source: trunk/test/data/foo.sam @ 2888

Last change on this file since 2888 was 2888, checked in by Peter, 10 years ago

add example SAM file. refs #729

File size: 251.9 KB
Line 
1@SQ SN:1  LN:249250621
2@SQ SN:2  LN:243199373
3@SQ SN:3  LN:198022430
4@SQ SN:4  LN:191154276
5@SQ SN:5  LN:180915260
6@SQ SN:6  LN:171115067
7@SQ SN:7  LN:159138663
8@SQ SN:8  LN:146364022
9@SQ SN:9  LN:141213431
10@SQ SN:10 LN:135534747
11@SQ SN:11 LN:135006516
12@SQ SN:12 LN:133851895
13@SQ SN:13 LN:115169878
14@SQ SN:14 LN:107349540
15@SQ SN:15 LN:102531392
16@SQ SN:16 LN:90354753
17@SQ SN:17 LN:81195210
18@SQ SN:18 LN:78077248
19@SQ SN:19 LN:59128983
20@SQ SN:20 LN:63025520
21@SQ SN:21 LN:48129895
22@SQ SN:22 LN:51304566
23@SQ SN:X  LN:155270560
24@SQ SN:Y  LN:59373566
25@SQ SN:MT LN:16569
26@SQ SN:GL000207.1 LN:4262
27@SQ SN:GL000226.1 LN:15008
28@SQ SN:GL000229.1 LN:19913
29@SQ SN:GL000231.1 LN:27386
30@SQ SN:GL000210.1 LN:27682
31@SQ SN:GL000239.1 LN:33824
32@SQ SN:GL000235.1 LN:34474
33@SQ SN:GL000201.1 LN:36148
34@SQ SN:GL000247.1 LN:36422
35@SQ SN:GL000245.1 LN:36651
36@SQ SN:GL000197.1 LN:37175
37@SQ SN:GL000203.1 LN:37498
38@SQ SN:GL000246.1 LN:38154
39@SQ SN:GL000249.1 LN:38502
40@SQ SN:GL000196.1 LN:38914
41@SQ SN:GL000248.1 LN:39786
42@SQ SN:GL000244.1 LN:39929
43@SQ SN:GL000238.1 LN:39939
44@SQ SN:GL000202.1 LN:40103
45@SQ SN:GL000234.1 LN:40531
46@SQ SN:GL000232.1 LN:40652
47@SQ SN:GL000206.1 LN:41001
48@SQ SN:GL000240.1 LN:41933
49@SQ SN:GL000236.1 LN:41934
50@SQ SN:GL000241.1 LN:42152
51@SQ SN:GL000243.1 LN:43341
52@SQ SN:GL000242.1 LN:43523
53@SQ SN:GL000230.1 LN:43691
54@SQ SN:GL000237.1 LN:45867
55@SQ SN:GL000233.1 LN:45941
56@SQ SN:GL000204.1 LN:81310
57@SQ SN:GL000198.1 LN:90085
58@SQ SN:GL000208.1 LN:92689
59@SQ SN:GL000191.1 LN:106433
60@SQ SN:GL000227.1 LN:128374
61@SQ SN:GL000228.1 LN:129120
62@SQ SN:GL000214.1 LN:137718
63@SQ SN:GL000221.1 LN:155397
64@SQ SN:GL000209.1 LN:159169
65@SQ SN:GL000218.1 LN:161147
66@SQ SN:GL000220.1 LN:161802
67@SQ SN:GL000213.1 LN:164239
68@SQ SN:GL000211.1 LN:166566
69@SQ SN:GL000199.1 LN:169874
70@SQ SN:GL000217.1 LN:172149
71@SQ SN:GL000216.1 LN:172294
72@SQ SN:GL000215.1 LN:172545
73@SQ SN:GL000205.1 LN:174588
74@SQ SN:GL000219.1 LN:179198
75@SQ SN:GL000224.1 LN:179693
76@SQ SN:GL000223.1 LN:180455
77@SQ SN:GL000195.1 LN:182896
78@SQ SN:GL000212.1 LN:186858
79@SQ SN:GL000222.1 LN:186861
80@SQ SN:GL000200.1 LN:187035
81@SQ SN:GL000193.1 LN:189789
82@SQ SN:GL000194.1 LN:191469
83@SQ SN:GL000225.1 LN:211173
84@SQ SN:GL000192.1 LN:547496
85@PG ID:bwa  PN:bwa  VN:0.6.1-r104
861403:1816-0 83  2 24819 60  100M  = 24506 -413  GCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGG  DDD_DDbfi_hDehfihDDDfcgDeeeihD`cdegbige_Wiicihihdegiddhhiheaiia]ifh_hihicOhTidgIiiffhiff`aghiiiihihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
871403:1816-0 163 2 24506 60  100M  = 24819 413 CATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATT  hehihSgifeiidiififeiiei`giiiffii^_`bhbDi`ihiDeiiiiiDiadVDZeiiffhdihfgih`]iLgJchiafghDfXgDiQDegDDdDcf  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
88130:515-1 83  2 24517 60  100M  = 24131 -486  GTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAA  DfD`edfbifDhDgggf`ifgfggee]bDgedc_SfbigDaXaiiiedgifiif`heii_Dgifid[hhhiiechhiihbi_iihiigiiiZhieiaidi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
89130:515-1 163 2 24131 60  100M  = 24517 486 TTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAA  ihhigggiciif`hhigiiig]ghhhiaiefcfhiRfhii[i`aiiebi[ciD_cdci`gfDcgDiigDcb]fDcbRfZjga_iUgDhfiD^hccehDD^  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
901433:1742-2 99  2 24536 60  100M  = 24745 309 CTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATT  iiihhd_gfdefiiii\iehiiiefiiehUifZeffdgii`ibZigi`Ddihiihi`egiD[iDeiDReeDeiDahTbigDbfDig_d[[_Dihc^iDeh  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
911433:1742-2 147 2 24745 60  100M  = 24536 -309  AGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCC  feDgDfD`_fggVDiDZD^DDeDh]ib]fiheigXDOhiddei^hghiiiTDecgbRddicgiiii^iidigieiggh^ifiieiiidjiiiWifihifb  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
9234:408-3  83  2 24309 29  36M1I13M2D41M9S = 24035 -366  TGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATA  __DDDgDDiDDd_dc]Ye]_ihDiDighdDceiiYf_iieLa`iiiihigDhDgc\ieciiiifiiZifihiiiiZi\iiiifhghigffhfibegigia  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:49^GC41
9334:408-3  163 2 24035 29  100M  = 24309 366 TGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGA  igeiefecX]giii]hf]iigiig^h`hii_fgWMhif`cbgdZiDcfbgfegiffdibaiiiD\eicfDe_DcgeifgieDgihDbDZiTeSDD`g[he  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
94987:1256-4  99  2 24090 60  100M  = 24259 269 CCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGA  heiiiiiiiiigiciiihiiidiiDfi]eeLfiffeLhigifeeif[eheDfghDgXTciDODfiDi`fidiigagiff\hDibafD_Dd]DcDiDa]fD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
95987:1256-4  147 2 24259 60  100M  = 24090 -269  AGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTG  DDDdDDgYfDDDgc_DViiigi^ffDdKD]iDic`fc^V]chghigcgfcggiiiigiigVfiiihiihihiiidiiXifiiahiieifgiichhigh_h  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
96736:1118-5  81  2 24121 37  100M  = 24838 617 TTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGT  eiDdDDiedhidgD``iDWbefdeigeDiD]DgihDcei`ifgiiiieifiZfieehigef_ihieiiiefihigSi`hiiiiiiiifhigiaDiieiag  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
97736:1118-5  161 2 24838 37  100M  = 24121 -617  GCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATT  hiidieihiihigihhiiiiiihciiiigdggK`hDegiDiiDf^iigeeiDi]iXhKfiDiidDX^iififiDhbciefiDDDDDdfaD]`iDfD_D\e  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
981287:1518-6 83  2 24521 60  100M  = 24390 -231  ATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGAC  DeDDifDbIDD\hDihiiXif^hieiiDfahiiKYiDDegiiDDfiiJiiDgggfhgieDfg^ihiidhihiiDifhhi`igii]ihiiiiiciiii`ii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
991287:1518-6 163 2 24390 60  100M  = 24521 231 ACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGAT  hiiiiiihiiiPiggiiighigihhigggfifafDc\iWidiMLdi[VfigWdecfiiiifi_i_DDdDiDWZVifO\fdiDgbdfiDfhdf_ia]aigD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1001356:1745-7 99  2 24459 60  100M  = 24748 389 TGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTT  aiiiigi]daiiigYi\^beii]hihifiiiicef`hib\iggg_hDdg_f^iiiYhci]hhiigDh[ffbiDiiigDjDigiiDcD^iDDaDVe[ggDi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1011356:1745-7 147 2 24748 60  100M  = 24459 -389  CCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGT  cDDfSXXhfgDDidgeD]ghghDiYDfbViDifDGe_Vah`fiiggheiD`DT^ia[iiihhDfgiiiihiig^acegiiiifegieihigiiiidihii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
102161:552-8 99  2 24162 60  100M  = 24554 492 ATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGC  ii_WiYiYiihigiiiigieeZhfiii`iifiiiiigiiiifg`diffiifhgh]iediigfhfiiDTiiiiiiiifiiDed`ifciiPecegfegDDiD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
103161:552-8 147 2 24554 60  100M  = 24162 -492  AATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTT  gUdDDadg\iDbDeiDbdhggiehafDcdiDDiigdii`DegcgiidiiDiiiiiiiiDQfDfeii]iIh`ihifaiiDhiii^hif\igiiieiiiDgg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1041123:1429-9 99  2 24226 60  100M  = 24432 306 TGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAA  iiiaihheiieiiiiiihigZhiiiifefggficiih_fDii\ei]g_gig[iiihiD]]dUiiDiefeDi_DSXfiTiDiicDg^ebDDdDD^fDDiDi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1051123:1429-9 147 2 24432 60  100M  = 24226 -306  GGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAAC  DObDD_dDed[bWbhgegDibff\ifgdaigDXgdggfDiDicchfii_iigggehgiiifiibiiiiiehXigiXiig`ifgVfiiiiiiiiifgifje  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1061469:1734-10  99  2 24572 60  100M  = 24737 265 AATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGAT  cghiiiiifhhicifZcediiZ^ieiiihfidZhdWehhdieDiZg_i[ih\_gihibiiDiO`igZfDiD_dciiiciW`deDhiDggeffgWDgcedX  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1071469:1734-10  147 2 24737 60  100M  = 24572 -265  CTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCA  DbDecgi`\DDiPDDifDD]chgiJijfiDgacggicDhf^iS^geiTDgbicicieeghiiDfdiDbifighighb^ehifiiiieigdhi\fiihiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
108434:808-11  99  2 24536 60  100M  = 24810 374 CTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATT  icigiiVgii_iiDhgiigiciiiYiheiihigYiiiifDDgDfiDdaiei`ciggghiiih_i`XiiiegDi]eDbhgfiD`iig[[igDDUaDidchD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
109434:808-11  147 2 24810 60  100M  = 24536 -374  CACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCT  iDfggXDDDDDM`gg_iDDhW^g]iDfhDihicdDh[cDfeigieD]ib[gdiihiicgiif_igiicacifgViDcaiii_ciifiiiiiiiieiihii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
110543:901-12  99  2 24645 60  100M  = 24903 358 ATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGC  igiiiiiiiihgfiieTYggi]TD_ihiiiihDfciggiagggehbeeigcifgHggigiiiged_ZeifgcDXigD[Dib_ha`DigZ]Dgi]iDDD`D  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
111543:901-12  147 2 24903 60  100M  = 24645 -358  CCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTA  digDDieeiDDedgbbhcbb]_gaihiD`fiig_ifceD`iigigihbgi^fiiiiiihiceeggXggicici`JV`iefgiiZehaeciidgibihiii  XT:A:U  NM:i:2  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:2  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:97A1G0
1121000:1444-13  99  2 24103 60  100M  = 24447 444 CATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTT  gehfieiiiiiiiiihiiiggYih[ciWhiiffiii^hffDiighifidie^gfihcWidihYgDhf^`c_igieiiDhhfbDfiiDi]eD`iZg[fdD^  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1131000:1444-13  147 2 24447 60  100M  = 24103 -444  ATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACAC  bd^fDeiDfbbiiViicidDghafiDDfdhDe__WgDigea]]DbecifeaegDhggighiegeicciiigigiigggiiihgfiiiiihiiigiDiiia  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
114687:997-14  81  2 24000 37  100M  = 24789 689 GTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCC  ddYbhDdDDhecDDiiihDDgDeDDeiicgDdigeDDhiggfhjiiZiWiifiiciigiighfehfdTigi`iZihiiiiiD\Miehhigiihdgiiigi  XT:A:U  NM:i:1  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:0T99
115687:997-14  161 2 24789 37  100M  = 24000 -689  CATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGC  eiiiibgiiih\ificiigiigicehieihfggZiiRihiigfiiD]hciichhZibghhiidgfTifgfgig]gii_eegbf^giiDdODiDDiDgigD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
116278:709-15  83  2 24711 29  100M  = 24279 -532  ATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACC  `D^DDcLfcDDi`^hfiHfhdcDh[diieiDDDaiS`if[DhhhiaeDigaiiiiiigfiDhhecfg_bgcfhaibhichiiiigiihigh^hiii_iig  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
117278:709-15  163 2 24279 29  66M1I13M2D20M = 24711 532 CCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTC  _ihheehiigiaidiWiihhfc_ciiiihffg^^giggiih`fiiRigXgDdagcDihedifiigi\i]igbheiD`YffdidDiD^DfhDfcefDi`DD  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:79^GC20
118134:420-16  99  2 24135 29  100M  = 24321 266 AGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAA  biidiiiii_iiiighiigeiiiicihhigdeifg`ifgaWihgii`Z`ihih`Shif_iD`b_]i[hdeeDgbbbecdDiDDgQeiSDicgD[DdDDfD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
119134:420-16  147 2 24321 29  24M1I13M2D41M21S  = 24135 -266  TCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCA  DDiDDDDhDabgDciIdDbDbcXDDgD`ThiDfVigcihciWhiafiODiiiiiiggeciRhh`igfYgifiii^gii``cfhgiiiiiiiiggiiiifh  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:37^GC41
1201119:1494-17  83  2 24497 60  100M  = 24222 -375  TAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCT  D_ifgDgVDbDDb_DdiiiiDiDhh`\cfDcDXbd]]dgDifaccgGihdDDadVii_ifgieeghiiiiiihfh`ggifiiiiiihifiiiifiigifi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1211119:1494-17  163 2 24222 60  100M  = 24497 375 AAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTT  fiZahfiiiiaiMighbfhhiihhiciidWhff\heIiDiidaDceiieeegiiiiiDifDiSYhhDDgSbe_gdDDDihgfDdDdDDc\DDfDbD`DDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
122457:888-18  83  2 24890 60  100M  = 24559 -431  AAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGG  cDegiDDdDchcheiXfcDgiiif[ieafdfiighDdiQDiihcfUDdfDghicgWhdibiihiiDDiigigXDcgcghdgiiii]hiiiihiieihdii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
123457:888-18  163 2 24559 60  100M  = 24890 431 ATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAG  Dgfiigfhicii[giiididhifcihggheigeiifDhcieTaRDiig\]Zie^figWeD_iiDiDcghZidgcgfcD^higMfDDVDdeD[h_`DDDhg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1241389:1707-19  99  2 24492 60  100M  = 24710 318 CATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGC  iiiifhiiciigeiiiihhihficcc[iihgPfgihdDeg]i^gfiigggbiDhhgaDgifacDfi`iggKiifffOigiDDDihfgdgDSbDbDDfD[f  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1251389:1707-19  147 2 24710 60  100M  = 24492 -318  CATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAAC  fbbigUDedi[DGeiDggccgf\D`gd]ciDDKdiYgD^Dgih^egbedigfcficaaiUMbgid`hieifiiiehiiiDh\cii]hieJhiiiicfggi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
126401:885-20  83  2 24887 60  100M  = 24503 -484  GCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTA  _gDDceeDIigDgLf_DcgcXfbibfDUiXDcgDihfigihDbgDihHhgi`gieigififPiWgifdi[bhigifiiiggiciiiiififgiWiiihfZ  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
127401:885-20  163 2 24503 60  100M  = 24887 484 TTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAG  iigDiiiiiiiiefiheOhigiiiiiiif`hfie^i]ghiifiiiff_]^h`[Yci[efifaDeagai`Y`aedD\iD_fDd[UiiiiDDDDXDVbDDD]  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1281358:1706-21  83  2 24709 60  100M  = 24461 -348  TCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAA  D]aiiDDghhgVci[ciD`^[]baD`DD`iiiaeiggi`iiifcDiiiigeb^cbW_iifiDihi^fcgghDfihi_igDihiiiiiiihchicOhiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1291358:1706-21  163 2 24461 60  100M  = 24709 348 TTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTAT  hD\iiZiiiiiiiiciiieiiiffeiDifehiaiDhhhiiDf_iDhhUebOUbDiidiDheeDegiDiaegDWT]ei`dbgiTggiDheDDDgiDgDDgZ  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1301479:1849-22  99  2 24582 60  100M  = 24852 370 AGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTC  gghiiiiigiibihihciNDfi[ihfiiifh]hgfiiOghdiigiighVgii^iiicig[dfhiigiD]Dhb]bDghi]he`h`deD`XDfhDXaD_Di`  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1311479:1849-22  147 2 24852 60  100M  = 24582 -370  GTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTT  DDDdDDiieDfgDii`hDgDDDebeceDDhieiigiihefieVchihhDieiDDgiiifVg`ihidTgRiifihOfggigcihiXhgihihiiciiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
132252:645-23  99  2 24253 60  100M  = 24647 494 GGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAG  ebhiiaidigiahiiagciiiigiigfiiSgihiefhii^iif[gDgghei`ehggDf^WbgiZifigddgeDihifZDfi`dchDeDhDDhceDD\DeD  XT:A:U  NM:i:3  SM:i:23 AM:i:23 X0:i:1  X1:i:1  XM:i:3  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:94G0A2G1 XA:Z:2,+24253,92M1I7M,1;
133252:645-23  147 2 24647 60  100M  = 24253 -494  TTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAG  fDedDcVDDD[]^D_ideiiiDffcKDdNfDgTfhcfiSi`giiigfbidgifiefD][JggDeiehhigDfiiiiifaigiciiihiiiii[iiiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:23 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1341040:1367-24  83  2 24370 60  100M  = 24143 -327  CTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCAC  DDbDDieDbDDiiDDXfYfDDiU\DdDiig^`fDiiibigehcig[DddiDiieaihhei]ih`\iigh]igifgciifiici]ghiieiigeiiibfii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1351040:1367-24  163 2 24143 60  100M  = 24370 327 GATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCA  fahiiiiiigiiDiiiigiDefhigiiiiiiii`higffeifiigfieigffTgiiiahigDiDh_DcigSDeDiDiigDDDd`DcDDbiDDd^DQDXDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1361040:1511-25  83  2 24514 60  100M  = 24143 -471  CAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATT  iibfDigDDiDfieDicDKgeDDgbYie]_gcDaggfciUiDficiigcieiigffigieYa^hhffidiDi^_aiihiigcfUfiDiahgeiiii]iiD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1371040:1511-25  163 2 24143 60  100M  = 24514 471 GATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCA  iahiiiiiehhiegdicLihdigciidggigihehiigighgei\if`XiiWiDRii^W`iibihdieihcggDchiccigihgf_gcciZDgacgD_Da  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
138125:622-26  99  2 24126 60  100M  = 24624 598 CACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAA  _dfiiiiiiiibcifQiiifihehiii\[\eihiifdiYgfigieDgghfiDafgaDfDicg]ggDiDicDgiTic`DgiT]DfciDfDLfdDiieieef  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
139125:622-26  147 2 24624 60  100M  = 24126 -598  ATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCA  eDiDDDDdi_gDfeD_iDD^c_Df_gD\ihD_i_DefDfdiZhgggWeDiiiidebh`eifd`iifeieieaih\`fiifiiTciiZiihiggiiiPJ`g  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
140512:875-27  83  2 24877 60  100M  = 24614 -363  CTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCT  fDD`[igDDdcb`hefg_ihdhhShdegiii]f`cacfWWiiiga]biiifhffiiiigfiDhiiiieiW`ihiiigchiifiiiihfifigiighiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
141512:875-27  163 2 24614 60  100M  = 24877 363 AAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATT  fi`ii]ifiiigciiijiaifhdggifge^iigehZgfgggeiDiii`gLYigdDhTeDidieDeg]ii_ibegcihcaggeiDfDDbDedaDDdDDfIc  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
142603:1102-28 81  2 24105 37  100M  = 24705 500 TTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTG  hfbDWfDeDDcdiigiDgai_]fhHgQicDdiafiiDciihibfiggKifgiDi^aYN^Wabefiiih`ZgiigYccgi[hiiadiihihDfiiifiihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
143603:1102-28 161 2 24705 37  100M  = 24105 -500  CATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTG  hiihigfgiigiiiiaihihccchgeihihhiiihigig^iiDeV`iieiDiOiffiffgidh`dbibiieDc[giDidiDeaiiiaD`fDDhdDeDii`  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
144396:662-29  83  2 24664 29  100M  = 24501 -263  TCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATT  DieDDDdg\]D`D\DDiDbghdhicdg\Di_Wi[cD^ghhiiiiDDehaceg]ifDaiiihiiDhiihDiia^aiihifggigih_dfViiii]gdeiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
145396:662-29  163 2 24501 29  3S97M = 24664 263 CTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTG  iihigiiiiXhiihic^giiidigfgh^biYhiihYffhifdiiiidiiXDi_DbhjObeiZhDDDgegiieiiiiaDSUidUDgDDDiFDPgDiDdgDh  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:97
146160:580-30  99  2 24161 60  100M  = 24582 521 TATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAG  idihgDghiiicieiecfi`igi_hdi^eifihiiD^iffiDhcgihi^`hfiieDdghiifgiigDfgDfD^ifagiddDDiii`eDiD^DDdD^iDDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
147160:580-30  147 2 24582 60  100M  = 24161 -521  AGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTC  bD^DfD]eDddZbdihhhegDfi_ibigi]gJZhDifhiegiigDfciihg`ggdiiifcgX]JiQgai_^]hhhihi\hgihii\ghiiifhi^ifihg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
148128:543-31  83  2 24545 60  100M  = 24129 -516  ACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGG  `DDDDDDXcDDDiDgDUghbedbigihMdUYKdigbiD[D^iDiabeif`iiiiiibQifebhfdFgiiigidiifhh`iediggiiihgffiiihihhi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
149128:543-31  163 2 24129 60  100M  = 24545 516 AATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGA  cgiheDgcfiiihfhiiggaiiiifiiifgi_ehicghgiifhcidgfegi[hgigDifiii``iiZicfgDfXegii_gDDiDichZbDhe`iZ`f_iD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1501005:1361-32  83  2 24364 60  100M  = 24108 -356  CTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTG  gcfgiZiDfiigdegdfDiciiiDfaD`i\Daf\_`hgd[ghgDiiNggDg]Oeeeih^dgiifhgcicfieiWidShhiiWii]fiiiiiiiiiiiiig  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1511005:1361-32  163 2 24108 60  100M  = 24364 356 ACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCAT  hiiiiiihgi_figiiifhiegacei`hViiihiDciDgQcODigiicigc]heZi`eMiGgifbVDDafDfcggiiicDfDiRDgficiDDDg`ggcDe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
15266:389-33 99  2 24067 29  100M  = 24290 324 CGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAA  iiiihigLiiehifiiiiigiieifOhdjigiiihhiiidiiec[gff_gicDdiDii]giDDgid\icDVDgigiibiYfbiDgdDheggDgd]Dd[Dd  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
15366:389-33 147 2 24290 29  55M1I13M2D31M = 24067 -324  TAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTA  D[DZDg_iDKai^aDhfDgfieegaDciTDhD]ggigiiifD]iDhii`e`baffiiiDi_hgDggfQbSiShffighiiiig\i_hhiih]fiiiiiii  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:68^GC31
154216:636-34  99  2 24217 60  100M  = 24638 521 AAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCC  giiigifghfiihiiihbiViiiieefiiiihe^ciDdiiiDDHdifidigidjiggeODibhffaeihDDDhD`ibgfg]IbDfcDeDibgfDggDfdP  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
155216:636-34  147 2 24638 60  100M  = 24217 -521  TGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCC  DDfeg`efgDiDdDifDR]iDhfhfgc`ege]DiccdDgDg`fgifihffefefDhdceiiii]fiigihi\hhgiZchi`hgfgieihihi`f`iig]i  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1560:371-35  99  2 24001 29  100M  = 24272 372 TTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCT  iiieiaiiiiheYiiiihibbcibidfiifgIbiihiiifcDgeYiiiiifhi`eifdia^eihXiiVagfgfDQ_Dg^g\iggiiDDgib`gDi_Dgdf  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1570:371-35  147 2 24272 29  73M1I13M2D13M = 24001 -372  ATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTC  DDiiDDDDi`achDD^ahigiiDW^eifDD_iidgiddgeiii^idgPhi_iigdifi[[Dii_iDcciiiiighihihiihMihfdifWiihDbiiidi  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:86^GC13
158854:1220-36 83  2 24223 29  100M  = 23997 -326  AAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTC  DDfegeUi^fdhDDDDDi`[Diii_DhfbihDdchDjihai[fbfiieihfiJeDfDhifideif^iihiii]ifgh`icidgfhiZiiaWihhiahhih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
159854:1220-36 163 2 23997 29  40S60M  = 24223 326 GGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTT  iiiiiiifiiicgiiiiiiiiUiichfiheiii[\_giiaQUgcbgib[icfDiif[didigXi`iWDdDdficfi`dDeegegc_DDiMiVgida]g`D  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T56
160759:1046-37 97  2 24861 37  100M  = 24049 -712  TCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTG  iigigighifigiiii`bgihhgafiigiiiiii^fDfiiiiidifahgifDi]iDfiigaieffVDXDgbai_Dg`ihgfDd`Difgeicific^iice  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
161759:1046-37 145 2 24049 37  100M  = 24861 712 TTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCT  fYDfe]DZhDDJOifiWhiZcDcDDZbiibaiD^DfiiDiiDiehifiiigiidigihbgiU]Xhfgiieiiaghie[WDiiahiciiihiihfSfieVi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1621267:1582-38  83  2 24585 60  100M  = 24370 -315  AAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATG  DDD`D^eafDDcih]gibiShb`cicDdD]`Di`gdghiiDiafDhgKgeeighiigDaiibiiiihfdiiifaciDbhaiiii^ifciiiiihgihfii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1631267:1582-38  163 2 24370 60  100M  = 24585 315 CTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCAC  fhhhRhhfiifhiiihifibif_fcgfiiidDeeiifi]Oh`agggihggfiieiggDiigfDDgig^fDD]DDVbh]hDafhDeh`TXDhDc_DciDai  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1641313:1784-39  99  2 24416 60  100M  = 24787 471 CACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACA  giiiiighiihiihiiiiiceiiiieggieiiYcgeihiffiDgiiagiid]ffffcifeiDXDKDhgcg^DXDfheDegchei`gif`DhWi[iiDggh  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1651313:1784-39  147 2 24787 60  100M  = 24416 -471  CACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCG  DgbDDhDeDegeZDgggViDOeDibDdLDid]iifig_fgigiQgiZdhiiiWDiiic\gai_dgigfDicefhi\WiiiaiiheiiiigihdiOiiihh  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
