wiki:Teleskop

Version 3 (modified by leif, 5 years ago) (diff)

--

Telesopgrupp med ansvar för undervisningsteleskop

Med anledningen av stormen i januari 2015 då våra undervisningsteleskop förstördes, inrättades en grupp med seniora personer som ska ta ett långsiktigt ansvar för införskaffande och underhåll av de teleskop som behövs inom astronomiundervisning.

Gruppen skall ge studierektor råd och support när ny instrumentering måste införskaffas. De skall också se till att instrumenteringen sköts och underhålls på ett sådant sett att den är i fullgott skick när undervisning skall ske. Det står gruppen fritt att organisera sitt arbete så som den finner bäst. De bör inhämta kunskaper och erfarenheter från personal och andra intresserade för att fatta de bäst underbyggda beslut. Om gruppmedlemmarna finner att det främjar deras arbete kan de associera andra personer med gruppen.

Medlemmar

  • Thomas Bensby (sammankallande)
  • David Hobbs
  • Hampus Nilsson
  • Johan Rathsman (studierektor)