wiki:Upload/LMK2012

Inbjudan till

LMK Idéforum 2012 i Björkliden

För fjärde gången inbjuder LMK stiftelsen i samverkan med Pufendorfinstitutet till LMK Idéforum i Björkliden. En presentation av tidigare års idéforum finns på Pufendorfinstitutets hemsida:

http://www.pi.lu.se/o.o.i.s/29123 Tid: 7 - 10 september 2012

Plats: Björkliden Fjällby (www.bjorkliden.com)

Syfte

LMK stiftelsen vill stimulera idéutbyte om forskningsutveckling vid Lunds universitet i enlighet med stiftelsens stadgar. Syftet är att i en stimulerande fjällmiljö erbjuda unga forskare vid LU en möjlighet att utbyta idéer kring den egna forskningsutvecklingen, nya multidisciplinära forskningsområden och hur forskningsutvecklingen vid Lunds universitet kan förnyas och stimuleras.

LMKs idéforum har dessutom en anknytning till Pufendorfinstitutet, där nydanande och gränsöverskridande forskning ska stimuleras och utvecklas. Deltagarna ska ha möjlighet att presentera och fritt diskutera idéer om angelägna tvärvetenskapliga teman.

Program

Resa flyg och buss, presentationer och seminarier, utflykter i fjällmiljön

Seminarieledare

Sture Forsén, Sven Strömqvist, Göran Bexell

Förberedelser

Varje deltagare förbereder presentationer av egen forskning och om hur man vill utveckla forskningen. Vidare förbereds presentationer av idéer om nya forskningsområden och forskningsutveckling vid LU och inte minst vid Pufendorfinstitutet. Presentationerna lämnas skriftligt och presenteras muntligt.

Villkor

LMK stiftelsen står för resa och logi. Deltagarna ska ha disputerat och bedriva aktiv forskning. Deltagarna förbinder sig att delta aktivt i alla program och göra angivna förberedelser.

Urval av deltagare

Varje fakultet och inbjuden miljö inbjuds att nominera max tre förslag till deltagare. Deltagarna ska vara införstådda med villkoren och ha möjlighet att delta. Anmälan är bindande. Nomineringen ska vara skriftlig och innehålla följande: Den nominerades CV samt en motivering från fakulteten samt en självpresentation på max en (1) sida från den nominerade.

Efter beredning av seminarieledarna beslutas om urval av deltagare av LMK stiftelsens styrelse.

Varje förslagsställare inbjuds således att nominera högst tre kandidater.

Förslagen ska sändas till Malin Ferhm, LMK stiftelsen, och vara henne tillhanda senast onsdagen den 9 maj 2012:

Malin.Ferhm@… Postadress: Box 2025, SE-220 02 Lund, Sweden Telefon: 0708 901801 Sven Strömqvist Sture Forsén Göran Bexell

Last modified 8 years ago Last modified on May 3, 2012, 12:24:34 PM