166503:883-40  83  2 24885 60  100M  = 24605 -380  CGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATC  cDc`eDgDieDggf_iDXDcXdffhcWDDi`f_fdigaYDfiiIiD^D^hehifiicagiiiciDc`fhhia[iUiifZaiihfieii[iigVigi]iie  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
167503:883-40  163 2 24605 60  100M  = 24885 380 TAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTAC  g\hfhhhigeiiiaidiheiiiigiigiifid`iffgDdceiiigd]fhcfifTYgdi`Dibiiigiii^dfiiDgDfgheD\iDDDDV``icDDbcDic  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1681509:1854-41  83  2 24857 60  100M  = 24612 -345  AGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAG  g`_ciDDhDdhe_ceiDeDDgfWifDibgidicgigfGiggQaDgihg[ebegiiDi_fiiie`ighgiieigig^gfcUiihhiiiiiiiigihhiiid  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1691509:1854-41  163 2 24612 60  100M  = 24857 345 TTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCA  gii[ifiiiiYiifiehiiiga_ihgihgfaeeaihPhgg^iSfhicdfcehi`gbciDdifgifVDiie^ciifghfD_heDgffSDfaDDhgDDigDi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
170630:974-42  99  2 24732 29  100M  = 24976 268 AATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAA  iihigdiihicieiggiiidihiiihOih]hii`igii_gfifihicii`icffgiiiifhaDiWbidihhfeiiD\abDDiDWi``eihiiDiDiWgfe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
171630:974-42  147 2 24976 29  24M76S  = 24732 -268  TTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAA  DYDDfDDDfUeiD_aDDDDihgTia`eidg^`i_ifie]difdha_hbifgDicDi_iiiei^DeigiihbdfhihhiiigfiigiiiiiiiNihiiiei  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:24
172244:544-43  99  2 24245 60  100M  = 24546 401 AAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCT  iiiihfffhiiihiihhiiii^f\ihiiigbigD]i]gcWfiig[giidD]DiV^ieigidVdgDfDigDic`ifihacgiDdDiifDieD_fDDZf_bD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
173244:544-43  147 2 24546 60  100M  = 24245 -401  CTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGA  DceaDDDDdDgD`iiDPDfiiDfciibDe]f]g`DDDfeciii`ig[iaDeg]VbbXe]eiiiffSR^fef]ieiggicdahghiidhfieiiiiiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
17447:485-44 83  2 24501 29  14S86M  = 24048 -539  TGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAA  hgf_aebdDi`cDDD_cYbccDDhDiVb_fOffNig_iD\DDefhgjM^^i]gfiidigffDgghfYieiaiciifibibiiiihifhDiiihhificeg  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:86
17547:485-44 163 2 24048 29  100M  = 24501 539 ATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCC  iighihifiiihg]ieiiiidWgiiiiihhhgiiRgWD[hgidiiigaiieghchg_ihDe]fgfedDeigDUSDi`feDDieiWgVDgD[DD^]biDff  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
17664:484-45 83  2 24501 29  15S85M  = 24065 -521  CTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGA  decgDDDYbDWDiMhcD^fggD]gDgfgfifb_bZDicgga]hichOieigcXjDigigihbiiihi`DfhcYiichiiiigiiiiiiifihhiieiigi  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:85
17764:484-45 163 2 24065 29  100M  = 24501 521 GGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATT  iiiiifiiieigiifiefiigcifihW^iigiiiD]i^`iiigiiDDdiiihfighfNaidVD_eDYMfeicdUheDggffUfDffbiDiTbDiDfDD^D  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
178544:991-46  81  2 23994 37  100M  = 24646 552 AGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCA  DigDhDPDafcDieiWiicDifDfieDgfDb\iefDgXfg`g]iiOfgagaZiaiiiif^_igghgiiihPeiffiiiig`iighhhigi`igihbgiid  XT:A:U  NM:i:4  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:4  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:0T0T0T3T93
179544:991-46  161 2 24646 37  100M  = 23994 -552  TTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCA  iiiiihiiahiiihifiiiahgdiiiigigafibidigieec_ggDDfhhadgijeiiiaegegidg]ggefZibifDDDQDVDXDDiiDehhWDiDgD[  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
180572:891-47  99  2 24674 60  100M  = 24893 319 AAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGAT  iigi`idicihbZfiiiiiZiiWihJiiiihggDbgh]igXhggicicfiiiiicehfhdii`igahfig_T[SgiUgDj[iii_DccecD]DUgRD]f`  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
181572:891-47  147 2 24893 60  100M  = 24674 -319  CAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAA  iDDgDDh`giDfD^f^cDiDDDhDcfD`_be^iiidh`DiDDigdeiiigfhfDfdiVgagfcYYieehgiaciiiXhhU[geiigjhihdiiicib]ii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1821092:1468-48  83  2 24471 60  100M  = 24195 -376  TATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATAT  DediDDeVihbaDDDibc`bDZ_gfagg[i]Ngfeih[Diiiih_ihDiDiecciXcifiDic[heeibgcggifhgigifffii[ifafigfifiihii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
1831092:1468-48  163 2 24195 60  100M  = 24471 376 TCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATG  hhfifhiieiifihi^iiciihdiiiig_i\fiZicfiiiibfTiDfidfghia]DgggDDiieigfhhh\fieffZe[fDDDegDDDgeDgicV^DfD_  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
184569:903-49  99  2 24671 29  100M  = 24905 329 TTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCA  ZVhaidiZiihdiiYiiiiiiiiiifiiig]iffaicfiiih\iiHeifigifefeeffciibgeigDiDDgceiegh_DDfgiiDeiiDhKDDg_DODD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
185569:903-49  147 2 24905 29  95M5S = 24671 -329  TCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATT  gddUDcDc]D]Dg]cKiDDDiPiiihiabeDiDfbheXgeigWdgji]ii_ifKffR\`egiiicid_iigihhgiibiiiiiichifhgifihfiiici  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:95
186436:745-50  99  2 24538 60  100M  = 24747 309 TTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTAC  heahifieiigheggigihiiiihi_eicYibieQih\gficahfiifdggciiidgfgYiiifiDc`DbDeDfTDgigghiYViicDaiODcbfDDiDX  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
187436:745-50  147 2 24747 60  100M  = 24538 -309  GCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTG  ]bhh_DiDDDDDaihDDa`ehiD[ibdTbD]iicDiicDDDeiVghihhOi\_fiiiPDcZiihibcfhhfhhiffffgiiihiihfgiihiighffgii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
18865:301-51 99  2 24066 60  100M  = 24202 236 GCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTA  iihheiDiiDigiii`hahiiUhiih]igagifihh\gDiiiiiii`[fgiiiicDigfigDiXgiDg\ghfaDDDedD`cWeVDihDfgggifDiD`fi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
18965:301-51 147 2 24202 60  100M  = 24066 -236  TTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCT  DeDaDcDgfZddeDcbgDSciiTeiggDDUi_ic[DiihDaigiighDeifaieigigDYiaigeZSieifihg`ggieigfeifihaife`heiiifif  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
190789:1125-52 81  2 24128 37  100M  = 24891 663 CAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATG  `fd\eDfTDh^DcDdDfh`ihDhahiDDD_gae^fDicgfgDih\hieiieggi]f^_iideififhi]iiihiieghhciic]cdWihciiiWiihiPg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
191789:1125-52 161 2 24891 37  100M  = 24128 -663  AGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGT  igiiic\ihiibhi`iXfihcifieDdiiiiihhgigiciigegiifQXiiieiigiDDibhb_i_hacghefDgii_gfgi]\dhiXQ\^fDDiD`\gS  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
19262:403-53 99  2 24063 29  100M  = 24304 338 ATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTA  hgihegfiDiJiiiiifXieiifi]hgcciiiZdhgihcXidfghgecifidfihfDDiW^agibf_hcgafggigfRhd_DDUi^f[cbbbafiagdc`  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
19362:403-53 147 2 24304 29  41M1I13M2D41M4S = 24063 -338  GGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATT  iDUDDD`cDfXZDDDdDeifge]igh[egDDifiDVieDicfihieWggidjDei`ifDeggfghiiiiiiihhidhiaaiiggcighhhaigiigiiea  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:54^GC41
194843:1123-54 83  2 24126 29  100M  = 23997 -229  CACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAA  iOWaDLDDfDe[DD]DDDDDfeiDiiDiiiiD[Dgiic_fdddW_ThhhcegiceieeiefigiiifiihfiifiijiiiegYeifhheieihhRihiih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
195843:1123-54 163 2 23997 29  51S49M  = 24126 229 CCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTA  iaiiiicigihihgheiZeDdigiiaihfgiZieiiihaiLefg]fii^afh^DicXidaiicD]hDefdDDgeDggiiDDgDcY_DZDWDhee_DDZDY  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T45
196703:1071-55 81  2 24074 37  100M  = 24805 631 CAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGT  eagiD_fcccbDiDgDDfDichiZifciiihafDDgDdiDgfiiMDiOghci_eiiiaK_c^_ibTiigiihgfhDeifhhhhhfiihhaghihihidih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
197703:1071-55 161 2 24805 37  100M  = 24074 -631  AGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCC  ifeihigieiiiigiiiiiihiiiiiL`gfhhihdii\ec[XdidDf]iDDaiDfgciifegDgDc_dbhfDieifiDbfhi`h^_\hgifg^gOQVDDi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
198940:1193-56 99  2 24043 60  100M  = 24196 253 TTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTG  iiiVhiedicZhdgihghfbdihfiihiefigcihdhWigh^hfffihf`fiefihigDgi_]_HDDfh\iZfaSgDiOibeDDgigL`DaUDfDeUDDc  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
199940:1193-56 147 2 24196 60  100M  = 24043 -253  CTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGT  \DeciafDi_dDbDDiiDdiDgDgg_iiihiUDggdief]Zi^hgdigeief]iigD\iiiiifiDiiiifYihhiihhiiegiheahghiDaiiiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
200606:1033-57 81  2 24036 37  100M  = 24708 572 GTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAA  aDDDDc]hdeiZDdgiLiieDibDiehabh`hiDDDddgacfiiiDgifXfige]cfiegDfgiffhggfgfigiiihhicifgiiiiiiihifeiihcg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
201606:1033-57 161 2 24708 37  100M  = 24036 -572  ATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGA  iegiihifiiiaghiibiigiiiiieiiiiiieibiiggUfiiiiiiii_hicf_i`fhhiihiihcf`if`DgihfOfiiiDDD`ifbgDdDe`DffZD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
202638:1019-58 81  2 24022 37  100M  = 24740 618 CAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTAT  giDDDDb_cDgfDDiDWeg`DiahDiDigigZhiibfi_ihhfiVgiiiiigifeggiedcai`iefgeghig^DgidiieiiLigchhiWif`i]iihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
203638:1019-58 161 2 24740 37  100M  = 24022 -618  CTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGC  iiiiififiaiiiiiiiSgfihighahLiigeifiiiiifVgXigbiiDicDhiciiiDii[fegD\geDdbcgiidced`Dg]eZ`DfDDDVDfDDDdi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
204843:1302-59 83  2 24305 29  100M  = 23997 -408  GCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAA  DeDDQgDD\DicDcgiDDgide_g`\DiMhgYh`Wfcicbiiiiihiifbei`ififfihiii`icegiKiiifiiiiiifgihhiihei]iidgiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
205843:1302-59 163 2 23997 29  51S49M  = 24305 408 CCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTA  iiiDiiiaiSfigDgiih]igcih[iffiigeeif^iiiegeeigibWgigiiihgcfgDgeigiiiD^\DeDh^gifiegXgdg[icO]]i][`DiDb\  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T45
2061179:1501-60  83  2 24504 60  100M  = 24282 -322  TTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGA  cDfDDD`ccDDh\Wgif[Ddfhbgfi[^fegifgDifDiiDDigfDihii]cif]ghhgbDhchhciihOiidiDd^iiihUi\igigigcii`gaiihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2071179:1501-60  163 2 24282 60  100M  = 24504 322 GTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCAC  Dhiaicidiihbii`fiiigigiiVDfiiehf_DaighiDiggiicifXgiaDifiihfgiXffDaDDD\gdMgDbDDDfDfD_cgbigiiiiciDifDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2081201:1460-61  99  2 24304 60  100M  = 24463 259 GGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTA  eihi_igiififiiiiiiZihfi[ihMfXgDfibihiifigiDggigggDdgiggifagigghiDhDi_cZie]iDSiYgiffbi^Y]geediDfhbdTD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2091201:1460-61  147 2 24463 60  100M  = 24304 -259  GCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATAT  DeDgfDeDiMba^DigiggDVfbfggcDhZifigbcbie]ifbDc[ifigibfcbficiiiehefhi`i[`iihbihig`iihhhicihihiiigiiiif  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2101360:1817-62  99  2 24463 60  100M  = 24820 457 GCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATAT  iihiiiiiiiLYiighfihiifhdi`hgigffigighi]iiDiiiMc`iOifiiSihidiifiiWhigigfgcddgiZiDdDDiiibD`DTZfiD]Dfi_  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2111360:1817-62  147 2 24820 60  100M  = 24463 -457  CCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGA  eDDa^DDgDDegDDDgDgiD\c_DgMf[i^iiii\iie`fZieefiiigigDciifgiiiifDdDiiD]Ui\chifigdcdidihghghiia\feVihei  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
212265:602-63  99  2 24266 60  79M1I13M2D5M2S  = 24604 438 TACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTG  iiiifiiihidiiiiaifeVDiihfh[iiiiidciOi`haiidgRicfd`Yh`iPhifg[h\Dfagifgi^`ceDiDgR^]LeDDiDf]Dfg]gTc\DDD  XT:A:U  NM:i:3  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:4  XO:i:1  XG:i:1  MD:Z:92^GC5
213265:602-63  147 2 24604 60  100M  = 24266 -438  TTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTA  DfD`b]DhUDfdfgdNfgag]ZghcdggdgRDD_iiieieYf]chfiheDcegici_giiDi\ecfiiiccidggigiehii`ghigiiihiiO^iiihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
214617:850-64  83  2 24852 60  100M  = 24719 -233  GTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTT  cgDag^``Y[`_iig\iibfihD`ifigcDcgiDffgMZgdgicfi^idiie^hiciigfeigfi^igciif[cdiefhifiifhihfii_diigighii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
215617:850-64  163 2 24719 60  100M  = 24852 233 TATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACT  ehihihihiifiiiffdfigigighgWiiieidcWhiiihicigiiYfiihiiifhidi`Diigba`fDiiigcDiiciahfgcPDhbigDcDigDDe_D  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
216226:640-65  99  2 24227 60  100M  = 24642 515 GAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAAT  hiiehigihiiXiiiiih\igehgDfhiicihDDiiehiiibfiiibgfgdg[igg^ideiDiaaZgfciDfDgdfDaiDigDighfciDgfYWiDibDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
217226:640-65  147 2 24642 60  100M  = 24227 -515  GGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCT  XDDeDfbgDeiiLViigD_eg`hdDdDiDf`hDaigDhhief_Qiieiii\gei_Dfie]Yiii`cdifgichhficbhgiiif_hhiiiieihfidiic  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2181298:1679-66  83  2 24682 60  100M  = 24401 -381  ATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTA  iDgeffi[DDbgDa`fgZ\DhDichfiDiDc_hfiifgDU^ihegDefiedYiiihifigg^DiiecfiHciiegiYideiidiiiihjggfgiffihii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2191298:1679-66  163 2 24401 60  100M  = 24682 381 TTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAG  i^iihiigii_idheiigacegdidZihigidiieii[egiiiDhifgbiighibighh`hiaiicDbdfgiDg_RDggD[i`eaDKbZRDPi[]ghDf_  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2201334:1621-67  83  2 24624 60  100M  = 24437 -287  ATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCA  DTDDePfDiDXhDfgcDDiiZY\g[Wi]SaDaD\]ifiVIii_iiehhSiebgbggifgiihei\eiihiDiiihibifidiehafiiiiiiiiiaiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2211334:1621-67  163 2 24437 60  100M  = 24624 287 TGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCC  hfidiiciifigiddiihihiiidiiiiiDNeiiiiiiii`hiigdigi_Riif`i\ceii]iigiDdhageRb]c\^hDeDDhZDiff`bigifcgDDb  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
222118:481-68  99  2 24119 29  100M  = 24501 464 TATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAA  aidiihhighXaehhiViigeagiiiiLggag`gi]ieifififeiagi\DigffiigQiibiDf\deiDdD]DbbibfiDiaWfcdiiDheaDfeDghe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
223118:481-68  147 2 24501 29  18S82M  = 24119 -464  CAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGA  DSDdDD_fDDDQbDafiD^hMhgag`DDDbhidghiiegZccebdfie^Zedii`DDieegidididaiicciiieiiififdZihiigOhiiYaZfiih  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:82
2241455:1835-69  83  2 24838 60  100M  = 24558 -380  GCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATT  gbgfdDaDfDDeDdShDDD[fdDgDWiDgDhfgcciDieDgigii^iiadebcibfiNKihg]hi^aiiiiiifi^ihchjgicfheigiiieaiiiiih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2251455:1835-69  163 2 24558 60  100M  = 24838 380 TATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGA  ieigfiihiicihhffhfiiiidiiDhidhaigggifihhfiiiibif^iDegifeii_fadN^iGgbffiihbg_bie]fDgDVDiNDiidhDDbDDPh  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
226287:728-70  83  2 24730 29  100M  = 24288 -542  AGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAG  DgfDDfDfgiDgDDDDDgDeihYD]ZiiicgDgchWifDcfdehifc\iiWggYgegDhdhe`ffi\baibfeiiifeiPiiaihfW[iiiiiiihiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
227287:728-70  163 2 24288 29  57M1I13M2D29M = 24730 542 GTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTG  iiiigiiiihigh^ihiiiigcggfgiffadgihgXia`hiifgecfigeigiiahigaiDiXiibefD]\DefR^ggDfbXiDDggDbg]DdDaiDgdi  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:70^GC29
22810:390-71 83  2 24291 29  54M1I13M2D32M = 24011 -381  AATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTAC  iDDDDXDbTTgihDDfcDhbgb`febefDiaeiDigahiiDiXaXiiiiiiiiiQiiegiigiheeeTjgigiiiiViciiehiiiiiaiiiiiieicii  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:67^GC32
22910:390-71 163 2 24011 29  100M  = 24291 381 AGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACA  hhifgiiiiiiiDhdeiidihhfiDDieiacghihgi\iciifDfOigiigefahaiiDD^gVeeaD\DcDahhiWeifUiDiiD[iNUefiDfDbDeiV  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
230688:1064-72 81  2 24067 37  100M  = 24790 623 CGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAA  \hfaD]chD]bi`D`fifiDZ]DDbghgiibaihXibOcfLggfiiffgDNi`gDf`ghiici`iic]hebi`iihieiih[ii]g]figiihiiiifhi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
231688:1064-72 161 2 24790 37  100M  = 24067 -623  ATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCG  igiihiggiiiihiiiiiieh`g^ai[ebDici^igihg_ih\giihgDegeiDifgigXbcfhgfaDiZgD\ieibiccD\hDDicPahbigiDdDDDd  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
232343:741-73  99  2 24345 29  2S13M2D41M44S = 24743 498 TAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAAC  igiifYhfeiiihiiiiPfhiggfhibfegibDhiigiii_RieeiigiiiDfDcghhiihgihiDDfg`hiiDcifieDfDhhDiDii\idfDDibiDi  XT:A:M  NM:i:2  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:1  XG:i:2  MD:Z:13^GC41
233343:741-73  147 2 24743 29  100M  = 24345 -498  GCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCC  DDdDfi`DhDg\gDiibbgDgdehiZQDdD`Dfih^`cDfDiifihbihdggDhgNiiiieDihDUhfdgchhaiiDihfijhigiiiiiiii_hifidi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2341410:1700-74  83  2 24703 60  100M  = 24513 -290  ACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTG  ieDdDDaVDif[ei`gcD_geZDiDhgfDDi[fYg]fgDibDiiiidighifigiifgciidhgeifihgffeggidhfhUihiiiiiifigagfiiiig  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2351410:1700-74  163 2 24513 60  100M  = 24703 290 ACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAAT  ceigiiiiiifOiifagiiibhhgiihgDihefaiiiZeiii_heiDidZfiW]gi_iga]`\iDfjgieggHbcfiiciefdeDDiD^SDgWicfDfDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
236721:1175-75 97  2 24823 37  100M  = 24178 -545  CTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCA  hig``iiiiihiiiiiDiR^ghhiiigihfehi`iicicfg^DbiaffgiDgjicabheNiiii[]iDici_gggDfggiDD]DiaDhfDiiibaDbZe]  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
237721:1175-75 145 2 24178 37  100M  = 24823 545 TTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCT  eDggDfeZeD[cDi[icbZDgbfff`gaifgcggciggiiii]WDfgchbi`idifiihidhgbgiiZi`ifhdgiiiig^hcihiiceiiYiiiiiiih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
238920:1335-76 83  2 24338 60  100M  = 24023 -415  CTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGT  g\DDZbZXiaD_D[Dcdi_dhfdgDFUibigDei`i\ViDDhbTee]D`ifib`g\fiWhiiUcficii_hic^ch_ihigiihgii]_ifiiiii_iii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
239920:1335-76 163 2 24023 60  100M  = 24338 415 AGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCAGTAACAAAAGCATGTATT  iiiiiMi\iiihiefiihfifihhbehfhiiiihffi^aiDeV^Dgfigaiiia`ihfibiggDi_DgiffDD^Diici`ciDbedgiWdeaeDd^DDbg  XT:A:U  NM:i:1  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:82T17
240911:1242-77 83  2 24245 60  100M  = 24014 -331  AAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCT  D]DaDiDgiDciUdbffDibddgDZcDgDDg[cDcfiiiiDifgfiDif`geigichi_DiecgighhifgfbiR]fhigiifd_iifiiehcfihgiYi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
241911:1242-77 163 2 24014 60  100M  = 24245 331 GTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAA  ifiiiiVhhYig]iiihiigihiaefiiihacaDifDifdfgDggfDgchgi`iigfgegiiDihDacggfDgDded`DD^bDge`dfgDidiDDcgfgD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
242595:903-78  99  2 24697 29  100M  = 24905 303 AGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACT  chhiiiiiiihgieeeiDgigiiiihifgffg[ehiiggffiehcifeeiafDfgiDeaficicihehihDbchDDDg]bgiXDDfOdf]DeegbidbDe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
243595:903-78  147 2 24905 29  95M5S = 24697 -303  TCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATT  afDbDD^gigihDXfieggiDfMDgDfeY[fiehiiiZiahihciifbdgWi`iig_ggiiigiii[iihgei`]idiiahaiigigiiieaihfgiJii  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:95
244738:1169-79 97  2 24840 37  100M  = 24172 -568  GCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCA  iiigWhiibhiihiiiiii]DiiOi^[effbfXiiUhfe]e\igD_deiigi]fiiiiVdigeigig[bf]di^^ggDfigi`cif[fDe^eDaDgagDh  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
245738:1169-79 145 2 24172 37  100M  = 24840 568 GTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTC  DfDDDhgDibgDgDfggDgc[ci\cff]DcidggggeiciiifieihfD]iigiiieifiiiihiaNigcigDcaihYhfa^`heiiDiigiiiieifgi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
24648:486-80 83  2 24501 29  13S87M  = 24049 -539  GTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAG  g`DbiD`DghgDZihiiiiehiDaDgchgiicafcYibicicidZ^i[`fdifiiiifeeiie^heiZhgeiigYii\fahiiiieiidf^hhihifei]  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:87
24748:486-80 163 2 24049 29  100M  = 24501 539 TTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCT  giiighiiiicg`h^iii_ifci^bhhfiiii^iiGhibfDe]fedaOfi`i_^XDcfiibgici_UbiiDbiD[ihbDai`fi_fcc^figf^DbfghD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2481263:1739-81  99  2 24366 60  100M  = 24742 476 GGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCA  hhhiiiiiXiifiiMaciddciiigeigiehfiiiiieiiiii^cDDciiiiDihdiXDiiYeeiD]fDai`_fcZDiah\h]gfYeD_hDD[gfgDiie  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2491263:1739-81  147 2 24742 60  100M  = 24366 -476  GGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGC  iDhhgfDDDDe^_DDgDiDagDagYfZPiWe\i]gDQgieDai]hWifiggf^hDa`iiigbchDffiiiigiidiaiWihigiiiihiiihiiiiiihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
250889:1163-82 99  2 23997 29  5S95M = 24166 269 AAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCC  aiiihdeiheYiiihgeiiie]ifihific_gii`dbieb^ghggeigbiiiigZDDifiihdhhficDbDfaeDMiDhcfDieDdDfDYbDW]DDbhcb  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T91
251889:1163-82 147 2 24166 29  100M  = 23997 -269  AGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTT  DgDeiie\WVDaDhifDaDfiiighieDfD\iDgfdgDgiiigchXighDiefhififeghhiSafiieiiDihiff_]\icfciiihha^igigeicii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2521401:1837-83  83  2 24840 60  100M  = 24504 -436  GCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCA  DbifdicDD`DDbc`egDeei\igXggciDSgfif_Dieaihifdeigihidi_ghighifhDhiigei`cihifeidihiiigiiiifeiihiiiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2531401:1837-83  163 2 24504 60  100M  = 24840 436 TTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGA  afiiiiiefiecgiiigiiiZaifgh^`hf_Ziggiihf_d[iiidic`giiidgiWidfiegceiieiihXiigY[\DgggibDiDTgc`DdZDgbgef  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
