wiki:KAWinfra12

Till dekaner, kanslichefer samt prorektorer m fl.

Kopia till rådet för forskningsinfrastruktur

Intern hantering av ansökningar till Knut och Alice Wallenbergs utlysning för nationell viktig infrastruktur 2012 – för vidare spridning inom fakulteter och institutioner

Den 1 september är det deadline för denna utlysning. Nedanstående är hämtat från KAWS hemsida here.

”Stiftelsen stödjer nationellt viktig infrastruktur där ett eller flera universitet i samverkan kan visa att en specifik teknologi är avgörande för ett vetenskapsområdes utveckling. En sådan tekniksatsning skall komma så många forskare som möjligt till nytta och ha en organisation som medger ett öppet granskningsförfarande. De sökande universiteten skall på ett utvärderingsbart sätt redovisa hur den föreslagna utrustningen kommer till nationell nytta.

Stiftelsen medfinansierar i normalfallet inte infrastrukturer som initierats och redan delfinansierats av andra finansiärer. Ansökan om infrastrukturbidrag bör koordineras med ansökan om forskningsresurser för infrastrukturens teknikutveckling. Stiftelsen kommer under perioden 2011-2015 att finansiera nationellt viktig infrastruktur. Efter denna period kommer stiftelsen att minska sitt stöd till nationell infrastruktur.”

För att kunna säkerställa att alla ansökningar som Lunds universitet skickar in håller högsta kvalitet och är av vikt för universitetet har Lunds universitets Forskningsnämnd utformat följande instruktioner för hantering av ansökningarna.

Senast måndagen den 21 maj kl 13 mailas följande till Birgitta.Larsson@…:

 1. Namn och organisatorisk hemvist för huvudsökande samt medsökande
 2. Kort projektbeskrivning i sådant skick att man kan bedöma vad den slutliga projektbeskrivningen kommer att innehålla.
  • Observera att det inte är en färdig projektbeskrivning som efterfrågas, utan ett kortfattat utkast.
  • Det är viktigt att man i projektbeskrivningen beskriver hur man ska hantera de krav som KAW har på en infrastruktur som finansierat av dem (se KAWs hemsida för mer information).
  • Det är också viktigt att det klart framgår i projektbeskrivningen exakt hur infrastrukturen ska användas i forskningsprojektet/en som beskrivs.
 3. Översiktlig budget. Den behöver inte vara i KAWS mall, utan det viktiga är att det framgår vad man söker medel för och hur andra eventuella kostnader som uppstår i samband med infrastrukturen ska täckas.
  • Observera att KAW endast täcker avskrivningskostnader under fem år. Om avskrivningstiden är längre än fem år måste resterande kostnader kunna täckas från annan källa. Detta måste klart framgå hur dessa kostnader kommer att täckas.

Forskningsnämnden har möte den 1 juni och kommer då att gå igenom alla inskickade ansökningar för se vilka som kan anses uppfylla KAWs krav samt är av vikt för Lunds universitet. Efter forskningsnämndens möte kommer de forskare som ska skicka in ansökningar att få ytterligare information om den fortsatta hanteringen av ansökningen.

Hör gärna av er om något är oklart!

Med vänlig hälsning

Birgitta

Birgitta Larsson

Research Liaison Officer

Research Services

Lund University

PO Box 117

SE-221 00 Lund

Sweden

Phone +46 46 222 70 43

Fax +46 46 222 40 07

Visiting address: Paradisgatan 5c

www.fs.lu.se

Last modified 8 years ago Last modified on Apr 2, 2012, 3:06:07 PM