuscertifieringen på ett av våra stormöten.

Vid tangentbordet, Leif Lönnblad

Last modified 8 years ago Last modified on Nov 30, 2011, 2:56:12 PM