254778:1118-84 97  2 24880 37  100M  = 24121 -659  CACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCC  igiiiidiiiiSidiciibgii]ciiihg]idfgibiiDhiD_ifNifif_igiZcfgO`Did_DfDZiiUgDiidfcWcffaOgdiD_[`DcD`Xdb`D  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
255778:1118-84 145 2 24121 37  100M  = 24880 659 TTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGT  DDefDidDg`Dc`D]hDiDaheegPe]ffhgdgdadiD`hi\ghhff]i_ighggDggegbiiebiigigfdidif^i^ggifZggbggiiiiigieiif  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
256480:860-85  83  2 24862 60  100M  = 24582 -380  CTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGC  fDdDeTfDeihDhaT`idcDeXffdhcgi^hefeSgbiPgffgfhhgiicifehiiggifigie[idihihieffcheigigihMgiiig`hhiieiiWZ  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
257480:860-85  163 2 24582 60  100M  = 24862 380 AGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTC  cgihigiihiiiiedhiiehiggicfei`igd`iafghffecgi]gXi]iii`ieSbgiigifg`ggDDcggecDfDfDWgeigihaZbfDifbief`Db  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2581139:1504-86  83  2 24507 60  100M  = 24242 -365  ATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTA  eD_f`dgi^DdiDbfhehhhf]DDeehfWef\bDQWa\iiigDcf`gi`ifiiifbMgDeii`ViDgfiiaiiiiiiigighD_iDiii^Ofh^gihbie  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2591139:1504-86  163 2 24242 60  100M  = 24507 365 ATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCA  hhiidihihid_ifggegfhihhiieiii^iifghibiiDiiieiiiif\fiihegiia]aiiDigbhfg_iiVheXedid\DaDfDD[ihDcf[Db`DD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
260474:900-87  83  2 24902 60  100M  = 24576 -426  TCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTT  dD\ieTDDiZcDfDeiDiiieiDic[DfefidgbfgDhXeichiiTiiiiiii_egDgih`Diii`iRfiihiaifddLii\i`iiigeiifihhigcii  XT:A:U  NM:i:1  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:98A1
261474:900-87  163 2 24576 60  100M  = 24902 426 AGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAA  iiiifigfcieiiiifih_i`hiiiiih_ibDiZciDhhidiiie\fiiDiiDgiigifWficiDDiDif\gcMiHffi_iDDD^c\DeDeDD\MDffgg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
262251:562-88  83  2 24564 60  100M  = 24252 -412  CCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGA  DLcbeiaDDhgfh^fcVgie_WhDfhDcfigQaggiiDeeefifijfieDWiigieDdigd^_iifighidigiiiicdi`ieihhcbihifihfiehii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:23 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
263251:562-88  163 2 24252 60  100M  = 24564 412 AGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAA  ggdcidigiiihiiieiWgiid\hiKifiii_ifiiDiiD[bigaiT`efiic]fgiciicDihggiD_iDdiieDIahcgDV`DDfbe_ieDD`QfgDh  XT:A:U  NM:i:3  SM:i:23 AM:i:23 X0:i:1  X1:i:1  XM:i:3  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:95G0A2G0 XA:Z:2,+24252,93M1I6M,1;
264418:824-89  83  2 24826 60  100M  = 24520 -406  ATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCT  fDDDDDcfDD`fiDggggDeiec_DhcgDaDeDihiiD^biDDiiDDDDVfiheii_ii^egaiiiigiig[iDi]fheeggideiiiiibgSiiiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
265418:824-89  163 2 24520 60  100M  = 24826 406 CATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGA  hiigiiiiiieeficiiiDhfifehchafgiiiihiiiiiDbhigDMbdYhXihgTaiiigiL^hDgdgfai_fchaDDgfZSWgi]dDDigD]DDDD]h  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
266202:530-90  99  2 24203 60  100M  = 24532 429 TGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTC  ifiiiiiiiDgiaifeiiiheiiiihgiiXhZgdcecggfgbgihhiiihdh\giiOgfd]hibDIDbhifaDUgiDhhDghDiichD_DfDigZdeDDd  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
267202:530-90  147 2 24532 60  100M  = 24203 -429  TACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTT  DiiDegDegDfcZiVc^DfiDhiehcdgigh`XDeiihfDbdidgiehhZfLgidibbRigahied`iciigiiieiiiiaiiVig`hiiiia]iii[ii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
268719:1108-91 81  2 24111 37  100M  = 24821 610 AAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAG  gfDa_[eeDbiDfD\DdbDD^ggWiYijbi[fiifheVedceiefchiiDdODdDggbaigDfhififdfigieghfhihiigiiiiihdfihiige`hi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
269719:1108-91 161 2 24821 37  100M  = 24111 -610  CTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGAT  iieicigiDibViiifehgiiiiigiifgiiif^ghiii_ig`iiiidiihDfhhidihiiiWPbDUigfgeghTciKifDi`DDgDgdDgDc`e\_DWD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
270815:1123-92 99  2 23997 29  79S21M  = 24126 229 GGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGT  giiiigiiiiigdefiieifiiiiecfeigfii[`iiLiiZibgiidgeiDiiicD\iYgggbWe`cdgiDiegdTh]iDDDSDid\ODfDahhfDgDDD  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T17
271815:1123-92 147 2 24126 29  100M  = 23997 -229  CACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAA  De`D\gi^SbgDbcDiDgggiDcgDDZieaM_ieffiiGbhgDcecDg`iihg^iVjgife_eihifhhhUeiDihgifhgiifiihihiihigged^id  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2721323:1660-93  83  2 24663 60  100M  = 24426 -337  ATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCAT  fDZbDbDD__hDVDfDDDi\fe]aggDdafigiDihDDefeceDhaDbhDiiiD[^ci_gdfXffiefiiifiichgfeihigiiefiiiZgifiiigii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2731323:1660-93  163 2 24426 60  100M  = 24663 337 TGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGT  i\iiiiiiieicigeiSiii[\iifibifa`igiigiDiiiiihiihiiidcihfiDficefdfihf_aDfDigigghDfDDiafO]ii_bhcfdi]DaD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2741167:1548-94  99  2 24270 60  100M  = 24551 381 TCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCT  fiiigiifiiiiidhaieidiehffhiie]^eiigDeg`c`DfDiec]e\ihiiiYDDihiZi`iDfcPcieediffgeRiedDiDDfDY^geDVhDDDd  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2751167:1548-94  147 2 24551 60  100M  = 24270 -381  ATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGG  DfcDDa^DDDif^\g_ihg^_DD`Ddhgcdif^``igagDigigd[fiDfa^iiVKgfffDiifffdcih`i_cii`hbigiiiiiifific]iiig\fi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
276801:1034-95 97  2 24903 37  100M  = 24037 -766  CCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTA  i^iiii_ihiiih_iii^iifigffhciih_i^Dicgicdgigigiibceiiei_Dbibbfg\eggeiigffieggiDiiDfedDDhD`i_D^fDcdDaD  XT:A:U  NM:i:2  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:2  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:97A1G0
277801:1034-95 145 2 24037 37  100M  = 24903 766 TATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAG  D^i`D^cDfDDDDO`DDDgOiDfafegibDiibd`iTihDbDdeiX^diDDDgiigiediiegcDicgi_cgigciieiicfcfDiiehgheiiighiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
278828:1309-96 83  2 24312 29  100M  = 23997 -415  ATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTA  fXDfeDPbDD`ghibhgDgiDgVDgiDOdaii_dDgfigccif`iihgaigDigagfigififhiiiif]eahiifheiihdchiiiheiiiiiceiifi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
279828:1309-96 163 2 23997 29  66S34M  = 24312 415 CTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAA  iiidiiiid`ehiggiiffZiihiiiiDiigghihiiDe^DifiiiQeiddifhh^ciDgggUifgchbhDi`iiggg`geDfDfDaieiDaaDDfDiDg  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T30
2801344:1779-97  83  2 24782 60  100M  = 24447 -435  ATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCA  hDiVDibiiDDf`DDfiDb_gfgeFg^DiffaaiDfg`ihdfgchidibciifii`hDggfdiehWi^hiiiiiPi]iiaiiiiiiii[ciiaihiiiih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2811344:1779-97  163 2 24447 60  100M  = 24782 435 ATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACAC  iigiiiighTiiiifcgiihhgidfcieiihhidiiifbcii`iigdiiDhhighD_iiDgihieiehifDZiDgdX[iOghDDif\]idDiibZfDdDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
282504:942-98  99  2 24606 29  100M  = 24944 394 AAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACC  iidieifiafiiiiDiiidi^fihifhfihiiiibhWiiP\]iigeiaeD`ddgihhiiibeDdccZeifgi`DiDhcjPefDDcWVfSUhccDDeDD`[  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
283504:942-98  147 2 24944 29  56M44S  = 24606 -394  TCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTT  ^]ggDfeDdVcDbhai[UgDeDDDgaieiDigffiDDeeDhffdieZhcieiii`hgccfi^XecfiiORheiNgfiiefdichidihihihbgiicfii  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:56
2841339:1658-99  99  2 24442 60  100M  = 24661 319 TCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTAT  gg`ifDihh`iigihiiicf`i[ihDhiihgiihgifg`iieiiD_gDDibgDjDDgiDiigihiDDga`DhDggciaDiiYeDbDcggfDidDeVeDDV  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2851339:1658-99  147 2 24661 60  100M  = 24442 -319  GGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGC  afXbDDe]gOfiDi[eiaUDdihhceiifhZieDDViiighiciaefhicidgiebDighgiiihica`_hhibDigPfeh_ii[iiJhaihiigichgi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2861131:1390-100 83  2 24393 60  100M  = 24234 -259  TACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCC  hDgaDgbYi`DgdiegDZ^`ibhhi_`eeYbVDhiDhfahQgegibhdfeeDDiiiiihdihiifcXggiihihfhaiibhiifgciiiiiihhcifc[`  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2871131:1390-100 163 2 24234 60  100M  = 24393 259 ACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGG  iiigi]fggiidh[hiXhh[hifDiigiiiiZefgiii_gh^hifggbDghiDihdgaheiidbehhgi\i`DDgdiecgDDiggD`DiDDDDi\DbDD`  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2881115:1492-101 99  2 24218 60  100M  = 24495 377 AGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCA  iiigiehhifiihiidDibdSifiigchicfhidi^gfggidiWfidifgfghiidieibigegceigecDid`fgcXDcNDfifD]ha`DDafD]bDeY  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2891115:1492-101 147 2 24495 60  100M  = 24218 -377  GCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTG  e`DgHfDD[gg_iDgedfiZbfiihffiVDiiiicfiiDiiDiWgeiiciffiDigieigD`ghhhigiiiiLggdiihicihhiciOiiffi`gghiei  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
290472:899-102 83  2 24901 60  100M  = 24574 -427  CTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGT  DDDhiDDDDfd^hi`ia]DDfDgVaaie^ia\iiifdifgiigiiifgaiiicGfiafgihgigiihgiiihicihfiiiihiiQicihiiigihMii]i  XT:A:U  NM:i:1  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:99A0
291472:899-102 163 2 24574 60  100M  = 24901 427 TCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTC  iiiii`iiiihihigicheiiiiiffei\hhihiiihfbiiii[ffeeiiVcigaDihigeDeigi`gDg`h^DDgfgDe^DD_geiighi[DDiDgDac  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
292352:679-103 83  2 24681 29  100M  = 24501 -280  CATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGT  DDhfaibDiigD[igdhDDSeeih]g[`iddDgf`dJefXeXichfdgifgahdZeDdfiigii_VgieaigggagiiiciiiheiigeiiiifiaiPig  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
293352:679-103 163 2 24501 29  47S53M  = 24681 280 GCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATG  iiihifiXXfhieD_hiiOifiiiieeii]h\iiciDXiiihgRigbhi\hY_giiDieifhiVifggiDcff]Z_cii_iDegg]i`hciDDgigdDcD  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:53
2941495:1892-104 83  2 24895 60  100M  = 24598 -397  ATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAG  DDDeDDDS]fgdiDdicfgQiffDhcDfebgbfddfZW`XfDif`gfbgiDgieU\d`ihRggidhiib\iihihhTiiieihdiihiii^iiggiigff  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2951495:1892-104 163 2 24598 60  100M  = 24895 397 GAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAA  ihigciidciiiiiiii^iihiiiXiiihiidiifgYcDiiif`feigfhhihDgiRib[iiiDifbddgfigifi_ceDDSageDDdidVicaiDfDDe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2961218:1587-105 83  2 24590 60  100M  = 24321 -369  GCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTAT  DiDggfDcbZMDigicbiDciXggiiDdgDaifDDUhgiigigiig_iif`diUiiifai]iiiYiccii_^iig_fiififiiiheceihci_iijhei  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
2971218:1587-105 163 2 24321 60  100M  = 24590 369 TCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTT  gaicigiiifiehiih_iiiiiifaiidcciiDfbgfhidhcgidi`fiig]iciaRdbeihgidiiiiWdiiciheDDiDgfcce^dieeDgbDhDfhe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
298839:1262-106  99  2 23997 29  55S45M  = 24265 368 TTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGT  ihiihhi_iWiiige^iiiccDehediiiihiihchih^DDDifZfi_fgiafifQib_iidaaiiUaDehiieD^gi\DiDgciihiDifD`beDidcd  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T41
299839:1262-106  147 2 24265 29  100M  = 23997 -368  TTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACAC  DDDfDcY`ibDDcgDbaihDiffiDfiWfihDbhdggb]`efdi`i[fDeihiiiiciTiidWifihhiieiiihiibggicZihcDdghfOiiiihihe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
300392:768-107 83  2 24770 29  100M  = 24501 -369  AGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCT  DbehgiDDiefffhD^i]biif`iggcfecOei^DhDfgfgihfhii[eieidiiicbcihbW_igicifiiiiifZ^ieigfZ[iigefdihfidiihh  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
301392:768-107 163 2 24501 29  7S93M = 24770 369 ACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGT  iRiibiiiiii\hifiihiiaDiiiDeiiggaieicfDhiiie]fdi`igabgOiihi^igbcacigDi`ib]Dic]chefDTDeUfZDgihDdDDDibe  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:93
3021045:1302-108 83  2 24305 60  100M  = 24148 -257  GCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAA  DgDDdKDeDbiDiUiihDDiDiieDVTiiidXgefDfaiicc^idTihDidfbchieDhciiiigJh\gaDDeiigfiiiii`fiiihiiVfiiUffgii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3031045:1302-108 163 2 24148 60  100M  = 24305 257 TACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAG  diiWcicieiiiXiiigUeieiiiiiifgUfgiiiiiieUhfid\gigibDhi`iDgRiDafi\iafggDideDcafbcieDaDDbi^iii\dDDbDgDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
304467:788-109 83  2 24790 60  100M  = 24569 -321  ATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCG  dfbigDWDcDiig[SiTDDDDiDiiDgD`fiWiWDefDDigfDgD\ieiggDfb`icig`ihgifeieig\hfcgiiihfifDiiiiigihh[ihiiihc  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
305467:788-109 163 2 24569 60  100M  = 24790 321 ATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGT  iXhifiiigibaiiaidhhcbi\Sihcgdiiigiiihiifiig^fgieiiiiigJfdii^iiRifiiidghVDeDeggDcDfdebfDfD_cDDfie`DDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3061198:1630-110 99  2 24301 60  100M  = 24633 432 TCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTC  b`gihiiiiifhi^iaiiai]i\^bfidaifiiffiiciiYggifhggffiighecgcgThegddDccfegbfddb]]hghcDchD]D\`DDOReDdgbh  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3071198:1630-110 147 2 24633 60  100M  = 24301 -432  ATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGA  QchDVD[Z`dDDDTcDDeiXhiWSeDhibgghTeidghc_`^eZiiiiTfdabbiLhbfheDiiQfgefigifiaigifi^hiigeiiicciifiihagj  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3081223:1595-111 83  2 24598 60  100M  = 24326 -372  GAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAA  iDZggaMgDcidDegDfgfdVee^DehfaYgZidDcgiiiii\ic^hfhiSdiiffgiiieg_OigiiiK]ifdcdiaDdieiifXihgidDhiihefgi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3091223:1595-111 163 2 24326 60  100M  = 24598 372 TGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTC  fiiiifeibiieiiigii^S\fiii_hcgfQDhigi_cheiDieiiOiiU`gigDdDieiiegbgiiiDDDfchcDd\bDh_XVghDdggfDDR^UfiZe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
310858:1189-112  83  2 24192 29  100M  = 23997 -295  AATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTA  DfDDDDRD\DDZ[i`eiUDiagbDiib_DefDiab^fiahDifDcicfiiiiieTifihiigciTfhiggii`efiiKQi[iiife^]hiiicii^iihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
311858:1189-112  163 2 23997 29  36S64M  = 24192 295 GCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTG  ih^iihiiifiiXiiiiiihigfiiiefi]f^h[Whide]gDgii`bideicfebgbQhif`i\i]ffQbDcgc_gficigDgecegVfQiiiDDDiDDg  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T60
312552:975-113 99  2 24654 29  100M  = 24977 346 TAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGG  ifgihgiieiiihfhiiiichighed]diiiihiifaecfifgegWhiiiigiicibggDicic[DiheiUeiXD_DDTiX]hgDY`DDgbDigDidbeI  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
313552:975-113 147 2 24977 29  23M77S  = 24654 -346  TCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAG  DDiVDhhiedD_bDXD`aDgWiei`D^cgg`eDciDcggibYiZbcDfggiihffgfi[iiiDg_idTihghihi\ciiihfiiiDigieigiigiiifi  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:23
3141326:1662-114 83  2 24665 60  100M  = 24429 -336  CTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTG  DDD`DZDhDbg[DiDbihfiifiDhfhiicb`aZDegDdfeihififg_bidgDUiiicbiigba]g^dfg[iiifDihi_giiei]Wfiiiiiiigifa  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3151326:1662-114 163 2 24429 60  100M  = 24665 336 GTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACA  iiiihiiDiiiffhiOeheiiiZfifcDgehihigih`DTigeiZcec^\iYiifieiiaZifigiiNDifiDiiDf]iDighbfdiieefi`if`DDDd  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
316512:919-115 99  2 24614 29  100M  = 24921 386 AAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATT  di]fVfiei\fheihhifiiigZfiigeifihig`fiiieiUgDgeefehcciZidegci[iigifcbhhcehifHTiiDggDgDi\ehiga^dRggagd  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
317512:919-115 147 2 24921 29  79M21S  = 24614 -386  CACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTT  DiDDdDDDgDDiaDTgiD`fc`h`Zie\Df^_cbfiifgDihiiZgiidf_iiegidZiigifbi]hgXigggeihfiihDhiWhiiigehiXehiii_i  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:79
318866:1248-116  83  2 24251 29  100M  = 23997 -354  CAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAA  DiaWDDVDDDDD`iDciiieghidDiiDiDDDiDg]DiagKfiZDd`geifU]hidXieWicee_gDfiiifhiZfiigihhiVii[gLiihii]iiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
319866:1248-116  163 2 23997 29  28S72M  = 24251 354 ACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCG  hiiiiigiiZhiiYiiiiahihai]diigiiiihgghiiifiidiZDcfbDiiZciXhWDi^cDg\gfgfiaggghDYiPWDiaifaDf`_DghiDDDDD  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T68
320886:1202-117  99  2 23997 29  8S92M = 24205 308 GGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATT  hLiiPiggihhigihi\iiifiiidgW]fcMi`fgViiaiaciiii\`giDDDgDeiDfihfghibibDe\feaihfiDe^]eeaDDiDReXfDeeDg]g  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T88
321886:1202-117  147 2 24205 29  100M  = 23997 -308  CATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTG  DDeIDDiDdeVh`hDiDbdiiV[hhiDifiOi_ihihfgeiich]dbhDeidiiihicighhfiiii`ffiicihhiei]ififiii]ifhihhiiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
322418:760-118 99  2 24520 60  100M  = 24762 342 CATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGA  iiiiiWggghighi`[hDicfKihfiDiei[ihgicfgicffhD_ibhgWiif`iigiUiahiifeif`DgiRVhihgD[ehiDDDXfDiDg]UiDDDgD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
323418:760-118 147 2 24762 60  100M  = 24520 -342  TTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGT  fhhDhD_[DD`hgdifcgiifiD]fdicDgiagDhDifii]fhiicbZiiZgegShi`ii`iiihchD_idgihiiiiiahiiiieiiifihihiiiiih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3241312:1679-119 99  2 24415 60  100M  = 24682 367 ACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCAC  iifiiiieiiighiiihiihdiihiO^gifciihfigX]fZg_`cihaigihVgZfedgifgifYagZabKiDgDfiDhgYgbDDgeDUVDcDb__DDDf  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3251312:1679-119 147 2 24682 60  100M  = 24415 -367  ATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTA  h_DDffgeD_DbDciDgffdfc`figcaWii_DfhfcDiZggDDhig^giDigggTii`iiiUfi`ihc^fidihigiYigiiiiYiiji]iiihiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
32654:434-120  83  2 24335 29  10M1I13M2D41M35S  = 24055 -346  TGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACC  cDcDDgbWihDggDiddiibPWd`fDD_iVXgDDeaiYcgTgdfgigehg^OihRDfeidi`fieigffiffhfiiihhihhheiiiifihi[giiifhh  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:23^GC41
32754:434-120  163 2 24055 29  100M  = 24335 346 TTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTAT  abiigPcihf\eiighhiihgi]ggiiiiihgaefhRiDgigDieiffihcaiigii[iDgiiDDbeiiciicbeaiDgDgieaDbZfegDbgDDg`bDg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3281152:1515-121 83  2 24518 60  100M  = 24255 -363  TGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAAT  agDDDiDeDfdDSaUhiDififDfefiiD\ggagiPgdWiii^ae`cf\`WiieihDigffgeiigiiiaiihgiifiiVidiiiiifcgDgiaigiici  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3291152:1515-121 163 2 24255 60  100M  = 24518 363 TGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCC  i_[ehZiiiiYe^iiiiicigebii`ZgahgehggiiYiecDigi`fiicW\iiaiihfidWhgfiiDDDDigiaidiDebSDbcDbgWcDgD[RDDD`[  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
330402:804-122 99  2 24504 60  100M  = 24806 402 TTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGA  igeifiiicigighhc]ihic\g]ii_hOii`^iiiiiieidg\Daiif]iNiVfii^dDihDifi[gfgigfeDDfgDDDicDUci\`i\`Df\DVDDS  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
331402:804-122 147 2 24806 60  100M  = 24504 -402  GAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCT  ei^fDg`D_DDf]ciZiMDD`giXifgiDi_fddggeUi]Dchgififidi_ffgggifgiiii_iidgd`iiY^ffgefhYiiihfiiYihifigiihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3321401:1834-123 83  2 24837 60  100M  = 24504 -433  GGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAAT  cDD\bDfZDDDDDD`VDaciidDfeiihffDi_iDdigDeaic[feiieiiDcD\iifibifidigiichQffiiiigiihiicid[fgiighiifiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3331401:1834-123 163 2 24504 60  100M  = 24837 433 TTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGA  ]iii\dhhfiihhe_iDiiiffagieejaDgdi_hiiiifDiiDcdi_gihgPDfiei\iODif\ggiVfgDga`hDgDcihiDeDD[gigDDDg]fgiJ  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3341347:1693-124 99  2 24450 60  100M  = 24696 346 AAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCC  iiiihiifhiXgiiiiihfii]if^bhiiahiidgiDi^igDgfb`igf`hhDiiiDhei]eDaihhiiDcRDDiDDfDhiX[gcOcidifbDcfDiVDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3351347:1693-124 147 2 24696 60  100M  = 24450 -346  AAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTAC  DDf`f[ieUid^ihgegae_iffDDiDfbDhDaidiXDiiDiegidiaghieiifiiiSgii[fhVfhiffgaceiga_heiihihiWii]iiDheif^i  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
336404:715-125 83  2 24717 60  100M  = 24506 -311  CATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTA  afaifDD_DDDi^DDigV`igfhDifDegPiifiZdcDgiQeiOhiciiiiieidigKi`cDidifiiaifhihhVgeeigiiiTibiiiiiihigiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
337404:715-125 163 2 24506 60  100M  = 24717 311 CATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATT  i_hfiiiiceiiidiidiiiggiighiDiiiihiifihigiihfX_gidfdjdi[hiihihbDcXiiDD\cghbfiifgZiDagdfDDcegd_DfDD]f^  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
338847:1124-126  99  2 23997 29  47S53M  = 24127 230 TTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAAT  iigiieihiWceifihWgTibdihaiigiiggeiiiiggYadiigiff_iifhiQcgi`cODifggDe[fggidihhihbfi\aiLDgf^fDgXD]cabD  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T49
339847:1124-126  147 2 24127 29  100M  = 23997 -230  ACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAAT  fDDiDefg]gDd]Di[fDhgDD]OJYHcgfifDjTPi_`gfiDiihciiagbfgg_]gDiigchDgDiPd^ihiQgfchigihiiiLiiiihfgiifibi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
340462:808-127 83  2 24810 60  100M  = 24564 -346  CACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCT  DDDD]ibODd`hdbif\fih`ghedDDg]gg]f[i\iedigde[gig`_i]iiiiifaeifiidghicghgRDhigiighgihfhieiiiiiiiiggice  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
341462:808-127 163 2 24564 60  100M  = 24810 346 CCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGA  iiffiifiiic_iiiiiYiiiiiiigfif_cedfhgD_abbiiidggiebDgiihDiih[DiDigDgd\fDie`fZiWWdeD\DDgDhhfai^gfDP[]c  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3421389:1821-128 99  2 24492 60  100M  = 24824 432 CATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGC  iiaifihfaiiiahiiiihiiah^eifihhgegifigiiiibifgDeiif[igiiiiiDfbD_Xhd`iffDeDiYih[iifDe`^giiDDf\DbZgDT_c  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3431389:1821-128 147 2 24824 60  100M  = 24492 -432  TCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCAC  DfDgDQDDDdDf_DcDhDe\Dge]^aWdfiigDdi^g^iaihh]ciUDiMbiDigiieeha`chf^iaaihi^chiiid`iehiiigTigiciKghihhh  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
344165:713-129 99  2 24166 60  100M  = 24715 649 AGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTT  iYicDfiigihg]iiighfii`iifiihdiigifgiDi^iZggideii_idifiiihbDdihiZ^DDZiDDiaiZbaW`iecafeDDa]iDD^b`DiDDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
345165:713-129 147 2 24715 60  100M  = 24166 -649  GCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTG  DDDcD_biaiO^fefiiDD`ge_DiDif]eRfZShDDf]giigiihiigiDXiiifbcJdfh]ifgiii]ibgif]iifiiihiiii`ieii]Tihihfi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
346900:1203-130  99  2 24003 60  100M  = 24206 303 ATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTG  ieiigchiibiTiehDighhigeegihUafgecgiiifiiigeUgDggfihgg_iifgi`iffffeVfiDfbib\ieDDDDDcDfDiDhgDegihgDbfi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
347900:1203-130  147 2 24206 60  100M  = 24003 -303  ATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGG  DibdDDDiDiDcheDdgDgib\iiD[ehiidWDiWgDfiDhhfidfViifeiigibbieiifDbiffihDiiihh\hiiiihhiegifghiighiiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3481164:1534-131 83  2 24537 60  100M  = 24267 -370  TTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTA  DeiDgU`hceDDDaDfdigDfiDDiYfJbfWhgefSiDfd]\eiigigib^eigiDhaghgfibaeOihichg_hihihbiidfiihRiiiZigiihifg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3491164:1534-131 163 2 24267 60  100M  = 24537 370 ACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTG  ii^ehiihihiigihihiifDfigii\idfffdaiKiiiiiigggdigVidi]gediiiaDDSiaVDeefge[DdhdeifgD_iND\giDi_`dD^hDhi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
350211:456-132 83  2 24501 29  43S57M  = 24212 -346  TTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATT  TZgiDDDhfi`hhDYMhhchabahi\g`_gigiiDDcfihhiDhhaaD`gffiaVgfXig`iciii`ehiifgifihiiMii]iigihigiihiheicii  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:57
351211:456-132 163 2 24212 29  100M  = 24501 346 GTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGC  ihfdiiNigiifhhfiVhiigighifhh[iihdgWDfihggg]OUichfUiii_iWDgchhicagiigDDDihDhghgfeahDeifigZDdd`DDDiDDg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3521135:1591-133 99  2 24238 60  100M  = 24594 456 ACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGC  hXPiiigifiQhDgfiiihigicifiihiihigNeibeiWiDieidh^eiibhaigiXi^chehiifgKih[fiWgDDhgfiigDi^dagDgDgDU_iDb  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3531135:1591-133 147 2 24594 60  100M  = 24238 -456  GCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACC  Dc_gfg_eDhbgDXZhDiDfgDihY]hfdDifiafDihiDiiDgfbaiDihiiiiii[iiReiciaiheifichdhheggiiOgchihiiiiibhTiiNf  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3541271:1621-134 83  2 24624 60  100M  = 24374 -350  ATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCA  ]iDdbdgDhDbdDfdZeifggag]ZifiDieefiDfiiibi^afhffghgiiiXDgighJifgdhgiiiehiaidi\igiiiiiciifi^iifiKdiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3551271:1621-134 163 2 24374 60  100M  = 24624 350 CTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTAT  hieZhiiiiihheeiiigiihTidggifiiiiZehgcefciidDifVghi]icDhi[gibDffi`\fDdDgiTiDD]DefDDiiiHDigDDDDe`eebfD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
356480:960-135 99  2 24582 29  100M  = 24962 418 AGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTC  iiigaiiicciiiiiiihigJihighiifihiigibbiiXcfcPieiD^cgcif]igehggii[iDgiiDfcDiifDiQiihe_dDiJPediifg\D\gi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
357480:960-135 147 2 24962 29  38M62S  = 24582 -418  CACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTG  D`biWe_gDDdD\Df_iccO\^f]egfi_dXiiiiiei_gfiie[bDii^iiOGigigDiiiVhhgcaciiiiiifiieiiiihi^idfiigfbigechW  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:38
358468:822-136 99  2 24570 60  100M  = 24824 354 TGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTG  igeiiiiiieiidiiigiiiUiihiiihbii\hfbhhiDidgiggibiiiZWcicfiecfDeDSficifeieciPiX]fdgeiVeDiHi_DDQDPDhIDi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
359468:822-136 147 2 24824 60  100M  = 24570 -354  TCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCAC  _iDiidDaDDDDW^DicefDaceDhgigfcbfifDggididicgfDiDcffegeifeehihYhiiiiaiic^ifiUiifRi\iiiiiiifiihiiiiigi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3601510:1831-137 99  2 24613 60  100M  = 24834 321 TAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCAT  ig`iiiiiiihiiiiTiiibii`iiheihfigUghhfjiai\hgcii_Digcghigf]iTiWDXiibDf^iDghD]DacdDDfO\eDgfhbDDaDgDiYe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3611510:1831-137 147 2 24834 60  100M  = 24613 -321  CCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGG  DDDDhDegDibgcgDfgZhcgDaiDg[^iDigfhehdiDabLi^hbgicgggUibg[Ziebffhiiggggihiieigiiihi_ihiigf_iehiiiiffi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3621159:1494-138 83  2 24497 60  100M  = 24262 -335  TAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCT  DgDDZDDbZdihDbaHcgPDaiiccdafiDDhiaU_`DgiiiiiijZaidhiiieceighfbia^iiihiiieiLiiiigiigdigcifiihhiiiiifi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3631159:1494-138 163 2 24262 60  100M  = 24497 335 TGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCA  ghbiiiciifgiiiiieiigiihfiii[hifiififiigfibgdgiZifdeghcXfeieiggifD[YHaDDTiidgeDcfhh`DifVeDii]WDiDVD[D  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
36434:324-139  99  2 24035 60  100M  = 24225 290 TGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGA  iiiiZiihiadiiiaihgiiibiibiif]hhdcigigiifigiciDNhgiDDgagiifggicgdXWiigiiDddD``f[Di[hYDDfcgDi^DDDi`D\\  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
36534:324-139  147 2 24225 60  100M  = 24035 -290  ATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAA  gDfDiWgD_DeedcibhdcDcgQ\fDbdifZebiDf`XecehcViii^cfedfigiW`geieciggggiif^fehiiigiifiiiiggh^iieihiiehg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
36648:487-140  99  2 24049 29  100M  = 24501 540 TTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCT  hi`ifiiDiiciifhfhc\fiifg[eiifhaigiZh`fiiiViiSgfDigifieiiDhiiiGidihidDDiccieaehDiDfhaDDeDDgDeD`DedDDg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
36748:487-140  147 2 24501 29  12S88M  = 24049 -540  TACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGT  gDD`DiD]D`f]g^ciO]gDaDWcDDbiiihicididhDccg_hffeiDib\Wiegiggiiiiiiaiiiiiiiibciiihhh`iihhfi`iiigi`iihi  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:88
3681172:1525-141 83  2 24528 60  100M  = 24275 -353  AAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATAC  cDggDWiDfDfDdidciebgDDDDiDiDii^iDDcggUdhihiiiDiiDfgcdiagiiiiDgi\bffiiigPiihidhhZ_VifiiifhiiiiiDfiiff  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3691172:1525-141 163 2 24275 60  100M  = 24528 353 CCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTC  iiiiihhi_hi\igi]ifffidgiiic[gghghidgchiDiiaigiXhiKbdfeidi`\eig\ehggfDdgeg\D`aghhiiDbghIhDDiDDXaDcDg^  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
370156:496-142 99  2 24157 60  100M  = 24498 441 ACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTG  iiiiihi^aahghghiffiahhhhiehhDcigiiigiWghgf\iagggM`hggDh[iii_hDbiDDigdDidbDcDg]iDefNegcDaRiDbg_gR_`a_  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
371156:496-142 147 2 24498 60  100M  = 24157 -441  CTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTG  DDigbifV^XZhgeciiDgfdeiDDffYfiicZDdhhigiigDei]XihieaihggiggLiehaghdhgiaWgficidiidiiiihcXie^_igif\ggi  XT:A:U  NM:i:3  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:3  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:0A0A0G97
3721529:1801-143 99  2 24632 60  100M  = 24804 272 AATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAG  hfieiiifiiiiigiDgiiiZifiihiigdfiiihg[iciciieegiieieigicihDgifigiOf]f\DddaDDiigiiDi^iigdfD_DiDicgVDdD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3731529:1801-143 147 2 24804 60  100M  = 24632 -272  GAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTC  DDDZgc`DD^Digi^fKeeDDgfefD_D^ifbi\iidiYihide]hhiaDcgf[ihdccDiigigiiehihiiDiiiaiiiiiiii\ihiiWfihW^igi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
374803:1030-144  81  2 24033 37  100M  = 24905 772 AGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATT  KDbfgKhgDc]ZieDiiD^[_ggigiigbfi_i_i__iiggfce]eif`gLifWihigiaiiiciQiiiiiihfiihiiii\iiiiighiiighiidiig  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
375803:1030-144  161 2 24905 37  100M  = 24033 -772  TCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATT  hiiiiiiicXiiiicgighbihifi_i[VWiUifhgigiiefhihff`i]hegdiii`_ideiiDDiDdh_iDiiggh^ZiiDagiciDhD\DgfDODDf  XT:A:U  NM:i:3  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:3  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:95A1G0C1
3761303:1640-145 99  2 24406 60  100M  = 24643 337 CCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTT  hiiigfhi[iiiiidiifhiifgiii_iihiYidid`gWUighigighiihDiWeZiifgiheebDgiDi^UYdfTiggegDg_hgii^VgD`hfS`Ugg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3771303:1640-145 147 2 24643 60  100M  = 24406 -337  GGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTG  fheDieYDifDghPDadDgiiicDOif^YaigLc]aaaeiiggiiifiigifgbfhciXiiidi\ihf]fiigiKiiiieh^iihdhhiifh]ffifiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3781394:1792-146 83  2 24795 60  100M  = 24497 -398  CTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCA  DDDaiD\iD`DgcDDc]hhVebDdgD]ZDighDhbDbdDghi^DgihdifdeiiggdiiiDVDi]iiiiiifhiigcihcbiiiiiiiYfigc^Zhihif  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3791394:1792-146 163 2 24497 60  100M  = 24795 398 TAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCT  igiidiiigciiiihdiLgiiiegiiiiii_iigiiidiih\hfWihiUihfg`Diif`D^ffhibDDih^UihiiehDDfDfghDbiiiiDaghDDDDe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
380503:813-147 99  2 24605 60  100M  = 24815 310 TAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTAC  hiiiiiigihadgiihgiiigihfhSiiicgihiWiciieehViieigiebiiff_ehicfhhiic_iDifgffigD\gfigi`T^Zgb`i]geZ^DbDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
381503:813-147 147 2 24815 60  100M  = 24605 -310  TACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGC  U`bDbii\ieDci_`DDDhfeigi^Di^_g_igiiDDfiiDifh`giiihiD`igihhgieiiiiichhfiiiiiiiiiihihiZ^giigiiiiiiiiih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3821182:1630-148 99  2 24285 60  100M  = 24633 448 CTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCA  ciigiiaiW^iiiffhdidciifghifeiifffbicgiiiigehegf_ggfiZiiegfigcfagOgciebe[gddDDeiigZDcfiiD\DaDggiSiDZ\  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3831182:1630-148 147 2 24633 60  100M  = 24285 -448  ATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGA  ciffDDDD[DDhhbDiaDDiiifXaDeDDhe[egDDgfiDeggfieid^hiihiii_DiidgigghfDicigggiiiihihR``iiihifeTii^iiigi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
384258:702-149 83  2 24704 60  100M  = 24259 -545  CCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGT  ig\g_IegiiDDiDgVhDeDifg_gDigDfiDeW_giifi^DagZifhcbDggiiDdeLfcieiihahhieighiciiicigciigibeiiiiidagii^  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
385258:702-149 163 2 24259 60  86M1I13M  = 24704 545 AGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTT  ^ieiihiiUiiighihch[gciiiiDfifhiihiDiig[iiigiiiif`ifigefeiZiiiffgfe^DiDDDWfDichiWagDgdiiDDgii[fDDDVaD  XT:A:U  NM:i:1  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:1  XG:i:1  MD:Z:99
3861270:1620-150 99  2 24373 60  100M  = 24623 350 TCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTA  ihihhiiiigYgf]fefiifffigbifiiihdigiZffZiiDgiegiig_eei[gggiOfWgciiigiaigi`eDeagDibi[Xii^hDibdXfDdiDch  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3871270:1620-150 147 2 24623 60  100M  = 24373 -350  TATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATC  iheeDDedDDD`Db^ggDDfDDDaf_DigheDgDgfDiiDaecD\eDdiiiiiifiiiiiiegfihhXifgfhiieNiigiVeiifibiihiiiiifiig  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
38814:348-151  83  2 24249 60  100M  = 24015 -334  AACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAG  DfhdDhDfDeDgeDgDDDb`DYiiFiDXiDghiDDgi]ihighDdgiDihhdigegiigccUigh_fhWficai^hgifibiiZgii\iigheiiiVfci  XT:A:U  NM:i:2  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:2  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:98G0A0
38914:348-151  163 2 24015 60  100M  = 24249 334 TGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAG  igiii]efiegfgihiihiiiXgihhegiciiigigfifhiiihieggcgiif\e^fggDiigehib`ieiiiDgiiebg_DgDhKiff\eii`DRD_D`  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3901323:1639-152 83  2 24642 60  100M  = 24426 -316  GGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCT  fD`fDDYigaiTdeDDigDh`DgiD]VfaZieDDeiXiDhiegihaaeiia`^iiciigiiefgicgdghhihiiehgifiiihihigDgihiiiZihfe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3911323:1639-152 163 2 24426 60  100M  = 24642 316 TGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGT  iihhihhii`iiiXifffigihiigiidhiihgieDiiifghhigiggi[iif[DigiSiiNZ`hPdh[efh`cii\hOihDDfhii_dgeiDDbihgXD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
392636:1083-153  81  2 24086 37  100M  = 24738 552 ATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCA  DD^DDe[DeDgifafhi^hiXDHgifgDag[di[dD\iffh`Didgfiiifc`iih^iggfecf]DegfiMciciciei`cihiWVffhiiihDbgichi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
393636:1083-153  161 2 24738 37  100M  = 24086 -552  TGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAG  _gihiifgie_ihiaiiiighiiiidii`iahihZiiggggfUiigOgfghP^`iifidhiahi`igVQifhDgiedaeiigDcggefDidhdgDDebDW  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
394871:1285-154  83  2 24288 29  100M  = 23997 -391  GTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACT  gWDdDDDigDe^iDDDebid`ieghfihcie[bifDdiiffiXiiDifigifNS[gffifiigghiei\ifieifhiiiiggiihiigb[heiahghiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
395871:1285-154  163 2 23997 29  23S77M  = 24288 391 AGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGAC  eghdi]iiiiggiihhehfiig_iiiiihghDdhihgii]`gihZgD\igg_gDMfihgDiDiiiicbcDi\ffXaDDcaigDDDfDcfDZiXPDhbDgD  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T73
3961398:1785-155 99  2 24501 60  100M  = 24788 387 CATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAG  gihDgfihhfchiDii^aiigiifiicVfc_ieggiffhiDLihaiiiiDiDhDVgeigfgDiDdiiidDdciWifKcdXieDgig]bebf`fDDgeeDd  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3971398:1785-155 147 2 24788 60  100M  = 24501 -387  ACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGG  DDDbiiiDDDieDgDDfDei`gfhgXbiD]ciY^i]L^acdiiggaighiT[iifiDffhgfificiiddiiD^iiiiihihii_iiiiiiiihiciiih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3981420:1799-156 83  2 24802 60  100M  = 24523 -379  GTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGC  DgDD_`gg_DD_d`fDDiia\gi`Dhidif]ecc\fbdVjieDigDiiigDigiiDfghibi`eiiefiihih_gcghfiiihiiLhiiiiiigiifiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
3991420:1799-156 163 2 24523 60  100M  = 24802 379 TGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAG  iiihieiih`gDifihfig_hiig[iiiDeiiihgiDe[hciiieg_YeiiiieifigD]iDiDifDiehgiffhiDfbidaDffbc^hiDDfDDDPDaD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
400687:1158-157  81  2 24161 37  100M  = 24789 528 TATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAG  D_eDUDiDeigiacDDDDDiaDiagehD\hD^dgfDi`egiiiih\gDgiiiigXgei^iegiiigfDiiigigifXiahhiifghiihghihcig^iii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
401687:1158-157  161 2 24789 37  100M  = 24161 -528  CATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGC  iiigeeieigiDihiiiigSegihigiiDiggd]higi[`iic[d_IgagDciiiiiagig`dWidaidiidcfch^`bM^gDfhDiDDhDPcgegicDf  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
402463:784-158 83  2 24786 60  100M  = 24565 -321  CCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCC  ae`DaDeDgDDiDDiDabheg_g`DcgNfhDffIDfDDiDe`ifg[hihdicaiOiifiai]ich^ZaXg`igiie_iTiiiggiidihihiiihiggci  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
403463:784-158 163 2 24565 60  100M  = 24786 321 CCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGAT  i\iihiiheihDhiiiiiiiiicgifihiiiiiicihfiDfifaehiiigihLgfig\_iiifDgDe^igfeXgdDfb`bhgegcDg`DgcDcigdhgeD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
404612:1050-159  97  2 24714 37  100M  = 24053 -561  TGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACT  iiiieiiiafhgii[hgedehii^eigDiihiiiiHgiiigiggf_iggfiheigVheNi[ghef_Dgib\fccagiUgeDbDgigigifge^f]g]iWD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
405612:1050-159  145 2 24053 37  100M  = 24714 561 TGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTT  DD`DY[DDZDbD`eDiSDfigigiiggffDciDDD^igbiDbiiiZadfigiiDciiaihgihiZi\iieiiiiffgicfgiihgifigi_iiihhiihg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
406112:419-160 83  2 24320 29  25M1I13M2D41M20S  = 24113 -288  TTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGC  UeiZdD]fiifeDicDYgiffDDidDdZSdDiaDSeaDfag]DRDefigigi[ehdMdii_gii`gfcicicgii`giiigiihgi^ciiiiiaiihaWe  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:38^GC41
407112:419-160 163 2 24113 29  100M  = 24320 288 AGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAG  iiiiiih\igdiiDiiiiiiiggii_iihaei`fhifZihbcgZghfgf_iiiidgTih]iiiig_gecifiediib\DfaDDiDDciD`i^]bhiDDDg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
40824:334-161  83  2 24235 60  100M  = 24025 -310  CAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGA  DeDDiDgeZDDDf\DDccDf\g_ibDfchiWiDaedif_YfiiihiiWhiQghc_ifDiDigigf_hiiD_ihigZifdhicihi[ihfgaficiihhif  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
40924:334-161  163 2 24025 60  100M  = 24235 310 TTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTT  ihiii`iciiDeihihi`i^eieigiYggieiiig`iieiiihDbief_ZDhdDYiggg[diidYfcDiigiDcDi\W_ifeibcgdgDDi`gi[D^D`i  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4101414:1780-162 83  2 24783 60  100M  = 24517 -366  TTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCAC  _DSDDgDDiD`cgie[deeffRDhM\egWiffdXgD^iiDgDgDi^iaigigiiDhggigggghfiffgiDi]fhDeiiiigiichiaieiiihihiiij  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4111414:1780-162 163 2 24517 60  100M  = 24783 366 GTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAA  iihihifigfifihfgiifiigafieiWiifahfif_iiiifegiiZ[e\igeWhWYiiDgSiDehcdiDdf[dDcf^gggDiDghiDDccDDDfDDf`d  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
412389:776-163 83  2 24778 29  100M  = 24501 -377  GGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGC  aQDdDDDiDDdDDiiiDgdfDDggDffciDifDhiDfYiadgfiiiVg][Difd]hifVQgg`fifiighfchiDgiiii`iiiiihgDiiiihfhhiih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
413389:776-163 163 2 24501 29  10S90M  = 24778 377 CTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGG  iehe^iiaiiWiiiiiiiidihe[hDiiiiicifiiiicihiiUigcgifeehiDeihRcfgid[DDiYfedc_[`Dfigh[DgLhieeeZgDgbSDDef  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:90
4141448:1715-164 83  2 24718 60  100M  = 24551 -267  ATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTAC  Dgd`iDDgiDgDDfa\ifidiDh\hDiiDiSiiaDcb_hDhVgaf]fgfceifgeai\igihgi_]higi]iiciieehf^cdifiihghfiieif]iii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4151448:1715-164 163 2 24551 60  100M  = 24718 267 ATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGG  Zii]`iiciggieifiifdhiiiiiiigfDif`iigiiiHiTeOi[c^]iiiifeDDigiifcii\^DgdfDaa]egh[gDig^diheehXigife\eDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4161505:1888-165 83  2 24891 60  100M  = 24608 -383  AGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGT  cDicW[eJDNfiDD`geiggfeDhcieiDhfgZ]gigg_[egiDD[^ZiebcDgiii[fieaiifbihigiihiiiiihihYghiihiiiihYbdgiifi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4171505:1888-165 163 2 24608 60  100M  = 24891 383 GCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCAT  iiDcihaiiYhii[hhihg]ghiiOiLiifiiiiggchechiDDWieeiidgihdcVcDhhgigg^Dggid`^Wih`ii\giegfiDeDhaDDig_DgD^  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
418240:774-166 99  2 24241 60  100M  = 24776 635 CATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTC  ieifcigiigiiiiiiihiiihff[iifcVifggfieiiiDZbDdig[gDiieiiagViia`hD\`dc[iDgDDViiDfbDDDbDDDfWiDDDDfaDD^D  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
419240:774-166 147 2 24776 60  100M  = 24241 -635  GAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATT  DgfD_DeDg[`_]DicgefgifhiSgiaTdiDDiDifDhc`iigidigeggci[\hiidigfiDeifiTii]digihifbhiijiiOXii_gificihfi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
420309:646-167 83  2 24648 29  100M  = 24310 -438  TGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGG  ddhDDeDDfVDbSDfhebiiDDDiiDDdDieefDbiUggYiiiihehjiDgifhhgDiiifeeeUiYiigfifheifiiigggidiiiiiiiigigiggi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
421309:646-167 163 2 24310 29  35M1I13M2D41M10S  = 24648 438 GCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAG  iiehiiiiihiiieZifeiiiiTiiiiigeOiiiifiiiefgiiig^ih`hi[iicfaiiieDgDgiiDiDidegihKhDbhdhcdeDD`]i^hUDDgDf  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:48^GC41
422207:523-168 83  2 24525 60  100M  = 24208 -417  TACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTA  fDD_iD_^eDiDghcRiDgaihciciWgcgi[gcdidggDDgaihihDgDhgiiiSDihgii[fDfifiaggfiigihiicibjiiiiiiiiiiiehiic  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
423207:523-168 163 2 24208 60  100M  = 24525 417 CAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCC  gii]Tibiihhfbifh`hiiiiibficiihifgfigiieiigggifc\i_gcih\edihhfMiieDb]hefDifgDiPaiD]dDDDDDDDghgDD^fdDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
42450:413-169  99  2 24051 29  100M  = 24314 350 TGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTAC  ihhifgiieiiiiihiihiiiYiefgDeeiiihiid]iceZiiifgiiggffig`hegiDDDidggfgYgDaDceiiciiiD_U`fbPgiDDHDdDebii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
42550:413-169  147 2 24314 29  31M1I13M2D41M14S  = 24051 -350  CCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCAC  DbecDDiiDReeDZbaDegiaDh`[hiccdfd_^SDgii\igiigficfiicgigifiggchiggiidiigiiiDiiDieh]iggiiiDf_ici^if]Di  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:44^GC41
4261181:1572-170 99  2 24284 60  100M  = 24575 391 CCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCC  iiiiiiigcii[ihggigggheihgifDhiUfffgDfgiggdWf_bfcSiid]DDgdgbiegeiZfDWfe`giDUeDiafhDiDYDgc[fD^e_DDKedD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4271181:1572-170 147 2 24575 60  100M  = 24284 -391  CAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCA  iD`ihiegDgW_gdecebDa`Dggih^DDiigciigdebgfDffD\iDYighTig`i^ggehDagfiigih^igfDhghdihbiigiiiaehiiiehhig  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
428484:807-171 99  2 24586 60  100M  = 24809 323 AGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGT  cihigiiRiiieihieig[ihdaiiiijhhi`XgiidgIfibi\geiUg_gib`dDhe]h][fieieOgidggDZie[giggihDD[gZZiDceiDiadD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
429484:807-171 147 2 24809 60  100M  = 24586 -323  CCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTC  dbgcDDgfeiZDiDe^gDehDgcfigcDeDihgifii^aeidfgi[ibidffdDDii^iUXciii`diiifhiihXiiiffgi]iiiihIiiiieiiiOi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4301079:1431-172 83  2 24434 60  100M  = 24182 -352  GTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTA  DDhiafigDae[`^Waaeg[bihjDiDcegdeeciaecf`idiaUdiifiigb]efiigiiihhiighiieiiigihdbigabiihhhihgiehihhiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4311079:1431-172 163 2 24182 60  100M  = 24434 352 AGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCA  iiiigehcifgiiiWiigiciigfghifdiifcidihiigciii^Vccfiiiibicigggecii[iYdifahagfiiiDhDDDfDDDDDDDgDDDa_a`h  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
432101:428-173 99  2 24102 29  100M  = 24329 299 GCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATT  ieifhiihfiiiiii`iihiUciifiiifhhffiiifehfieic[idfV^ggX_iii]fhiffaieYZcD_O\]giMhKgcbgfgDcdgDciefcDcdDg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
433101:428-173 147 2 24329 29  16M1I13M2D41M29S  = 24102 -299  GGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAA  DMDDgffDDDDDDDDbihDDDagDebigiaegci[icigigiRiDhiiihdihicigiafYaigiighiQig[giiiiiigidifhigihihfiDiiegc  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:29^GC41
434717:1118-174  81  2 24121 37  100M  = 24819 598 TTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGT  DDDDeaDiccTDi_fVdVZdihi^Di[\fhgD]cigfKDgDfiMfDicchfhii_fig]i^ihfWheeeiihifUihfheh^iiiiihhiiciiiiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
435717:1118-174  161 2 24819 37  100M  = 24121 -598  GCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGG  giiiicii^ifiidiMdiegiDiideKhDfhcihifDiiiigiciDfiiebigiigfihiedihifiDfbfDcVVSfieSgfeDDDDiDDihLd[DDDUD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4361082:1479-175 83  2 24482 60  100M  = 24185 -397  TTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTG  iff`DDi`Dgff]idfDfdfaa]aDhfghi_hiiibbfiefDiggiiiifdggDiDDeVifigiffbhFhi]Mi[iiei_iiigihdiiiiii^iii^fg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4371082:1479-175 163 2 24185 60  100M  = 24482 397 AGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTC  iiVhiiahdWDUii_ciihiiciiiiibgi^igieihiiiiDihi^DigcifDheiDieeie`iDZicci`iD[DDehigUfDiDDeigDhD`fdDDDDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
438922:1328-176  83  2 24331 60  100M  = 24025 -406  TGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGT  [DecD[D^cg`bDiDDDDDfXD\egiDDU_iciJDhbdghiiaigiehifcf\iiiiRihiefgihii`i]idgcdiihiiiiiiiiffiiiiDieiiih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
439922:1328-176  163 2 24025 60  100M  = 24331 406 TTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTT  iiih`iiiD^hehiaifeagiWiifgaiiihigefiihc`ViDiUhOehi]fiigigcidfhiiichhYXggeidifiYgch[hfXDhcgD_MQDf\dDg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
440391:799-177 99  2 24501 29  8S92M = 24801 400 TACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCG  ahii]iigeXeiiigiiigighhihfifibbiDgiig]ZigihDiia`]ieiieifNW`g]gDiDDgiaifDiiDiDfiD[gDi]DfDDai`DbgfiibD  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:92
441391:799-177 147 2 24801 29  100M  = 24501 -400  TGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTAATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTG  DgD_XiD`iifiDDgeDeDgDDfDDDiUbfDfghfgagfgWhgaiba`ehdifie^`fdgSDigiigWidiifaidiahfegiiiggb\iibfh[hihi[  XT:A:U  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:24C75
442856:1241-178  83  2 24244 29  100M  = 23997 -347  GAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACC  eDcDDD]iaDDDDacgDb]]a\iiDdaggDifDifaieDifihiiMi]iiigfVfiiigiggfiiYgDeifViiKgiiiicihf`ihiihgi^biiiaeh  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
443856:1241-178  163 2 23997 29  38S62M  = 24244 347 TTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTAT  Yi]ghiiKiiiiiiidfigiiechigegiig_dddiig_[faifigi`iiigiii`ggeihichigibgDcDggihffDiDd_DecideiiDgD\DDD^D  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T58
44464:363-179  99  2 24065 29  100M  = 24264 300 GGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATT  eDWiieihhhiiibgiNiDii\iheeihibieDgighi]hiiihiiiidififiiihbiDgiQD[bcfi[bbfgDDihdiigiihi]hDiDDDZfgDDDb  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
44564:363-179  147 2 24264 29  81M1I13M2D5M  = 24065 -300  TTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACAC  hgDD_WiggbDDDcDDiiDfgDeXXgZDeebigDZaihfgiiaSTcD]dgiDiDiODD[eiRiiihgiihcYdgeiiie`fihaie`ihhihehiiiiei  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:94^GC5
4461205:1536-180 99  2 24308 60  100M  = 24539 331 CTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCC  iiiieieiihdhhiigcgiiigiiiihfdifgeiYiiXiiigaiNiDUfiiiYbggif]ifiidgf_cfci[fDfbdWhD[DggDiDiDDdgf\gDgDbD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4471205:1536-180 147 2 24539 60  100M  = 24308 -331  TATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACT  _hfDeDd]`DDDiWDDbDWhU]ThceafcecifggifiViiiehbiiD]fgddeagdigifegihcYhfcihif^giiiiiiiihagiihifdehiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4481429:1805-181 99  2 24532 60  100M  = 24808 376 TACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTT  Oii_igihiDZiiighhiiiiiiihgehffbigihe\biiichigDeggihg^Yih\DhifD^aiiXieicfDib]ighDgODfDfg_D[KigeiS_Die  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4491429:1805-181 147 2 24808 60  100M  = 24532 -376  ACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCT  `DDei`[DibD^iWeffgFh_DXYbcDecgaibPeeg\Dg^fhcfe]ed[ZgiidggigDifhg`giiihaDichiihgfgiihiiiDigiiiaghigii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
450912:1209-182  83  2 24212 60  100M  = 24015 -297  GTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGC  fDZdDDccLcDeDe[R_ghfDgiiidYcdfihZiiiDhii_geicWhdfiichfha`ifi_iiieiiidieiiiiifgiafgNiighdhifigigh`eff  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
451912:1209-182  163 2 24015 60  100M  = 24212 297 TGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAG  iiiehe^hieiiieiiihiehiidiaffgciiiiaf]fhfDZDgiOehi_D\gdfcZiDaD_DfiiiiXgXggfDfidahDJdhgVafDiDeeXDbeQiD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
452973:1293-183  83  2 24296 60  100M  = 24076 -320  TCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTAC  DDbDic]DbDffPDiVDa\aeDYdfDiefh`iieWiDiiSDfeihiDce\i_igib\ii`aggiGaDheegchiiihhfgghiiii^ighcfigiehiYi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
453973:1293-183  163 2 24076 60  100M  = 24296 320 AGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGA  iiiieiiiiihihiifeDigehh]iicbdgfgggiiecefiX`iiDDigif`ig`_h\chfiDRDdeigecfiii_hHiX]a`M`DggDRigD_DigDDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4541067:1404-184 99  2 24170 60  100M  = 24407 337 TAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACT  i^iiiiihffihheiiidiiiiieiiigiegffiigD`higidggi_hifiieieifffDficfDdieiZ_iDcDfDDbd[fa`DDedSDeDQi_iiDD[  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4551067:1404-184 147 2 24407 60  100M  = 24170 -337  CCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTC  QDDeDf_DDihD\\DDcfiiDgDhD\gei^Dffifhdi`gfeh`ifi^Dfigfhi]ghidagi]iihg_ifigDiiHg]iiigiigiiaZiiZiagieii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
456792:1076-185  81  2 24079 37  100M  = 24894 715 ACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAAT  Dg^ghcfDiceDD]`eDeYiXDDDegDeDUVgfDfiDfihDiFDghid[Kbca_heiicgffgfigihiehiidig_hhfii[hiffiefhihhiiiihe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
457792:1076-185  161 2 24894 37  100M  = 24079 -715  AATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAA  ifhiiigii_iiaeiihheieXihiggciighXfii_iffibgfhg]ihXc[ihib`igiZdgeD_Diiii`fiDhcfggaghD`DdDieDbDgh_cDDd  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
458179:604-186 83  2 24606 60  100M  = 24180 -526  AAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACC  bD\DdhDDXDfc`DDfadfQDeUf^]Dd\DfehDgIgTgSgDhgieiZ_YaiihgeD\fffiiiiiggb\ii_W``feiiiiiiii]^fdiiiiifiici  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
459179:604-186 163 2 24180 60  100M  = 24606 526 TGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGC  [geigigfiiehi[ii^^iihgfahfW`ii^OiZiggegiiSiibiDighMiegadefgjiShif\i]gidDdifih^dbgiciefDhDi`\DgDifWDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4601178:1604-187 99  2 24281 60  100M  = 24607 426 AGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCA  iiiiihiiigiiiihDiiiiighii\DhciVdVeiRhihciecieaafNiifai_DdgiiiDhDDDd]iDcigiZDgZD_d_DgeiDeibDecDghD^DD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4611178:1604-187 147 2 24607 60  100M  = 24281 -426  AGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCA  gDDQDDDDeeDdfi]aSD`gceiD^hDgiceiiihiggffiMeiXDigii`[caDiiidhDfXci_gihDiiidDiihiiiagehiheii^fiiJhif_f  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
46236:500-188  99  2 24037 60  100M  = 24502 565 TATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAG  ibaiiYg\iihiDigfiiiiaibiiiDiiiWigfchciThfaiigifDcihiaDggDih\ii[abiN]f]iaDDffg`gicDhfD\DDcegcbf_iDDga  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
46336:500-188  147 2 24502 60  100M  = 24037 -565  ATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGA  DDD_egeDigeDDcehYgefDDb`ggihDDDiWediiggiificbiiZiiiifbDiicgiifdiWicadifiihi^iiiifihiifigiidihhi^idie  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
464625:979-189 73  2 24727 37  100M  = 24727 0 TTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCA  hhfiihdiiiiDiiifiiheheihhiihgiigiDahhie]iiihffg^hii`ihiifOiDiiciggicDDgD^iihigDaUicfaDibafDhggdfDdeb  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:0  X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
465625:979-189 133 2 24727 0 * = 24727 0 TGTACTTGGTCATCGCCATCACAATAACACAAATTCTAAAACATACACTGTTTACAACTGAACCACACCCTCAAATAATAACAAAGCTTTACCTTAGATC  hghhihigiiihifaiiiiieficgDieiighigiSiDgcDifgiehYiiidceiiifdf\]ciiiOfii[dhaDDDcfiDdgDiDdUiDhffDcghiDc
466309:741-190 83  2 24743 29  100M  = 24310 -533  GCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCC  gOd_i^_Dae]iDgbg_ieiDig`igiDeDSgihDfhiiDigiDYfcigageibiceaed`iZieb^ghidgiDchifiihiiigihhiiigiihi^i_i  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
467309:741-190 163 2 24310 29  35M1I13M2D41M10S  = 24743 533 GCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAG  iieihiiiheifiiifiihiiiihfgiii]gi`dbfDigeigDebgDhj]hihcdDDieiibfbhih[gefDhiggfcgidcDibfiDhgagDgD`DDDD  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:48^GC41
4681126:1410-191 99  2 24229 60  100M  = 24413 284 AAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGT  iiihigidhiiegchfhfiieidgiididiigcceiiecaihigigfiiigegeaihihaiDVQi_haiihdDfifbDfiiDieceDXhDDDWDhiD]iM  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4691126:1410-191 147 2 24413 60  100M  = 24229 -284  GAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTC  dcgdeaigeg\`iDcegiiieDihgDDbeiifffjfi`DfhgigiiiiZfahefhfiZcbfecihiiiUihd`iiidPadhgiiiiii^dhig^iiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4701040:1286-192 99  2 24143 60  100M  = 24289 246 GATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCA  hiihciihhiiia[iiYgggiifibiWdihiiiiiDiZheibe_W_giig]chdaiheSi[iibdD`iDgciZXcchfifchgfabOgDDgDDDieaD\Y  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4711040:1286-192 147 2 24289 60  100M  = 24143 -246  TTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTG  iDgQDOecaDf^`bddeieeiDFaigifeigdd]ihJDf`hLDiigDfhhgfgRiiiOfDehWgifegfaigigifiicdhegYfiigfihieficiigi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4721418:1742-193 99  2 24521 60  100M  = 24745 324 ATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGAC  fhihiiigigehh`iidhiigiibieiiiii^jihgigiihg`hiheiW]gieffif[fihiiehgiciUfDeh]g]gi`iDiidi]iDO\iiTb``ei\  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4731418:1742-193 147 2 24745 60  100M  = 24521 -324  AGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCC  iDDcfUaDDDDDiDDgi_h`DDD_Dcif``cii_fDDiidDfiiDfDgigiWeihbbigihifhgiiiiieidchi^ihihhTiifiiiiihiihi[bhi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
474693:1039-194  81  2 24042 37  100M  = 24795 653 TTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTT  eVDhiDigfggDD\DDDDDgi``DDiiXf_DicdhifcdfXiiiei`iigaiiigigiii\\iidae\c]diiiifcifeDhhiiiigiiiiiihiaYii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
475693:1039-194  161 2 24795 37  100M  = 24042 -653  CTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCA  fifighi`idiiiiiiih`giidihheaihigfb`hiiiDia[cDciD_gia]fgigV^fDhfbefaDiiDgheceiDYDaPgii\cgg_Df`hdDDDfD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
476899:1288-195  99  2 24002 60  100M  = 24291 389 TATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTT  iigiiaiiiiiidcViZia`XgihiihhiKgDaDbigii`ii^iifii`geagh]dgifii`cdZffDi\eiZD]gfeDPcfcDDDDD_D`d`cabDeD`  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
477899:1288-195  147 2 24291 60  100M  = 24002 -389  AATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTA  ZfabDhObDcD`DiicgDfidec]DDgdVDfbiiDX^RDfa^eiiiigD[ei\UceQfiiifiii_hhDLgiieiiDfiiiiiiiieiiiii`fgiiiia  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
478849:1155-196  99  2 23997 29  45S55M  = 24158 261 TCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTT  hiihiaii[`aieidfihDfidhgig]chfgiiegiicgiiiiDiiD_ifiidiigiIifDic_ZiifDggDiDeheDgDdgDgDDiceDKgDDgcgDDi  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T51
479849:1155-196  147 2 24158 29  100M  = 23997 -261  CTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGT  DWDDggg_gfX^DDhdhDDiaidDgiceZiiDhXiiif`b`D`h]]i`h`iigiigf]hiegihdefhffhiDifiihfhhihifgfgigDaidihfihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
480214:555-197 99  2 24215 60  100M  = 24557 442 AAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATC  iiiieiifiiihiiiUi\^gdahgeifgid_hcZi_i_gefifDigiegcehiiDigiYDidciiciTifiic_ichihDDi`DiDD`gDfeZgagSiag  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
481214:555-197 147 2 24557 60  100M  = 24215 -442  TTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAG  DViYieb\fieRDDTbDDigigeiicDgei`iDciheDigfgghRiifDhibadhiiiifgicifici[fihgYihXigiiViihgfiigdiichhih`h  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4821448:1872-198 99  2 24551 60  100M  = 24875 424 ATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGG  ]eiiiigihiihihih_iiiWceiehgghhfgTiigifiDiigiiihi\ciViiifeDbifhh`c[bhc^_h`iDDDibeg^eDiffdgfUfDDieDVDf  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4831448:1872-198 147 2 24875 60  100M  = 24551 -424  TGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAG  eDDdchgfD_gdViZigDgDDaiigeYgDDiD[iegf__`efdibig\d^gi]iiid`giPchi_fi`if_aT^hihhiiigffeiffiiifdhi[iiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4841602:1869-199 99  2 24705 60  100M  = 24872 267 CATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTG  daiiiiiiihfiiiiciiihgfihieiifie]gfiiDcYiiiZge]chfiaiiiifii[Diiigi^f\ffech]gdDdf[i_Di`]giXDbhgigfXabe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4851602:1869-199 147 2 24872 60  100M  = 24705 -267  AATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTG  fDif`iiiDgDih_Dbbg[`cDSfifDgefhDDfOhdbhifiDiXgh[d`iidiiibiiggffciicieciDgibciaeifgihiihiihgiiiiihiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
486851:1276-200  99  2 23997 29  43S57M  = 24279 382 TTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGT  hiiiiYViiifiiheicYihihii]^i]hihdgigfUiiiijghiReVcdcigdeiDifaigiiibXeiiii]b]fbhaVei`ebeigiDDDfbDfDebf  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T53
487851:1276-200  147 2 24279 29  100M  = 23997 -382  CCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCT  DDDgDfcD^eifgfi]cgDDDDfigffDD]cai[]aaLieaiiif_diagiifgSggZDOgehfhhi^bhigciid`iidgiihigiicidi\ihiihii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
488153:540-201 83  2 24542 60  100M  = 24154 -488  AACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAG  `fDDD`DiTDDDDDDiDDDcDffiLbedghhfeiD]ibhhcgi`iihiiDiafiiiiiiDfhdiiiifgiii_DZDQhiihciciiehffii_gghiihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
489153:540-201 163 2 24154 60  100M  = 24542 488 TGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAG  hfiidg^eiicgifeiififiiieZehiiiiighhfZiDicT_iYgibhiiNiidhDiefahDiDeiei[DDeDKfgi`DciggggiZdihghDDgDecg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
490907:1173-202  83  2 24176 60  100M  = 24010 -266  AATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTC  h_DeiDDD`_ZNgXDhdDDghdDeDcggfiieeDgihigiifieDgiigaWiifibifiiigfDWihffiXiieihiegSihhgiPiii_hbiiifiihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
491907:1173-202  163 2 24010 60  100M  = 24176 266 GAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAAC  ihgiighiifgViiiifiigiiiiigfii^giiifgihigiigbMgiicih`fefiXggDDhO`iiZgiNc^^fZiDDhdUDcg`Yi_fihDifDDfDdD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
492740:1104-203  81  2 24107 37  100M  = 24842 635 AACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCA  DfDDgcgecg_bDD^DcieffeDDccd]iQDhiigfdii^hibiieahiiiiieeidbiighfhihiaihchGihiifigiffigiieifi[egTii^hi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
493740:1104-203  161 2 24842 37  100M  = 24107 -635  CCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATT  ifeiieihiiiigeiid[\iiiiTfi_iiD\b[afiifcccghi`gighieiihibieicgDai`]cXDhfg`DT[iDhTaDfii\DZDdhDDDfD[NgD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
494142:378-204 99  2 24143 29  100M  = 24279 237 GATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCA  ieiighiiiiiihggifhfhdciiie`iecaffggiieiiiXihiieicVihheighIaDe[eiDif]YXiXffeiDDDDDiiifeaehfeigeegghhd  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
495142:378-204 147 2 24279 29  66M1I13M2D20M = 24143 -237  CCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTC  iaDDidDagi`dD]cc`ifigS[d`bccW\bifTefhfDDaefXibgK^he]gDgfc_hiiiifieiihiZgeijhiffiihiieiiificiiihgfhgi  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:79^GC20
4961021:1478-205 99  2 24124 60  100M  = 24481 457 TACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAA  eeYiiiiiiiiiiiiMiaiYaiUfdYi^\VShhgiLgcdhifagiifieaiggc]DUdiiiOgddhZeDiDiigaciDieggfDibUDiD`DZeQaDfhD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
4971021:1478-205 147 2 24481 60  100M  = 24124 -457  TTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCT  DdfagWiD_Di_DgfDdcDih[fiif^OU^`iigDiiigDDdhgb_gDhWfffViifDigiggZiihic\RgWdiYhiiifigiiiiiZiiiciiiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
498526:913-206 83  2 24915 29  85M15S  = 24628 -372  ATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGT  DYcdDXg]DDagDdDgg_ibf[cd_dficdDeg_^Dhifbie\heiicacbhiiiiehihXcfiiigicViei[ShiiifYiZiiicidTiiiiiif_ag  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:85
499526:913-206 163 2 24628 29  100M  = 24915 372 AGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGAT  gfihhihig_eiiiii[hiiahiihe`idfg\gDiceXieigiTi`M^D[i^fd_iDggiieha`iMgDiffhdfDbiiDDii^DiDDi_DVWiceDDUQ  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
500569:955-207 83  2 24957 29  43M57S  = 24671 -329  GTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTA  DTDDg`fDaiDafi`ViDfg_eciDDYifiiig]fihiii_dcgichggD`cOcificigfiiiTibihihciDciiciifhiiiihifiiiiifihiii  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:43
501569:955-207 163 2 24671 29  100M  = 24957 329 TTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCA  iifiiiieiihi][ehdiiieiiiiifdieDhigiiiediiiii[DgZha]Dgi`iiiigcig\DcDfdi^iiD[DiDcDgeDhiTDfDegeDgDHD_Da  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
502578:983-208 73  2 24680 37  100M  = 24680 0 TCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGG  iiiahigihihifeiiihfiiiiifijhgigi[cfVgJDigcdghgcfbDhgUgc`dciiiDiiihfdii_OD]ihfgcDgDcDD^DDD]iDDDDgeDaD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:0  X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
503578:983-208 133 2 24680 0 * = 24680 0 ATGTTGTACTTGGTCATCGCCATCACAATAACACAAATTCTAAAACATACACTGTTTACAACTGAACCACACCCTCAAATAATAACAAAGCTTTACCTTA  iegiiigiiiieiig_iiiDieiiii]fchJiii`hX`]ccDagiefgiiifeTghieieigiibgbDi`giMbDYXchf^idigeb\bgDifeide]cD
504243:678-209 83  2 24680 60  100M  = 24244 -536  TCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGG  DDhDDhDaZHDiDd`D`fbfedbcdegKgDiiiUDi_eD\iihidieiYhfhgiiifgiihWifiiigiihggahieggifiifiiegiiiehigiieOg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
505243:678-209 163 2 24244 60  100M  = 24680 536 GAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACC  iiiiifiiiiiiiihhi[iiiihfiii^ihegigihiihighghg_ggei\c`ii`]iifiicDDiiiXfTidibchMDiDi`fDh_DDDW`DfebDhaY  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5061004:1399-210 83  2 24402 60  100M  = 24107 -395  TAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGC  icDii_g`Dh]iXgDhcfe`DaDdeDDbHigci`iiXiDgDfihhiihcfDfhDiihfig[eeiKbafeDWfieiiihNYehjiihgiiihiiihiiiDi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5071004:1399-210 163 2 24107 60  100M  = 24402 395 AACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCA  hfafOiii_hifdXiiiiiif_iiThihii`ffggfQ]ffih_\iiiReiiiii]\ihi_fDiei^DDiigDdgD_iegcdhigediDDgiPcf_UDffD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5081249:1616-211 99  2 24352 60  100M  = 24619 367 GCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAA  iShi[^iiiY]igfgiiiihiigfiaicXigYcVii_DiL]gTb_iigiiggf_ghDieDDiiadiD]gifDfghiDicefD]ibD^[DDDOfDDDcZ^D  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5091249:1616-211 147 2 24619 60  100M  = 24352 -367  ACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCA  DDgih^ceDUiXeDfg`DgiXDDcgaD\gD`biidifab`h\D^iigigjfdhfeai`iiiDfiiifgceifeiciigfbehiiei^igiihiiifiigi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
510252:634-212 83  2 24636 60  100M  = 24253 -483  ACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATC  dDdDVWie_igDgDiDeDh`DDiiDYigiiSid`ibidiiiidii]iidgbi[iiidiggidiDg_ciiOiiJfbiiifabiigifihgifbii_egiih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:23 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
511252:634-212 163 2 24253 60  100M  = 24636 483 GGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAG  a]Dceihiiihgiiihicie^ihiggifZghedi\iffeeiZiigeiDidiidciehge[D[fhighidicDedhfZifDi[gDDDgDXagaiVgD`gDg  XT:A:U  NM:i:3  SM:i:23 AM:i:23 X0:i:1  X1:i:1  XM:i:3  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:94G0A2G1 XA:Z:2,+24253,92M1I7M,1;
512626:1052-213  81  2 24055 37  100M  = 24728 573 TTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTAT  DDDODDfQfeDfeiDiDehcbggDciDgiDDDiDViDeigiiU`D\YiDdigiihDig]chifihbDDjihe[biaiXeiiihiiiiiiiiii_iifihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
513626:1052-213  161 2 24728 37  100M  = 24055 -573  TTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCAT  iiiaiighiigiiiiigiiiiiiSfihiii]`ie`fh[giiiiiii_e\igffiiiiiiifDigDgheifggfaY]_DiDeiDDbiaDDgfcDhDZiDed  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
514290:579-214 99  2 24291 29  54M1I13M2D32M = 24581 390 AATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTAC  iiihihihhiihibfhiiiiihiiiifhfiighUibiifiggg_gigf^afegiDgiiehgDDDfegi[iiieidfafDi^ihfd]ce[Ygd\DfD[fgD  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:67^GC32
515290:579-214 147 2 24581 29  100M  = 24291 -390  GAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACT  Dg`DDDcgDDgDiDWD`DbghDfiibid`aiY_fafhihfgghgcafig`Dhifghhigigiighihiiihgiifh_]idiciadfiiiciihigf\ih]  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
516567:918-215 99  2 24669 29  100M  = 24920 331 GATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAAC  eiiigiDihiiiihiigiiigggie]ic[fddWdei`hggii_iD[iiicDiiiiifiiiiDiaghDb`ifcDfMgiib\ci``cD_cgf_ffcfDhbfc  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
517567:918-215 147 2 24920 29  80M20S  = 24669 -331  TCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGT  icDfbeeebiD`W[eWigfeiDbh]bfibgXeggDgfDecPii\iiiichZe`giechhbDifidgiiigiiWidgciiihefhigefihjihgiifife  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:80
51831:440-216  99  2 24032 29  100M  = 24341 369 CAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAAT  ihiidh\ifigieigiefiiiiichigeb`ieegcLiii]icideifdi`gWiigDeeDhiiahiigZig`]gicgDD]DDgDbdVfgiibiDgbiiD]D  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
51931:440-216  147 2 24341 29  4M1I13M2D41M41S = 24032 -369  ACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTAT  UaD\DDgfDecbiDiDS]gfd`RhhghNfa`ihiSDgiiaiDfhdaiigiicfibiig_igiiihifSXhiiiaiiihigVhiDihieffcgi]hiihgi  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:17^GC41
520556:898-217 83  2 24900 60  100M  = 24658 -342  GCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTG  DD`gcDfVgDDDDDheD[UDDgDfcDigb`iegedOiDDii`ffdghfDhiigiiiigOfg`[dfiiiggiiiiiiiiiiidieiiihchiiiihhgiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
521556:898-217 163 2 24658 60  100M  = 24900 342 GCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGA  iiihhTieifiiWichDdi\ifffhgbfifiDihiiigiiYaighdDiiighfhggiahDigibdfhcifDfPfDhiDgeegi`]efcidgDD\DDi_bD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
522465:823-218 83  2 24825 60  100M  = 24567 -358  CATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACC  _eeZDDZDDfcf]gUDZDDDi_fg`PgDghhbdiDegDicggiihUggDciii\ifgeOihiig]iDhigi_cggihiih_ghiiiggihWaiciiiffi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
523465:823-218 163 2 24567 60  100M  = 24825 358 ATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCT  iiicgiiiiiggigiigiiiih^iifgghiii\gfgfidgih]gigfiief[g\jihichDDa_igDdiYhfhefigYichYefebggDDahdd[iiDDe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5241437:1887-219 83  2 24890 60  100M  = 24540 -450  AAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGG  dDD`DDDhd`eD_iDe_dDfffeDiiDedgDgh]gfi]Zcbhgeeg^WiiciiiXii]bPihVibiiiiii]aeOiffhfih]hiihggiiDLeiiiihf  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5251437:1887-219 163 2 24540 60  100M  = 24890 450 ATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTG  ghhigiiiiiihaiaiUei`iigiih^i_iiihefgifg^iiigiadfdDii`gfcgg`_DdiidffieihiDifdDDgbe]Df_g[DhciDDVeDic`D  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
526970:1352-220  99  2 24073 60  100M  = 24355 382 CCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAG  iiiiiihciigihgPifhbYiiiiiiiigfiigfTb`gii`giDie]bceg\iggh]i_dMcidfieefiDihec_gDXhZf]igDDhDfi[DDDeD_Dc  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
527970:1352-220  147 2 24355 60  100M  = 24073 -382  CTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAA  iDf^fdDDh\`hc\DgDiicZDg_DRfi[_di]c_gcfeKhigicfIcifeafdii]higgfiigbificiiYhfgihhiegicfa\iiih`giihihfi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5281568:1875-221 99  2 24671 60  100M  = 24878 307 TTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCA  idiggiiiihiieiheiiaiii_hchiVi]dif`fhdhDfiihiidVggDhgiiDiigcdDegiDh_iDfhDe[Dij`fDcZ^hQiDeDfDdDdaDDiD]  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5291568:1875-221 147 2 24878 60  100M  = 24671 -307  TTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTT  DfDiiDihDDDcfKDDbi^cDggDaig[eibfgdiDgZffiicaDihf[UiibegDgebTgefVfge^fgehiiifihieiiigibfiiiiigihidihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
530181:553-222 83  2 24555 60  100M  = 24182 -473  ATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTT  DegRgDDDDcigie[eDDXifiOibeD[dcii^Ddi_eif]jiediaDj]ghigigfeifigDifeiahihgficiiihiidicciifhiiiiicieiei  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
531181:553-222 163 2 24182 60  100M  = 24555 473 AGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCA  hicigigiidiiiihDaigii_iiiii_ieebPiegigfhDgcDdiibigeiiiiZfhefDghD\e_`gieS_]Xeib\fcc``DhcieeDDd`DDDicD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
532611:983-223 73  2 24713 37  100M  = 24713 0 TTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCAC  hjfUgfiiihhi\i_ihhighigdcigig\iggacag^iiieiiidg\\egdeifDihiiiiii`ghcficbDfDiifDfgYbi`_DgDDiDci_DDcaD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:0  X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
533611:983-223 133 2 24713 0 * = 24713 0 ATGTTGTACTTGGTCATCGCCATCACAATAACACAAATTCTAAAACATACACTGTTTACAACTGAACCACACCCTCAAATAATAACAAAGCTTTACCTTA  iiihifghehiciifhifiiiiiihibiiieig]g[gigiiiigfdZfdihfcieJieagTeQhgDigdeDeifehhgDgggDggDcdDiD[fiD\DffD
5341582:1817-224 99  2 24685 60  100M  = 24820 235 TCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATT  iihiii`giiifii_iiihehihiihifiihihiiehidiKiiiiiWiVgiicggDDDfOfiiigggiccgiggDgaiSDeDc^DDiDfeidgeDhDe^]  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5351582:1817-224 147 2 24820 60  100M  = 24685 -235  CCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGA  iDDDDDZX[gDciicgDD^dXX\dddd`g\iiDiDcde[giDcPgfibegfaieihDfihicfihiibffeigafiiiafiiiiLiicDeiifieeieii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
536914:1301-225  83  2 24304 60  100M  = 24017 -387  GGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTA  VgegZegdIbdXcfDiidffDiLihUii_DbdgiichiVeidDMDgh^OcDieMiiebhDZeighQggiiiehgi]ihhiihh]biiiifgiigeiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
537914:1301-225  163 2 24017 60  100M  = 24304 387 TGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCA  hiiifiifiifii^agiiiihi^ifiaheiiYigY]\iiffiiiiiggigdec[ihiiZcfaeSgifegc_hcgDgDga`hYci_DbNiDde_^[DiDif  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
538255:530-226 99  2 24256 60  89M1I10M  = 24532 376 GTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCC  hh`iiiiichfiiiiigiiiieihhiffeigifhib_i_igdcgibigDafiDgihchgDf^i`i`aD\i]iDUbg`gi\^gDfDDeiDg\gfDbDiMO]  XT:A:U  NM:i:1  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:1  XG:i:1  MD:Z:99
539255:530-226 147 2 24532 60  100M  = 24256 -376  TACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTT  `geDeddheZcgfiDDdgDhDcfeddfDD_fiigDiiDie^iicbfbigigiiibd^ibgiDhdh]gLiiihhhggiihihiiifigefiiifeicifgi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
540270:539-227 83  2 24541 29  100M  = 24271 -370  TAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGA  `ec`QDggiifgfc\DeiiiidiiDgfhZfSahgdgDfdighcdgi`fZfidiiii\fiDiiehcgcdgiigidcgghifigighiggiihiefigieih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
541270:539-227 163 2 24271 29  74M1I13M2D12M = 24541 370 CATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCT  ^hPiffih`hiiig`iififhi\iiiiDgiigi_dgiPdgh_iii[hfegcihdg[gdhi[gDDDbfddDg]g[iahDDDDiiDU[DibiDf`DfDD`Dd  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:87^GC12
542422:803-228 83  2 24805 60  100M  = 24524 -381  AGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCC  Vc]`DDD`Dacfdi[hDifffcQDhiDigiDiDeDbfegDfg`DiificiPDgiigii]i^ffighbifieidhfiUiiheiihiif_iiifhiiciiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
543422:803-228 163 2 24524 60  100M  = 24805 381 GTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGT  fifdiiiiegigibieiiDWceihaiifhbffhgea\chgihgWh`fhgifhghgJcifaiehib_gciDice]difiDifhiD]aDd`efDDSDedDDh  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
544306:758-229 99  2 24307 29  38M1I13M2D41M7S = 24760 553 CCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCA  igiiZihhiciiYiiiiigifiiieciiiiDiiidhciDNiDeeiiidggifiDdfgihaifZ`DiSahi]caegDODiDg_hiiieD]gbDcDDbVD_e  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:51^GC41
545306:758-229 147 2 24760 29  100M  = 24307 -553  CATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGT  [fDDWiDgDHDaD^bhDdDD_gb_[ggDhgdDiDe`DDDbDDbdi]ihefgcgDDggPfifiii_d]iiHh]iieibii_gii]eiiiiiiihifiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5461158:1472-230 99  2 24261 60  100M  = 24475 314 CTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCC  iigihfgfgiXiicifhhiihiffbehig[ii]iiifUZiDgahgiDdfdcifheifDUi_gg\iDddDgace_ff_DciiDdig]DD]fDifa`DeDDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5471158:1472-230 147 2 24475 60  100M  = 24261 -314  GAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAAT  D\fDb[TeDDgVgffDDigDDfiDgcihggDdifhihDiaigchfiiii`ihehS`giUeibidi\`hDiehOfiiigifiied^[ifh^fiiciiiiiZ  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
548942:1386-231  83  2 24389 60  100M  = 24045 -444  TACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGA  ]_cDDD^daDcgDib^DDDiDDDDheQiD\Dihbgdiici`eiahf`gjiDigfidcifhgea`cehDiiiifhYefciihViidegiiiff`iieiaii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
549942:1386-231  163 2 24045 60  100M  = 24389 444 AGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGA  _ifidiiideiiiiiiiihiihifibihihiehhfiDiDbDidfdiiegDaiihdiigig]ficegcZgaieifDiDggdiDgigfYdVDi]bUiefDDf  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
550730:1096-232  97  2 24832 37  100M  = 24099 -633  TGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCT  iciiiiiigihfiieihghigcaTghfeehgihiece]cifcDhhfXbggbDdhcgeeh_iiighggfi`geeYK\hhiiDfD[caMDDgiDifd`cgiD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
551730:1096-232  145 2 24099 37  100M  = 24832 633 CTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTA  cdi[igD^fccfieYDa]hDbiehi`iiifh]DccSf`eii^T]gf_dfifad_dbiiigggghijfiiiic_egfiiUeieii]`iifgiidihiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
552256:671-233 83  2 24673 60  100M  = 24257 -516  CAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGA  \DDd_eDfiggDgDD[Ddfbhhebicc_ge]gggdbDifigihiggciZeiicdSdge]ghiDieii[ieiiigeiihgiiiiagfieiifhiiiiidif  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
553256:671-233 163 2 24257 60  88M1I11M  = 24673 516 TGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCC  iiciigigiiiiiiffhbiiicihefhicg^iiffcfi^[iDfdDiDfiiVdcg[hQhgigiiDiia_hDDigdDciDfYgDDdieifDDiieihdiDDg  XT:A:U  NM:i:1  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:1  XG:i:1  MD:Z:99
554921:1155-234  99  2 24024 60  100M  = 24158 234 GTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTT  fiiiiWeieiiiifiiDiaiiie`iiigfhXb_ehRfbggi[i_idiiiDghfgiibceif][dfYgig]igcUbhDffcDbDe^ZcihDUfhDifeD`d  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
555921:1155-234  147 2 24158 60  100M  = 24024 -234  CTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGT  DdfDggODiDhegDhDgefadgcDDhD]ghgiihhicd_gghD_SiefhDgiiVgii`cDggifieiiieceggiigWDUg`hciiiiieDgiigihhgi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
556831:1240-235  83  2 24243 29  100M  = 23997 -346  TGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCAC  DiPfiRiVD_DDicie\beDDb`ih\DDgiDi]dDighifieDDWiiiDffcgDfggdDi^giiiggghiiiggigiiihiiifihfgfiOii_ihiihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
557831:1240-235  163 2 23997 29  63S37M  = 24243 346 GAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACA  iiiTiffifiiiiieigigiiih]iii\gihiiihihgfhiiigficfadiDeWhibihiiDiUD\ecfi^Di__g]e^eif^RfDDf\eDDDcDce`DD  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T33
558405:894-236 83  2 24896 60  100M  = 24507 -489  TGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGC  iDD\cDL_c\gDDiDacigDDbgZZDbgOUDf`ihDYihbfihDeffiDbiehgiWbUhiieficPiihidfihiehcLgiigciiedihiiiiighdii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
559405:894-236 163 2 24507 60  100M  = 24896 489 ATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTA  igiigiifiiiihXhiXigigegcdgfgigfaiiffeidfcfgihigdhgiigiifciiDDiii_iXDgfiDIiDic[DfbDdiDi_DDiiDhaDb[efD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5601157:1606-237 83  2 24609 60  100M  = 24260 -449  CAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATA  DgDfOcbDcDDgDiDDa``iiDDihigehibfgQfabgfFDid`N_SfibigXiDig_giDhiiie^]gifDhiiifffii]ibiihiiiihifhidiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5611157:1606-237 163 2 24260 60  100M  = 24609 449 GCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGC  iieggaiiefh]giiiiiiiidiafcighihiihiiiigihNgfeiQgDihfichiiffeDggcgi`eeDh`DDfUeecUgffiif^cghDDgf_^giDg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
562511:890-238 83  2 24892 60  100M  = 24613 -379  GCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTA  DDDbDb]feDgDDDfaifgZfYgggZiDaghigigfg[ffcPfiighihfRiigiiifDfhcieDhf]iYiiibhfiiciiiii^iiai`iaiiifhiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
563511:890-238 163 2 24613 60  100M  = 24892 379 TAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCAT  hiiiiifhhfiifiZiiicihiieciTfbaaiiDfiggcihcghaaici[idigDDgDigghhifhieD[fige`gebTgcigfDiDg\b]giiDDZD`_  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5641454:1864-239 83  2 24867 60  100M  = 24557 -410  GCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTT  DD_eDDcDdgiiDiDgfigcRfbb^Z]ZiSD^hiDiDigiiiicighDgidIi_WihfggdDgifddiidi^iZaihhhifiiaifigiYihfbhiNffi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5651454:1864-239 163 2 24557 60  100M  = 24867 410 TTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAG  ihiiichgidgiiigibheieiiiiiiaiebgifDff`egefiiaicgiDigg_i_hhegg_fffiieccf`DfQdi`We\i[fDD\g_ggDDhdi`DD^  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
566883:1223-240  83  2 24226 29  100M  = 23997 -329  TGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAA  Deff`DDDDc\biViVDUDf]DVhhfiViDcifigihiiid_bigffRiiDiiiDigRffhgfiigDiedggibeifiDghF_i`iiiiiiihiiaiieg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
567883:1223-240  163 2 23997 29  11S89M  = 24226 329 TAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACAT  hghiihiii_iigieiiifhhiciiiiiiifihfiiiaDaiUhfieZicihifghiiDDDDi[Dcf\iNgDW_IiiiichffeDeggDDDfgeecchifD  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T85
568622:1007-241  97  2 24724 37  100M  = 24010 -614  GGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTC  iiiidiihhiiiiiiiXhdhhiQiggiDic`iiicabghiiiiifZaijDhRchg\chdihdZiZDgefR`DDciiih_Difg]DceefiUggDhDdg\b  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
569622:1007-241  145 2 24010 37  100M  = 24724 614 GAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAAC  DDgaDaDciiD\D`DDV[DaDffgficfgDDif^hi]ch\hggidf_aehhdigi\gi_idiceficg[\ii`iieiiifiiiighhiiiffViaihihf  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5701383:1755-242 83  2 24758 60  100M  = 24486 -372  TGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCA  _D[iWbDicDDiDZDhDhDe_DeeifgiifgD\fg^iigihDiDig\ecVfhhciDciihcDgahihegfiii_ihiciigiiiiigiiiiiibiciifi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5711383:1755-242 163 2 24486 60  100M  = 24758 372 GGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGA  giiiiD\iiieiiDihggiiXihiiiicifgeigDiighfhicDdcDhihigicciehDUigbfagiiDiDgX_dWDehgiiRihhc[Dbe_dDbe\DQD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5721258:1669-243 99  2 24361 60  100M  = 24672 411 ACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTG  i`hiigfeigbiihiiihieiiciWiicdiegcggiDgfigaiigigigiahffei^gi`DiKicgi`chfiigie[DDDDfgDfhDcD]gdD_baeDDe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5731258:1669-243 147 2 24672 60  100M  = 24361 -411  TCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAG  DfhDg_DcgDbOfDDcDiUfWfiiiiDbeeb]iidhf[gigiDdddDiecg`i^efiiDiViiiicieeiiDdThfia`iii``ihichiiZdfihidai  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
574218:556-244 83  2 24558 60  100M  = 24219 -439  TATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGA  DDDDDbiDDafZXaDDgdeD]gDchddSUegfiigicbi]QD]iigg`gDdgigiiiODhiiihi[gfihidiiiD]ihiQbihcii]]iidgeiigiic  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
575218:556-244 163 2 24219 60  100M  = 24558 439 GTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCAC  iiihf`ghibhiidihiiiiiigiigiiiigiehiiiiecgiifiiiifeahiihi`]iefDihDggchfiihZaDfiiDi_iDiDf[iDdODDgiDeDd  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
576143:602-245 83  2 24604 60  100M  = 24144 -560  TTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTA  TSD\NWe]XhDg`dgYcggiagDDgcDgg\icggfiihgiihciiieehWcefUigWg\Piiiigi`gdiDhh]iiiibiiiJfihiief^eihiiicig  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
577143:602-245 163 2 24144 60  100M  = 24604 560 ATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCAT  iJhhiiiiiiiihDgXiihieigiiiXi]i^\ihiiibD^ifc\igDeiigighggbDf_efiaifi[e`hfDDiigccDeDfDhgiDDffcYiDbiieD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
57880:522-246  83  2 24524 60  100M  = 24081 -543  GTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGT  eibDbdhD^DdaigghediDe^d]eDDiiDDgViiifibDb^egDgiiiaiVD`da_DfDhgfiiibiiigiiiaiiiifiiiNigciiiiihgiiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
57980:522-246  163 2 24081 60  100M  = 24524 543 AACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTT  ciieDiiiigOWhigiiihihic\gfchddigi\diUeD]iidgiTdigigigehDgDci`idDg[cgf[fdfiD^fii`Dii^gihDfcfeUDPaDDfD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
580922:1324-247  83  2 24327 60  100M  = 24025 -402  GTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCT  DgDDfY\SiDideaf`fgif`faggfeDegDid`iihigcgiii_fihDfiDiajieicifdfaieDiiifdhDieiigigiihiiahihgii]haii`^  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
581922:1324-247  163 2 24025 60  100M  = 24327 402 TTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTT  iiiigiichcid]iibihiiiiie[hihicNiVgiifiieiiDeiDgfgiig`Yii_fdiDidd`ieD[eigDgiecgDgiObcgbgiQgDMDi^dibif  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
58286:441-248  83  2 24345 29  4S13M2D41M42S = 24087 -314  CCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATA  dgDDbDbDDcYW`hiieiRDg[D_DDfUXfgQ^D]igi`ieggggYiigX`_iiDdiigiiia`fddifiihhieiieiZiiigcciihiihciaiihfi  XT:A:M  NM:i:2  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:1  XG:i:2  MD:Z:13^GC41
58386:441-248  163 2 24087 29  100M  = 24345 314 TTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAG  iiifiifdihiiiehihfidcighgggiiiiii_iiggii[hdiieicfDZhbi\dhf]haDifDhfDi]h^gf^DiiD`fbZZiDDcDD\aQiDDDhDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5841103:1466-249 99  2 24206 60  100M  = 24469 363 ATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGG  _giiiigiiiiigihiififihiiiiiegf[hhg_iiVfiiiiiiiiThDgDgbcZgficgfgcieiWfdDYcVMhgghhffeTDcDePgDfDigDDDce  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5851103:1466-249 147 2 24469 60  100M  = 24206 -363  CTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCAT  DDDD_gDdDDVDii`i`DWDe_gDidDh_iDfcegfci`V[fiZdigcd]geifi_dfVgifdhDDihifhiihiiaiiicfZiifiiiiieiiiiiiJi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
586321:730-250 99  2 24322 29  23M1I13M2D41M22S  = 24732 510 CAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCAT  iiiigiiiif`iiiigigiegYieiiiah`_]`ieg[i[id\Z\DhchggigifgccegafihdebbeeciDffiiDh][fgDigiiefbDgcDcfD\ZD  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:36^GC41
587321:730-250 147 2 24732 29  100M  = 24322 -510  AATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAA  fbUihDge`fDe[gDLDDDdcegbDDeaeeSDiZgiDifcif`]Dd]dhO^fiDibciiTigdZdhbei]f_iagihhiihfhgiiiiciiiidiigiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
588779:1236-251  97  2 24881 37  100M  = 24239 -542  ACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCT  hiiigheihhhiff`iTeciifi]iidgihiiiihihZiDiiNhd\DhgbcihQgciigYiOghDD_DD_DDficgegeeiOefgfafiDDifDaDiDhg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
589779:1236-251  145 2 24239 37  100M  = 24881 542 CCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCC  D[Degdg\`ghDhfDii[_iaDQDiggdedacDidi[i[figh`eiifia_iiiigWi`igeffYidfihei^hiYiifiifXgiihibiaiiihhiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5901308:1695-252 83  2 24698 60  100M  = 24411 -387  GTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTG  eDDgDgWDgDiDgieD[DfDbiiYDDgc`gi_iDciDDibifegNdSegdiedgiPffigVfUggfdciiadifciifhihiiahfiiigjiihgiheii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5911308:1695-252 163 2 24411 60  100M  = 24698 387 ATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAG  eiiiiiiiihhfiifigd`iiffhggdcggigfhfiIiieiiDieiDi[hieD`ii`ififbcDefiifhDiDDiDciaDfDiDhd_dief^c_diDc^i  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5921132:1535-253 83  2 24538 60  100M  = 24235 -403  TTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTAC  fDDffegfDeDDDiD\fi[begDDDDhiDihgigD\Ddfgigihig`feidgg`gffiigThgiigKhiifgifhiiighifihhh\icihiiihhdiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5931132:1535-253 163 2 24235 60  100M  = 24538 403 CAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGA  hi]idiihigiciiiicheihicg\PZahiciigfidibegeifgDeehddgfiia[gc^ehffiieici[`idfXeDadDDDDi`c_Dig[eDFaDhDg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
594537:889-254 99  2 24639 60  100M  = 24891 352 GAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCT  ihaiiii`aifihiieiiiiigihgi`_bihdiha^ifgDiif`WfiYiiheei_iiiKhDDifggPhgbXgcgDDaDDDgif\bDDhiDDcDSaDfDDg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
595537:889-254 147 2 24891 60  100M  = 24639 -352  AGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGT  DeDbDggDeDf`eif]ODdDDbDDg_DDee\f_Diiia\iiiDififg]gghfgifefibfiVigiii`jOiifeciiieegiYiigfdfii\ifYiihh  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5961246:1572-255 83  2 24575 60  100M  = 24349 -326  CAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCA  efbDdSXDDdDgaDaiDdhiibWDDD\igheifWDX\aifgdYiii[igibdi`ice_gigiiiiigiiihidUgiiiiigihDiehiificb\eiiihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
5971246:1572-255 163 2 24349 60  100M  = 24575 326 AAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTAT  iiiaiidiiiiidiahchhfhfihDigchdfii_giDegheiigigcc`cigdi_hffffDf\gUgfggD^giDciiDfDDhcDiXWiDDgfD\\iefDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
598696:962-256 83  2 24964 29  36M64S  = 24798 -202  CTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGAT  fUfSDDDcDbDDcihiDdihfiDiDfcDDifiDiV_giDigDahi_h\DfPdfPSighgaiiiXihf`higfbig_igidi[iigiiifiiihiifigih  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:36
599696:962-256 163 2 24798 29  100M  = 24964 202 AGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATG  iiiiihifiiihhbiiidDDigiicifVgiificfLcccgiiiifgcb]gg]OgfhiDiighee][eieiiafDfg\DifDiDhg^fDigcUaDiDf`bD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
600251:600-257 99  2 24252 60  100M  = 24602 450 AGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAA  efgieiiiiiifjiiibiiiiii]bigciehiiiiiiiiii`eiifiii]icX`aDgiDgihgDDDcJighDVfbDigDiDiDbeDfWefD_DDfDcfbf  XT:A:U  NM:i:3  SM:i:23 AM:i:23 X0:i:1  X1:i:1  XM:i:3  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:95G0A2G0 XA:Z:2,+24252,93M1I6M,1;
601251:600-257 147 2 24602 60  100M  = 24252 -450  GATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGT  DDDDiDegDiDigiDihbUD_d[afDIcgcbi_i]giieihD]ibaffeiii_gieigfiTgii]cigchiVhiifihigDiiiZhifiiOgihifidhi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:23 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
602452:802-258 83  2 24804 60  100M  = 24554 -350  GAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTC  DfDDeiOaigddfD`Dib]i_giDe]DigZifg_Ddah\f_e[ee``iiigDKieQibWDiiiDiif\daiafhidgi`ei`iiihibdiiDifihiiif  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
603452:802-258 163 2 24554 60  100M  = 24804 350 AATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTT  iiigeiifigiiiig]f_aiiihiidiiiQgeVc``eieihibiiMiiiDDdTWiiXihgg`iDieQcefJhggiidgDiD[igafDd`gcDgcDDeDDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
604401:731-259 99  2 24503 60  100M  = 24733 330 TTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAG  deiihi]fghiihiiggcfiigffYiehhiigggfgh`iiD]]ii`gM\SiiciiS\efiiihiDihegiiDh`cD`bfgifDWdiiDihfDgD_Difgi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
605401:731-259 147 2 24733 60  100M  = 24503 -330  ATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAAT  i`WDiffcUD`DDefgDcDDfD`hcDD]fRe^igiLigiWihi^ighidhgViighigffdiiggefRagihfiaih^iiihXiihihiiiigeheiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6061533:1858-260 83  2 24861 60  100M  = 24636 -325  TCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTG  fDieDDaiZgDDDDfgig^DichiicFfYigifgfhgii^iD]id]cIVDDdig_fi]fiDfMifigiaMghfiffiiZceifiihiWefiiigiiiiia  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6071533:1858-260 163 2 24636 60  100M  = 24861 325 ACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATC  ficieiiheihichhiiieidhggifhfiihgfgDdiiidiicahiigbeiiiii\dhiHidehai^geicDiifRfZDXMfDfhDDgDfiZDfWVaDiD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6081101:1310-261 99  2 24204 60  100M  = 24313 209 GCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCT  aiiiifiegViiihiegiih]iiiaiDiihgVDiii[ehiiiihiffif^igeii`giiiigVbDgeiYibggdigfD`DcbehDg`Ii]dihD[gDDDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6091101:1310-261 147 2 24313 60  100M  = 24204 -209  TCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTAT  DgD^iif`D]UfcfhecfiDgiDf`diDi\ecfR[gibffaihi]ichi`ggiebighTgehiaiUiePhihihde]iiiciidiigiiiihiiihihgg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6101293:1725-262 99  2 24396 60  100M  = 24728 432 TTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATG  hiiiiiihaifgiiiiYhii_fffehei`ficifffieiibggiiidideiiigiiihcaigafgDei`fbDD`cWfideiRiDciDGfDDeY^DfDfff  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6111293:1725-262 147 2 24728 60  100M  = 24396 -432  TTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCAT  DdgDXDDdfgZdg\Dii^ha`fdgggibXiciDDiDeiWbhgd_[fgaefgeciiggQichfiiiigbiigiiieiigi[biiciidbiidgeiiifiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
612756:1039-263  97  2 24858 37  100M  = 24042 -716  GTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGG  iiihiiiigiiihhighiiiXhD]ihidihifdii^g]eecTiiih`ZiVcDh_P`iiDOiacXDbieiigagfiDDiXech[`hhidggDdDeDaDgid  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
613756:1039-263  145 2 24042 37  100M  = 24858 716 TTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTT  fDiDdfDi\DeDiie_O^ad_Dii^iggh_d[ifi^gii`hiaDhiiiiiiigihVg`gifhig_cfihhiii[iigeeigigiggiiegDegihiiiig  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6141491:1864-264 83  2 24867 60  100M  = 24594 -373  GCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTT  DD`fDihdDaDDcDDDdcih^_iDDhigDDgb`giRiDi_hggiiiffeXDeiiiDhdiLhhDffgfa`gbihiifhiddchihigcfghfiiiiiiiih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6151491:1864-264 163 2 24594 60  100M  = 24867 373 GCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACC  iiciiiihihhihegeXfhiihgigifeDffUigafigfefi_a`igZ]igigOcSiDgfiidhDdeTb^gicfhDie_`dDViegeUDiWaDfDfaDDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6161270:1719-265 99  2 24373 60  100M  = 24722 449 TCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTA  iiiiieiifhiigi^iiiiiibegiihhiiiiiiafg\hDbiieVd`aideieDgDihgaibgfbii`DcDfDecifWgfDg`DgiechDiFgiiDDD_f  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6171270:1719-265 147 2 24722 60  100M  = 24373 -449  CAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCC  Df[DfgdDbdDDgfWDfDQ_eMDidii`eDdhfihiYgi]`iiiDgPihgegigddiii[ifgicWiiiif\iiicciiiidihiaaiiiiigfgiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
618714:1072-266  81  2 24075 37  100M  = 24816 641 AAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTG  dDDD[DbaZiDg\eZDDiDihhQDciDicgiiih^Zgib[fiDigiifdiigidfdiibfDfYgieiiffhiihhihgbDdiViihichefihiiibiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
619714:1072-266  161 2 24816 37  100M  = 24075 -641  ACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCA  hfig]iiigVhiiViiihfiffhiiiiihi`gidiDDibiDicigc_`eeigiiiiiieii\ghiZi]igehiiDhDDeDDDDdgZDDDdDDDgfDgbDc  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
620862:1329-267  99  2 23997 29  32S68M  = 24332 435 CTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGAT  iiYiiciiiiiihfighiiiaiiiifDiiiihRggDiiZgidbgigigiage^eeiifiifiighDDdif[bTZfXhYgiiiYVDbgDgiY[ffDfeigi  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T64
621862:1329-267  147 2 24332 29  100M  = 23997 -435  GGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTG  f`gebDO_SccGd\YD^iDgiDfThZ`iihdDfibgbDfiiehdgghiigd`fiaZigidieDiZDgiighXcichiiiiiiiiihgciifiiiagiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
622728:1066-268  97  2 24830 37  100M  = 24069 -661  AATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTC  iiiigihiifiiaieihiiihic`bfiigiifgigiiiDbghhR_ighD^^igigfgiibhggDgDe^GdDgfifeDhidhJDgcdibQafigDcDiggD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
623728:1066-268  145 2 24069 37  100M  = 24830 661 ATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGA  g]DShDDfaeDDbghh`iDei`DcgiaDdiDgghUhdieDiidcigeffibgidDii^icbKihh\^giicbhiTihiieigiid\Dieibigfiiiiie  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
624307:741-269 99  2 24308 29  37M1I13M2D41M8S = 24743 535 CTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCAT  ii^iiiigiiihighffghiggihiDiifihIgi_Viifgi^bXbfifhhU^ifDeDgifficgDfDDD_cffd\\fe]]eDDDDhffai`iDbfDDDca  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:50^GC41
625307:741-269 147 2 24743 29  100M  = 24308 -535  GCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCC  DdiDDgifDDDDeifcfcggfdO[DDgiDbDh`DchiVgigeDfcfd^iidi_ehiWi]hi`a[gghfihfibiiiiifigiiaiOfihieiiiiMfigd  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6261175:1521-270 99  2 24278 60  100M  = 24524 346 GCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGC  iiiiZhibiiiiiidhieiccWfbfiOfiheiiihi_\hggiedfhiiffgiDdDiPifi]iigfe_hiiDiicigh]gDDOMDDdeaDeiYVDDDVcDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6271175:1521-270 147 2 24524 60  100M  = 24278 -346  GTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGT  DgdbhbDdeDiDO`DgeDggeDiccg\fiiih`ieD`DDgiiiigihYihdibgiiiiXgiDfiiig^gihggici]geihiiciWWigiiiiiiig^^f  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6281159:1606-271 83  2 24609 60  100M  = 24262 -447  CAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATA  ^DbDhge\igDDDiaYfZie`DgfDhUMgdceDiDiihiiiia[iigiiiTieigcfhgiih_ciiiiiiihidYhgheiiihiiihi^fihiiiifiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6291159:1606-271 163 2 24262 60  100M  = 24609 447 TGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCA  giXJiiifii]cgiiagfggggigghhdiigghRiiifiDiXiibe_difhaiZWfhfiegiiggfh]hiiiDDDi_abigDgDDgZiedgDDcDD`Dic  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
630278:667-272 99  2 24279 29  66M1I13M2D20M = 24669 490 CCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTC  iieiiiYfbigifhigihgch]ihhiihegiheiiJiiiggiiiiiigiTDQiiaiUaiDbgifiDDid]c_De[hid]gabgdDiicbhgDhiDfiVg\  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:79^GC20
631278:667-272 147 2 24669 29  100M  = 24279 -490  GATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAAC  ih[DagDDgbW\fTdDfgihcffafgDgiDcbfDiifhidbifif_hi`iicichdiig`fihihigifhifggiihii]^`Diifdeifaiihiiiiea  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
632955:1443-273  99  2 24058 60  100M  = 24446 488 TTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTA  digiiihi`iiihigihiihhgggiid`\fhhbgggiicghiigggiiD`gcgcg^bgfcghighDddiicdfO_ib\fhegYiiciNbOi\idD`eeDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
633955:1443-273  147 2 24446 60  100M  = 24058 -488  TATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACA  DDDi^DDDD[heebDig_iaDiiDhehTDdehihhZiifadicgcgiigiYgcOfiWDibDh`[gaghigiifRihcgfiihiiegiiUhgiihiiiief  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
634897:1418-274  99  2 24000 60  100M  = 24421 521 GTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCC  ifiifhciifiiihiiiiiihfDiiiiihhc]i_fei_ighgiiiifiidcdTeaDiDiiDfieDagddefgd]cci[hT`M\ffDgDfidgfceiDDcD  XT:A:U  NM:i:1  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:0T99
635897:1418-274  147 2 24421 60  100M  = 24000 -521  TTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGC  YD_DfgDeDaaDiiggDWaghDYhiidZDai`fgDgUieiiggfDfiheDDhbif]hfh`edhaieg`eh`f\i^hiihiifiifdiiihfgihi]gihe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
636302:621-275 99  2 24303 29  42M1I13M2D41M3S = 24623 420 TGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCAT  hiigiiiichiihgciigeigWhg^iigDiieiigeihei\gigigciieXe_bbcDcfWfie[`\eiZiiiiig]hSiSd`ie`bTe\iDJeidfigdD  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:55^GC41
637302:621-275 147 2 24623 29  100M  = 24303 -420  TATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATC  icbgDiDDgf__bDDDgDXibifgiDg_afihhD\bii[fc]i_iDefgiiichgDffDdgigiJihgbiiahigfiQcaiificggidZiii``Uiieg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6381390:1822-276 99  2 24493 60  100M  = 24825 432 ATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCG  iiifiigigiicdiiiihiiiidiaib`fggihgaiaieDhdcgfiaYbf[iiibiigiiigeiifiZfbibDDgciieDDDcDgccDfigDeeDfDgdD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6391390:1822-276 147 2 24825 60  100M  = 24493 -432  CATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACC  aeheiDcDKdcD_egDaDDDeiiigcNcdDd]b`d`h\eaaghihiDDifbibigig`idihifghhDe[fDfgciiiiiiifi`ihiaiiaieiigihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6401108:1485-277 83  2 24488 60  100M  = 24211 -377  ATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAG  DdDDDD\DgiDbf_Dbe`hDiDZffD`[giDhDDDihiDiD_]iiicDihcggigig]gDiii]eifiifggDiiiidbdh\giDigiiiidiii\iif]  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6411108:1485-277 163 2 24211 60  100M  = 24488 377 AGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTG  gigihhgihiiihiiibiiiifhfifiDiihiiig_\ihYcD`ieiiYgDhiigiigiggeggiiaZchDegfZDiDDihDhgDhDDgDhDeDieDfDDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6421113:1462-278 83  2 24465 60  100M  = 24216 -349  ACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTC  DDiiDDD^_cdaeDiD\DDDDhDcieDSggi_iDDieOi_i]OihZheiihiDVicbihgiaigieeiidiiihifgiegeiiiiiigiiiifiYiacdi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6431113:1462-278 163 2 24216 60  100M  = 24465 349 AAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCC  iigiiiihhiihgiidViifeih^diicihh`giiieegiiQii_ediiifiigghidiDiDgfibDgDah`ggDDgDiDigiDDhbfiD_`DD_DDDbe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6441123:1486-279 83  2 24489 60  100M  = 24226 -363  TGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGT  gdDeeiDigDiDDiDDfi_hiheDDidi`eid]iiiDfaDciiie\iciihidgighghggdefbdfegeigiii^iihieDiifihigiihighiiiji  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6451123:1486-279 163 2 24226 60  100M  = 24489 363 TGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAA  iiiggifffiifciiiihiiii`ifgiiggiiiiiigihfhODigghe_ig_iiW]bfji]cgfiDQDiighcD[igg`^^igiDdgigcfhcd]Ugc``  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6461069:1445-280 99  2 24172 60  100M  = 24448 376 GTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTC  ighhghiieOiigieeeeiag`iKidig^hiiiii\fhi_DVfhDig[feiigiibeiRiieicigiUfgfi[fdhifDfgDDiaggIbDfgDD^bD]`D  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6471069:1445-280 147 2 24448 60  100M  = 24172 -376  TAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACT  gDRDdDfbcDDDhc_fdgDiiegfiYcJiieihciifDhbhiiiichidi`Dfdgdgd^i^iDa^hhYgf_fihihhciihiiiihideiighifiiihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6481195:1594-281 99  2 24298 60  100M  = 24597 399 AGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTT  iigigiigiigiiiiiegfiihii_iiR[cdYiiiDdDiideidcggcdgbiIQgiiciciDD`bif_Dge^hfeefa\Zeaeid^DDDffiiidD`DDg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6491195:1594-281 147 2 24597 60  100M  = 24298 -399  GGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACA  DYeeYDdfib`c]DfXdD`chigfDXWaiDibVfebiVigDiheXhciihg_ifii\ih_LiiDhghfifc]iiiiicifiifiiiihehDYWWieifih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
65064:427-282  99  2 24065 29  100M  = 24328 336 GGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATT  ihiifhgiihhiigiZeicfeageigiigi_ihfi]iiiidi^dciaDeeiii^igdgifciddhciigf`[bigfXb]ieX_gDaffdgidigbgiDfg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
65164:427-282  147 2 24328 29  17M1I13M2D41M28S  = 24065 -336  TGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACA  fhDWDfgiDfXciiDifVZD^DfcDDee_fDe[]eicDcibiiega`gfifi`aDiiigihiiiig[iihifi]hgfiOffigii_afihiifiii_hgi  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:30^GC41
652440:747-283 99  2 24542 60  100M  = 24749 307 AACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAG  iifiigiiiiidfeiiiiibii`hiigKg_^hfDifihfifigf]hfDciighgDeihifD[Jg^fgheigfDgfe_ggiccDLghccDhbgiDegDDci  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
653440:747-283 147 2 24749 60  100M  = 24542 -307  CTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTG  aeDcDgif_fDgfcihgDiiYdafegdD]DacigS_gDiDi\iid`h_iidiciDhfiiDbgihigih\dihhgiihgii[hiiUhLhigiiggiiiihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6541012:1466-284 83  2 24469 60  100M  = 24115 -454  CTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCAT  dDOgihDDaiD[iciDDDf[Pc`ahecZag]_faePDb[gcDfDdai]ificif\eDiigggiiiifi`iUciaie]gii^igihhceichieiiiPihf  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6551012:1466-284 163 2 24115 60  100M  = 24469 454 CATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTC  iihifedYiiiiiiii[iiigieieiiiih]hiDiiDii^fX]i]iiiiaifhgiDiii_ahiiieihigf\`dDDDDiDccffdeDedDcWDDDD`[eg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
65633:382-285  83  2 24283 29  62M1I13M2D24M = 24034 -350  TCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCC  DfDfXaDDdDD_Z`D\hiDDiifffOWg_figi]dffggfD^hii_hiieiibcffihhidi]hhegiigifhhiiciibgifie_iihiaiiiiiigeg  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:75^GC24
65733:382-285  163 2 24034 29  100M  = 24283 350 GTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTG  iiiiiiiiiZghhiiifh_iigfiigehegdfihiDihigiX_i`iifdDfifhg_dQaiDiiihgh]DbiDedDgifheeehaiDDfDDiXDgDg]Di[  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6581435:1793-286 99  2 24538 60  100M  = 24796 358 TTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTAC  iihicgThiafiiThiichiihigigDgigihefgehhfciggiiiggcihgDiafii`bDhDiDfhdX_VbcXgcDih]dcg\DDeTe\^cdgbgD_e`  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6591435:1793-286 147 2 24796 60  100M  = 24538 -358  TGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAA  ^eigggDiDeDDci`gde`iDUTei`iiDdiiciDgiaiifii_gciiDfeigfcg^igfhe]DDiDcgghigiiZhiiidDiiigfiiiijibhhifi[  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
660892:1314-287  99  2 23997 29  2S98M = 24317 420 GCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCAT  iiiiaihiigiii\iiiWicViieYiihhgPiaeii_ciiVgDfidiidigDdi``iagafieiiicii]WigQageDifidee\dDhDDg]DhbDDdWi  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T94
661892:1314-287  147 2 24317 29  100M  = 23997 -420  ACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAAC  DDDDDYNhDhcfd[iDgiDO_di`ec_diDDNg]D_fi`eggcfhgihiNidaig\\ifiigiih^fhchaiaiiiiifQgiTfiiiiiigifighihii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
662920:1294-288  83  2 24297 60  100M  = 24023 -374  CAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACT  ZbfbPiDQ]DDDfRDDidfeaeDdii`fahficcf_DDi\bDigfiMgDiicfKDibgheDeWhWbih[dg_ihefiggfhbeiif^iihiihifN]gii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
663920:1294-288  163 2 24023 60  100M  = 24297 374 AGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATT  fh`fiiiiigiidgiifi[gfigiihiDgYf\iiigiih\hg`ihef\giih_fhic]fihffcgi\ecgdigegiihOgi_DdeDDe[ffDgebch\DD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
664277:630-289 99  2 24278 29  67M1I13M2D19M = 24632 454 GCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCT  ifieiiihcifiiiiifiigc\hgiDeiihfN`iigegiegdbiiiiiichDDefiKWe\bhibicehfQDgieaLhd^bgaaTf_Dg`YWDDDZaddfD  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:80^GC19
665277:630-289 147 2 24632 29  100M  = 24278 -454  AATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAG  D[Dibbg]igbgidieDigDD`iDghZ`^ffeebfgcaDiDaDgigdidf[iiTcfDighfiDeihgigi_`ihiieiiiiiihh`hggDhigiigeYih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
666198:664-290 83  2 24666 60  100M  = 24199 -567  TGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGT  iaebDNi]DDDi]DfgegDffDV]eci]cihiiiDiJiiceVd\`a_ie`iifDdiifdDghiahiiighidehigifbcDi_Xiiiiiifghfi`biii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
667198:664-290 163 2 24199 60  100M  = 24666 567 ATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCA  iiiihhiNiiiDii\ahiieiifihiiDDiii`hiicDhDeidigihgffiDehXi\hdhifcfci]NcbDgieIgDcghgYefZciD_^ffb`iidZ\d  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6681399:1676-291 99  2 24502 60  100M  = 24679 277 ATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGA  iiiciigiigfiiifi`i_iiifiih\iiD\iieiihWgDcichihhgWf__Yghb]cifTgciYbiDDi[DifcYffDDhefPDi_efefDh`gDD`eM  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6691399:1676-291 147 2 24679 60  100M  = 24502 -277  CTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAG  aDiDgDDgdD___`WfDicg_icidg^Dig[aUDiD_`ieifggiDdifigiiT`ie\iiDiiggiididahgiiiieigiiihggehiigiiichihhh  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6701072:1317-292 99  2 24175 60  100M  = 24320 245 AAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATT  gdiiiihiiiigigeiihfihiiihiiaiaihiigfhD_iiiiebD[ghgiXhiiheiigDiigd^hgDfgD`cgi`hiidDfNDebDDgfDUgD[VD`Y  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6711072:1317-292 147 2 24320 60  100M  = 24175 -245  TTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACT  edD]DZciDiDhDedDiidDehgD\`iiDagaiifD`ea]fiiiiiffiii[iiiDfghYigfeeeiifhif_eeihhifiiiihiiiiiiiihhgihhi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
672166:578-293 83  2 24580 60  100M  = 24167 -513  TGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACAC  iDDafe`DeDDDiDgVDd^bYiDabgfefYecdgb^iciiigiiggZiidi_figgDieiOiii\fgiaicT[ig_dgfDichiihifiiiiciicgiIh  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
673166:578-293 163 2 24167 60  100M  = 24580 513 GAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTT  ghdifiiieiiiifgbhgiiiiiiiihhhfg_gggdfggiigcDhDYdidiffSMiafYDiihcgDcD`if_f[iDiaiciZig^DDiDdcabifdD_g[  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6741013:1450-294 99  2 24116 60  100M  = 24453 437 ATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCA  iigieghhihiifiiiihifieWiifgD_ii[i^hdiDDSiifiii_a\eiiia_ieidiDcgfVDDVgggcibdfcDfiacZDDDDiciDDihiDbDDe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6751013:1450-294 147 2 24453 60  100M  = 24116 -437  AAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAAT  gDDDDiia[\`\caDgifDeeYDDD]DDgDiiihi[ieciggfiDeeiiZeDffigiihd^iidaifigcDDgdaiifDeediieihifhgihhYfiOii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
676475:815-295 99  2 24577 60  100M  = 24817 340 GCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAA  iififiiZiiiiiaiiiiiehiiiihhhDiiXiiif`afghifiii^fgi`di`fViYDD_]faiDgcDeiidhffchDUigghiebi^iTiDDDicfdf  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
677475:815-295 147 2 24817 60  100M  = 24577 -340  CTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCAT  icfDD[Kh\gcOiDDiD[iDgiei^i`hbigDggigfihhif]iDeihfUifc_XiaeiiQcagiggfdiiiihfiaaiffiiiiihiWfiih[hifihf  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
678427:745-296 99  2 24529 60  100M  = 24747 318 AACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCATTTAAATGACAGTATACA  fiiiaiiggfiihgiiihigDiYihfiefbieiDie\Mifhgibii^DhgeDaiiifgefJhii^fhif^fYD_giDiDDiiDefcfdaDeIDgD`dDeD  XT:A:U  NM:i:1  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:82A17
679427:745-296 147 2 24747 60  100M  = 24529 -318  GCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTG  DDDbDD[DihiDdDhi^igiiiiii[didegWgcihief[gicfhihifeiihDfihiffdihgfhhiiDggficigcfhiiiieiiighiiifihiihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6801076:1474-297 83  2 24477 60  100M  = 24179 -398  GGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCA  iVdeD`dDgiiVDQfieVifeDDhDcQ\Ya]fDiiggfViD^Yiiiggefgii`ecd^ih_efei`Yifhigicih_ihihhWiicgiiiiffihieiie  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6811076:1474-297 163 2 24179 60  100M  = 24477 398 TTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTG  gfaiihfihiiihgfige\DXiffigfhhieaieig_ci[ijhiigigifiifd`fhefiUeghgVTiciic\gDidUDhfffDeDDYD`efDDgDf[De  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
682260:665-298 99  2 24261 60  84M1I15M  = 24667 506 CTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCA  iiiiiiih`iifdhhaiihicYiiihiiiiiidhcihciheghe]eh\icffhfciiDYhiiiiRcfDDadDi^higiageD_DggaZhhedDbDa[DDD  XT:A:U  NM:i:3  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:2  XO:i:1  XG:i:1  MD:Z:97G0C0
683260:665-298 147 2 24667 60  100M  = 24261 -506  GTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTA  DDgheTbi^gfDMiLDD[Di_^iggDDiD[]Dbhg_iWgiddggiiVhiXigi`gbgiXiigifg`iigiiifZYi^Viiihieieiiiechiiiiiigi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
684656:923-299 83  2 24925 29  75M25S  = 24758 -242  TGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGT  DeeD]hgD`DigbhDgedgigDieiDaiie[gYDgce[eifiiUDiUKhiSgihf\figgheYgMgiiii`fieiZgiiiifbiVihdNihihiifihie  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:75
685656:923-299 163 2 24758 29  100M  = 24925 242 TGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCA  iiiiigihigiiifiiiiiidDf^ii[ibii_ieii^ifXi^Vegeb[eii^_gfeiDdhiDfii]iheDigiaDDDhDgifDDD[egDghDDgeeDDDf  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
686389:683-300 83  2 24685 29  100M  = 24501 -284  TCTATAACCACAAGTGTTAGCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATT  DDDciaDDbDeig`cg`DgDgceDfefD`OeiZdiifchcdMDTieiihiieihi^iie`gfiiigecfigiiiiiiiiigiYiiigiigiiihfii^ii  XT:A:U  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:19C80
687389:683-300 163 2 24501 29  10S90M  = 24685 284 CTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGG  iiihihghhiiigh`Ocf`eiiigiiif`iidiggiiafeghihOfc`\ifihieiDiiggihi\FiifedfceaiaiMfDfDiff]feDhDbDKeDg[D  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:90
6881288:1651-301 99  2 24391 60  100M  = 24654 363 CTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATG  ieaiSgiiihgieifiPhiPgDigiNii`hihgiiifiDDDiDgeiiegbhigighihDf`diifhdfibDibdedi`hbg^baTcQXiLXQcHDDhDgg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6891288:1651-301 147 2 24654 60  100M  = 24391 -363  TAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGG  Df`DfgiDbgYgDgeghDhhbQX`DgDiDgighgDihfD`iididic_cchDcDiii`cfDafaiaii\diiiiifiigiehgiaiiiiifYahcDiiih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
690660:1011-302  97  2 24762 37  100M  = 24014 -648  TTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGT  e`fiiiichiNifhiiihicfIibghhhgefhihhfDidiiiigiihigieiYgchiffig`fihggZcidifdgiiRgffbDDabD[DffddDafbcDf  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
691660:1011-302  145 2 24014 37  100M  = 24762 648 GTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAA  di_DaDiaDieifhSifD^DihiibcgigiegUfhifcDiihifh]]dchWDffg`iWiibiigic[ifieiiiiiiiihgcfiaWiiihifhidcfiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
692928:1232-303  83  2 24235 60  100M  = 24031 -304  CAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGA  DRDDf\DgDDDDeeiDcigiiigic[gaggDc`[[hfdiigfgiiTii`ghahgfciDD^iig^ieihiigiiiiggici[ibiiigiiie\iiigef^i  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
693928:1232-303  163 2 24031 60  100M  = 24235 304 ACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAA  ibciiciigiifehigg_iiiiiOggghfig_iifihghgii]dehihi`iiiiXib\iXf^`_NDihDig_`gfiiDDeddDDZDgDD]`Dbei`DDDi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6941486:1783-304 83  2 24786 60  100M  = 24589 -297  CCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCC  DghggfDg`hhbiDDhehb_hSXghhDDahiDigg^DDigdhD`cDiihZiDVfgfiihih_ihgiifdiig`iihhhi[ifiigiDOciifiibigchi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6951486:1783-304 163 2 24589 60  100M  = 24786 297 GGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTA  gfiiiidiiieiiiiiiiegDg]DiifiiKiihDiicifihihiiciei_ifih`ifggiiUbDig\DDh_agfDgZZgf]Di\UgDDi\DD`iDDDdDa  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6961005:1433-305 83  2 24436 60  100M  = 24108 -428  GTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACC  D_V`aDDU^cDZffhDceif_bgdcdifigbgiDg\feeiihggDhgigfehcgJigiggffibicihiggghiii_]dciiiiiiiii_diiiiiiihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6971005:1433-305 163 2 24108 60  100M  = 24436 428 ACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCAT  ig[\iiiiiiVhfhfZiaidggihiifiMhcTiiagfhig^eeifciihcDedicDciDhicfigD[efhgcig]\DccgageffeWDeigdbhDDg\DD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6981161:1525-306 83  2 24528 60  100M  = 24264 -364  AAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATAC  DD`DeggiD]hiegDgdDgDifghc`gbcicbiifgabDVDghiicSihhDiVciideefgiiifhUgigbiiigfigiWiihffgDhigfSiigigahi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
6991161:1525-306 163 2 24264 60  100M  = 24528 364 TTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACA  ieihgW^h]iiiiiigigihigi^]igffifdghcfcfiifggDZeeii]eiiDeDciegfiggfRiiD`D\gi`iUhiifZccgh`iic[DX`]DDD_g  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7001189:1565-307 99  2 24292 60  100M  = 24568 376 ATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTAC  iiiiiiiiidiciJiicigiihiegiiihghffeDiigh[eigheiiihhiihhiiihDi[igiR^iFiiggiiihie_DgaD_Dc`Uieigeh_i_DDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7011189:1565-307 147 2 24568 60  100M  = 24292 -376  TATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTG  `DDiDeHe_fih]hgbDiDWDg^d\[[ieDPiihfVfgifDegQe\daiccg^ighbiaigiiDhafiecfiieiddg\ii`ifehhgfihaiihiiYDi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7021299:1695-308 99  2 24402 60  100M  = 24698 396 TAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGC  iiihgeicfiihgiiciihhicihigbgiah\g[ieiUeheigfgDhifiXfhhiigiDbagfhYif^WUgdhi_DihcDDdDTZDiifiDfcDciDeif  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7031299:1695-308 147 2 24698 60  100M  = 24402 -396  GTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTG  cafdfbiXcYMigDiid[gDiaciffcggDifidfDifieggiih\igigieigicifegiidgifhcihiici]Zgi_iei_fiihiiiiS_hi]ifii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
704173:599-309 99  2 24174 60  100M  = 24601 527 GAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCAT  iii\iigi^figiihiciffjgdigiheDf_e[iDiiafifigiIi_gUfhhDfeiaiafDefahaiDbfDWDicifigh_ffcDgeWDeif[D\gdDS_  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
705173:599-309 147 2 24601 60  100M  = 24174 -527  AGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTG  D_DDhbDVW]gDifiDiedddeibYDefiYg`feiaDDi[g\Sgiih_aii[Di]iiJidifibZhhiZbh^fD`hbiiiihhieiiTihiiiigiiigh  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
706637:985-310 73  2 24739 37  100M  = 24739 0 GCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGG  iiiiec]iiiiigMdgLiifiiZgihiiiTihehfhfggiiiiiffegihgiihh`ifDDieDghgigaDDDhfdg`fUchDihDgidhD^DDDRDDeDg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:0  X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
707637:985-310 133 2 24739 0 * = 24739 0 ATATGTTGTACTTGGTCATCGCCATCACAATAACACAAATTCTAAAACATACACTGTTTACAACTGAACCACACCCTCAAATAATAACAAAGCTTTACCT  dgifiiigiDiihggeigiaiihhiii]hedTigigZDDieLiigbahfifhdefiiggiaicdaihiD_egDiiDUffDgfDgeiDfigD`fh_DiDiD
7081173:1551-311 99  2 24276 60  100M  = 24554 378 CTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCT  iiiifieiifhibgNhgeigdicebhiiiiiighDgZifa[hfiOiififhiiig_DgiijiifMgfighfgi\DidTcbTggi`cDeggbegDghgiSd  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7091173:1551-311 147 2 24554 60  100M  = 24276 -378  AATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTT  dbDDfeDDSb][DhgedbfiSDDOi]iiDge`iRfggigDhUgXefdDggiiDdegfiaie`gghVi[iiadXh\diiihhihffgiiiDiiigiiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
710761:1155-312  97  2 24863 37  100M  = 24158 -605  TCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCC  i]iiiiihgigddhfihigihhhih`ighigadicdggbiSfi]Vg[c]idigDifi^fd`DfDDifciigDZhdhDciiWiihfceDgDceDfdDDdDf  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
711761:1155-312  145 2 24158 37  100M  = 24863 605 CTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGT  ef`DihcDDfgDDfDebifaddiDdW[DdfbhhiiTDgfiidfciffiDN]hgcgiiDYDii`chgf]fgghihighiiihihiiiiiiiiiid^iiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
71233:334-313  99  2 24034 60  100M  = 24235 301 GTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTG  igfiiigiiiechiih\gcfifi^iiiihhihafgiZhidD]ieicdghgbi^fiDhgbiie`iiDXDffDiDVgfb]hiDge_degOi\DDDb`dDiDe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
71333:334-313  147 2 24235 60  100M  = 24034 -301  CAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGA  iO`DDegbf[ifVDDMhf\DYXhcDd`i_iDX`fRdfiWcggi_bcifeR_fgifihehfhgihiigggifihgii`hiXbfgiiihicggaiiigiXhi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
714333:731-314 83  2 24733 29  100M  = 24334 -499  ATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAAT  giiDDD]eDgDibghD_igfXhfiDXggfgiD`_d[dDhhfhddiidi_ieigfeiigUicg`iigieighiiiicgieigahgcfhDciiiiiibiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
715333:731-314 163 2 24334 29  11M1I13M2D41M34S  = 24733 499 ATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTAC  hhiiggeVicidDihfgfggghciVhi^ifhgigfiDeieiiicDiiNgggg`cgDjegdi_iiiciDgaei`hhDi_D_iihDcf\DXDeDgD^iiD``  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:24^GC41
716895:1336-315  99  2 23998 60  100M  = 24339 441 TTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTG  ieiieiiiiiififiVfidghihbiiiifggf\_fihe`fifgWigZiXiiiicafiiiViNediDbei[ii_DahDDeii`icDigOddD`hDiDdfDi  XT:A:U  NM:i:1  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:2T97
717895:1336-315  147 2 24339 60  100M  = 23998 -441  TCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTG  egDaDebDiOD`aDD]h_DdgDii`ei`ddfPHiUiDdihigiggheggcfhechaDheiegehWUgdiiiiiiiigigZii^iiiihgiifiiegdihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7181204:1604-316 83  2 24607 60  100M  = 24307 -400  AGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCA  di^DiVfQefDD`DDcUii]hghc``RD[W`hDDDfiNfDeihigDiOgfdiiiefeeighaiiicgfigfhihcfeiiifgghifgiiiihiii^aifi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7191204:1604-316 163 2 24307 60  100M  = 24607 400 CCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATC  iiiihfgeiiihiehciiffi^haiDigieg^iDgggiggiWhigfiiTDdifDihUhiDegefcff`^fh`ZidgeDfiRD]hgi^fe`ifgiOgfDD`  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
72041:438-317  83  2 24339 29  6M1I13M2D41M39S = 24042 -359  TCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTT  ci`iDig]D__gbdDDi[]Zgd`eDDDdD[hVifg\iihcDhQiii_iUiD`gggifehiiiigiiiicaghihjiiigiiichihefi\gii]iXhihi  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:19^GC41
72141:438-317  163 2 24042 29  100M  = 24339 359 TTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTT  iiigDhiiigfiedigiiiiigidfchfihfbiiigiDihg\\gebMfiSghgciDiDgiiefDgLQighi`eDgDgfeDidfacieDeDDiDf[gfciD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7221240:1607-318 99  2 24343 60  100M  = 24610 367 CTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCT  egihjdiiehiifhihehiigiihiiZeihDi]iciffiiiiiDgfigif_iiihibhgibdi`giVbgghDcfODDhdDdSi_gVgeDJDefDfg_YLg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7231240:1607-318 147 2 24610 60  100M  = 24343 -367  AATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATAT  DeDDcDDDahcDeDeciD`difcfdifaeQii`eiiDegfiUdachhiiiiiDfiiPiifef^ggiiiiDiifihiVghccidiiiiiZiiiifiicihh  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
724844:1293-319  99  2 23997 29  50S50M  = 24296 399 CCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAG  ihgiiihiV`iiihihihhfggehiihh[hD[ihhacifgfiieiihDibgiiDiggYXicgf^DbiDfDDeDfRiDhfcDehbgh`ggDbDiDZa_DeD  XT:A:M  NM:i:1  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:3T46
725844:1293-319  147 2 24296 29  100M  = 23997 -399  TCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTAC  DDDiDeDfiif_ichcDDeigciafXh_DDUggbiiiiiffdfPihhadYgibfibigffiiidi\Daiccifiiiiiih^\hhiigfiiiiiifhehVi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
726667:1006-320  81  2 24009 37  100M  = 24769 660 TGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAA  cDDDebDfidiDiDeiDigDGiigcigDDLDif]igDghcfOZiffcidhf]_ih[igiceif`iiXiiDfdif\ieiiiihiidigiiiigiZiiiiic  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
727667:1006-320  161 2 24769 37  100M  = 24009 -660  CAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGC  iiiiiidiiciifiZTiifiiiiggiifiiihiiFgig`gciifcgDDhgf`ggfidfDiiL[iihhfgbifiD[iiiDD`DciifDfDdfcDVDDggdg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
728585:927-321 83  2 24929 29  71M29S  = 24687 -313  CCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTTTGTTATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTA  dDaDiDDTfdgDhgacDbd^igcfeiDDTihDDQii`iDeggD^d^iDVeiifidDiihigiiWgaihhiefeiihiiiig_hififWiiiihiihiiiV  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:71
729585:927-321 163 2 24687 29  100M  = 24929 313 TATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGC  dKgiidhifjii\hhgiefihifDhigigihgciiifYagiifgie]ggihiei^D^OgiiigDhD`YiNfD`ihiDcDDihcceiegDDDif\gaiVfi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7301160:1536-322 99  2 24263 60  100M  = 24539 376 GTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCAC  fiiiiiaciZagggdihiiDdiiiihiigiiig\^iebaibfDfdfgiifDiheDh_[fgiiiaDiidihdD^gbee[Di_D[ggDDfdDDDD\iaDDii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7311160:1536-322 147 2 24539 60  100M  = 24263 -376  TATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACT  cf``fDi]eeDceDDDDDiegTihDccbigDXaiQgfge\fi`Tfgegifgegi_i\e`igihfigigiiihhhgi^gigieigehiDiiiihieeiidg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7321436:1802-323 99  2 24539 60  100M  = 24805 366 TATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACT  hiebgaaeiiiifhhhi[iiigciiaeiiQegciiiiiigi[gai_iZ]efgehcihihgbigcfSghfZDbfbghfDiaUhaiieig\DDidg]gDD\D  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7331436:1802-323 147 2 24805 60  100M  = 24539 -366  AGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCC  DDDhDgDdgiDg`gaDDiieLgibDiW_cgaehDdiYgR]]DdJhDggHfgDiiiTahiidcff]h^igiihh^iiiidii`iiiiiifiiiiieg]fig  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
734498:770-324 99  2 24600 60  100M  = 24772 272 GAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGT  iidW[fiihiigicgiciiihigghiifgi^ghddgieifM]geiicii_hggXgigfVDeDgD^RDi[fiD_i\DD_ifiD`c^gieJccDabedcDX\  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
735498:770-324 147 2 24772 60  100M  = 24600 -272  ATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTG  chDDg_bSggggDgfcDfbfcKgbiDdDiggiiifDffXDiiiiig]ehRficDiffgiieheIci[iiihg`WiYicDhicihhfhfiiiiiiciiihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
736576:1037-325  81  2 24040 37  100M  = 24678 538 GTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTT  iDDfcgh_igDgLgieYgdhehDDffiegfghdi[hicidbdig^iaeii^iiaighfghcggciTiiihgieVfgTidDiieiiiiih]ieigiggV`i  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
737576:1037-325  161 2 24678 37  100M  = 24040 -538  ACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGA  ihiihiiiidiifiihieiOiig`iiiigaie_iiiiei[hhi_iVgfdih[Zfbg`DghDfieiDiiDfhigDhchbf_TDgDg[cigDgYbDfDDDfa  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7381464:1756-326 99  2 24567 60  100M  = 24759 292 ATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCT  iiiiWiiifififgei]_iYiia^icfifi\Nii\hceebiifiagiii`_DidgciWTibegiiehYiiiDiicbh`fDicefDi]gXDhDSDDeifTD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7391464:1756-326 147 2 24759 60  100M  = 24567 -292  GCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAG  DfDDgf`gDD`]DZDDDQ]ZDciaiDbidhDgihiiDDgggbgi\Gffibif`Dgiihifhidfgbice\hicigiiifefiiiidiiiiiiaiidihii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7401447:1770-327 83  2 24773 60  100M  = 24550 -323  TAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGA  DeZDdbDhiiDDbiJgg\[iggegagbhDgagDdefghgedfXiT_hficeiVgDbicgDgbigiii`i`iigieiiggigiiiiieighDYihiiiTgi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7411447:1770-327 163 2 24550 60  100M  = 24773 323 AATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTG  iidchidgihfiidiiihgehcibhhhDifficfXDiiifagaiVfgi]eiiigDDiggii\cfigaibSgcc^DDeXiDDhDebgDDSYfDDDeiDDfD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
742143:506-328 99  2 24144 60  100M  = 24508 464 ATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCAT  heigiiifiiiiheiiiiieOifiiii^eibciiige`[d^hZhgiZgDgDihieDieeD^hifDcaiMZD_feeff^hDiDciWiid_aaiDDDeiD[D  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
743143:506-328 147 2 24508 60  100M  = 24144 -464  TAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAA  gDhDDh`fdegDhD[chDDUiS_eiD`DDebgihgfDhDghHDiSiicDceiiieheDiccDehibcihfdiiQgihDii`fiheiigfgiiiiiiiihi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
744762:1156-329  81  2 24159 37  100M  = 24864 605 TTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTG  DaDDDegD`eMiDDDff[DfDTD]Dibeifif[Dgi\ggiDDfcfUTidhiiDKgciPDdifgd`hie`Diiiiiaifhiii]hc_ciiiiiiihiiifg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
745762:1156-329  161 2 24864 37  100M  = 24159 -605  CCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCA  iiiiihiiiiDiiifZiffggciaiiiiZTicjhigdii_fdiDiiaD]ighddDVc_iigigdD]f_icccD_Dgid`giFfidg_aQgdf]fXDfDfh  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
746187:480-330 99  2 24188 29  100M  = 24501 394 GAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTG  iiiifggiihiiiaiiiieghfgiiii]`iggiigiihiiig^igefTgiTQgiiifZiacgQifhaieaNfDR]ii_giMeD_a`Di]bifcQDcDDed  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
747187:480-330 147 2 24501 29  19S81M  = 24188 -394  CCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTG  cfeiggZiiD]D]Dh_iDbdDDhDigihfe[i]cgghghageihfDiiidheiNiaebf\DidggiiciggiiicgghiiiifDfiifiiiiihhiiiih  XT:A:M  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:81
7481143:1507-331 99  2 24246 60  100M  = 24510 364 AGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTA  diZfRhihdiidihgeiigihgeaiai[VfhcZiiidfhXiihfdifggbbiciiiihbeeb]fDaii_hgDcchea]gPDDDiabhafD_cD^Di`efi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7491143:1507-331 147 2 24510 60  100M  = 24246 -364  GTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGC  DibD]DDdc_eRcDiagiDe[ZUge[Dcg]DDfDicDi_ifDDff^Di^`fiffiii`iTiie_aiiiiafii_giebhhhhigiiViiiihiagiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
750251:640-332 83  2 24642 60  100M  = 24252 -490  GGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCT  a_edfD\iDfgbbiDDeeDDehDiDeY]cgdTeYfi\egiVida_iigf\faNiiigiDZhgiaiiidigiiDgddggihiiiigehdieigiiiiiiid  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:23 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
751251:640-332 163 2 24252 60  100M  = 24642 490 AGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAA  iiiggihiifiiiicgiiifiiiiiigf]iiD_PiieiggiibaggdfiieDD\Lidgi`fifiDhiiD[giegDe^cDeaD\g_hgDDgg\fDaDDaQD  XT:A:U  NM:i:3  SM:i:23 AM:i:23 X0:i:1  X1:i:1  XM:i:3  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:95G0A2G0 XA:Z:2,+24252,93M1I6M,1;
7521134:1447-333 83  2 24450 60  100M  = 24237 -313  AAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCC  cg[DDifhiaDUiid`fgfDigDDbef\eiDL[O_chggcf`ghcDiDgdiDig]iiicdgDigcfihihDZgihedgdiahgiigiichhPiigifiie  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7531134:1447-333 163 2 24237 60  100M  = 24450 313 GACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATG  iihgi^cfihhiWgeifiif\igfgihiiiaiXieYgiDciih^iheeaifiaiiigVggDhiag`DheiicZdi`\_DeDiiefgcDddifZZchDDhD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
754926:1247-334  83  2 24250 60  100M  = 24029 -321  ACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAA  DdiD\DDDDiDOa_DUifZMhDD_gWeDief]aiifMiaegichiibhDhgcQYdidaiihichiahhihbiW]hihiiigigifhebiiiihidgedih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
755926:1247-334  163 2 24029 60  100M  = 24250 321 AAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACAC  iiiifijhgihiTiiiihhiiciiiic`fDhZcDiiiaiLagji^DWigieiiDgihifidiVid^a^^\f[ccfiDD\hDDhgfcbNcDifDfDgDd_D  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
756342:680-335 83  2 24682 29  100M  = 24345 -437  ATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTA  DDf]`f^DDDgVDi`DgeeD_higiffWgiDifDgh_Dgf_[eeihYeiiiefgiiigiihieieVi_iiihihbhifiiichiiiWiiihiiidggiif  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
757342:680-335 163 2 24345 29  3S13M2D41M43S = 24682 437 CTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAA  iiNieiiiaDehiiiieiihiihighfiiiiV_hiiiihhihiiiebhDiiehhgg_igiigagiihbDffDDgDD`D_fLhiDYhciVDDDdZDi[gDD  XT:A:M  NM:i:2  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:1  XG:i:2  MD:Z:13^GC41
7581517:1884-336 99  2 24620 60  100M  = 24887 367 CAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCAT  fgfhigRicdfiihiiibhiiiiihiZhhifeagiii`giiiiieYidgZhfhiQDgg[`ii`ieege\eDDffDDeDeigihMDDdDgiDDf_`DgeD_  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7591517:1884-336 147 2 24887 60  100M  = 24620 -367  GCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTA  __DficWeiiggD_\giDDa\Xii_igWficb_bQffihiDjg`igififaih`\bgeeiigfiD`iZi`hicciiiigfhig]Diei\ihhffiDicbi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7601016:1303-337 83  2 24306 60  100M  = 24119 -287  CCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAAT  `DSieDDhgZgei`ge`DDchgDihghieDDiTfdYDcfDfcgfih\hiaiXgii\eefiiSeicgiiiUePigeghiXi\hiidWdgidiiggiiggig  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7611016:1303-337 163 2 24119 60  100M  = 24306 287 TATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAA  chiiViiiehhiiSXiciWiigif`hifhiRiibfbiPegegXeiiiigiefeiiScdifgi[DDegiDfDediideegdeDDfhZfDDagDDbb_DDD]  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
762670:1019-338  81  2 24022 37  100M  = 24772 650 CAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTAT  DgiZcDZWiDeii\DiDdDDcWeh[_bfgdheiDdDDOggDgg`iicfihiiii`chigifificifffiihhhgiiihiigiiiiigiQiieiiiggii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
763670:1019-338  161 2 24772 37  100M  = 24022 -650  ATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTG  igiifiiiiigihieifhhhi]iihiiihfiig\fDggeieDe\gDeiifciibg_highfgDaDffigeefiefDDi]gjg^iK]dffgh^Df`DDXDc  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
764494:773-339 83  2 24775 60  100M  = 24596 -279  AGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAAT  TDfDgDcDDDMfiDfbDDhc_igDcDigiighfi_fbfibVdagedhiDifbe^ihiiieciiigiiiiDhiiifiUiiaiigbi^ciihii`igihgii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
765494:773-339 163 2 24596 60  100M  = 24775 279 TGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCAC  hiiiiiiiiiiiiiiihiefigiiigDcg]ggigidhhZciii^ifiQgfihicgiihiaDgiec]DbehihiZh_ViUfid[ghDf_DDf`cDDDh[Dg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
766934:1231-340  99  2 24037 60  100M  = 24234 297 TATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAG  SiefiehiiigiehdciiicXii^^ifhUiiihiiiJihficeiififiiiffiVgiiUhggiciicbe]hhie]fbfDDUgeiVDdbDVccDZDYgiiD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
767934:1231-340  147 2 24234 60  100M  = 24037 -297  ACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGG  DDe]ghDDDDgcDig`gDiiegDDg`c`iDiidfehDifd^gigDT^ZDiggaegdiicggifg^iiVRiTiggihiiDiiighifhhiiiigOihiigi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
768686:1085-341  97  2 24788 37  100M  = 24088 -600  ACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGG  ifgieiiigiiifigiiedcih\iiQffgiiihYieVDiii_ihahghiigg[ciiigicK`fhQRdififbGRKifgDddiDDbMDDficgihfDdhD^  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
769686:1085-341  145 2 24088 37  100M  = 24788 600 TTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGA  cDDDdfgDDfDD`aciDDhgee\ihaDbgiXD\dfibiDfaXfgeWgifgiiiiihfWii\iffgiiggibiDh]i_hhdideiiihfgiiiiciiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7701456:1859-342 83  2 24862 60  100M  = 24559 -403  CTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGC  `fDDa`fD\]Dhgae^giiLbfa_gDD]KNehDd[ZfDhghhhi\hiiiedibdiiigicPiiDeii_e_hihDfdciidiigef_i`iihgfDiiidei  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7711456:1859-342 163 2 24559 60  100M  = 24862 403 ATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAG  iiiiiidifiifgcgiigDgcighhhifiZDgiiihigdiigbccgfDgfRhiidg^iihgDiW`\XiDifVifDiDee`Dc\hDDZDe`iD_DDDDc]D  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7721055:1383-343 99  2 24158 60  100M  = 24386 328 CTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGT  i]hiiiiciaiiiggcDiiiidifSiiiihgiigcifDigbDih[i`ce[iiDicbDfcfefVegfh^]gfgiZDdiafcgiih`bDfggfggDDgD`Dd  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7731055:1383-343 147 2 24386 60  100M  = 24158 -328  CTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTT  egDh\eDcDDDiDD\DDDeDci`DhiggDgiegLDc[ddiicieihgiQihfiiiiZihdiiggViiihfhiadiahifZiiiiaiiiieii\i_idiif  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
774811:1314-344  117 2 24317 0 * = 24317 0 CCTCAAATAATAACAAAGCTTTACCTTAGATCAGGAAGCTACAGTAAAGTGGCAACCTAAGAAATGGGAGAAATGAATTCCAGGAGCAGGTGATCCATGC  DgfiHhDTDfggaDiif\dgig\iDefgdbeDiDdiieaiDfb_ai]hWhUiVighidffifgiMd[ii_iahiaeihOfhiigiiZhigfiiigfdiic
775811:1314-344  153 2 24317 37  100M  = 24317 0 ACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAAC  g]_iDfchiRic_ge`DhcDDgiie`ihighDiigighigfbiiZeDiiii\ieiTiiiWi[iiDcgghhdigigighicXhiiicafgiihgehDgiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:0  X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7761244:1542-345 83  2 24545 60  100M  = 24347 -298  ACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGG  ZD^igcDD\DDgfeDDD`gfDggDihhdiDidViiibicgff^cifcgaaeieggiiihdddfiigiDfiifh^iecDciieiiiiihihhfiaii_Dif  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7771244:1542-345 163 2 24347 60  100M  = 24545 298 GAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGT  iiiiigfgf^iehihdhiiiiihK`ighfhifcidiihcgDfdgifheghiDghDidifidihbgDie[DXYeffagiiDbDfca_gcgDdDDihDZfDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7781422:1727-346 99  2 24525 60  100M  = 24730 305 TACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTA  igieiiiiefie_igiigihi]hhi`iZgiiigfihihgigfe]igegiihhigiigdg]Wi^e^eh]agfDcggf\edDefhD\chDhfgegDbdD`DT  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7791422:1727-346 147 2 24730 60  100M  = 24525 -305  AGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAG  DgDiiDe`df`iDfDDg^gieWfDgQfiDiigigiiiDVigT[cDiifiiiiiDgZfDiiigiZ`hhi^iihahii`iihiigidiei]iiiiiiiiiif  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7801514:1895-347 83  2 24898 60  100M  = 24617 -381  CTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCTT  DDhD`DDDieTbiegidZDiDDehg`gD^DcDiDeiiQgZhia^_f\igieiD^fiDfhiiihfZgi[^ieiZaci]hiichiiiiihii[iihidihii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7811514:1895-347 163 2 24617 60  100M  = 24898 381 TGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGC  icihfgfgigiiiffiiiigiiiigiiiiiidXiiibciigecgiediifiihiigDgDiDDeiiiaDfeOdiiDaiDhVDei`_g[Db^DdeDhgiaTi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
782465:868-348 83  2 24870 60  100M  = 24567 -403  TGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTAC  iZDgDefDDhDMgfchiifgighfDb`hgigdefgDghSihfififgcDe\ieD\ihfibiii\hiic\figif]iiihbhfiXiZffchhiciiiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
783465:868-348 163 2 24567 60  100M  = 24870 403 ATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCT  iiiiehf\ifdifiefifdigi^gihfViiifieaY_ihiicgibeigifehfiDhebDhiiT`UiDhSUfDffVDeIcDcgiiDD_iDfgDDeDDgeaf  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
784900:1255-349  83  2 24258 60  100M  = 24003 -355  GAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTT  hfD^bMDDDbDbbDhagiibeDghYgfcgfdgD_XidDDDihaDhfKiDigf^iiafigggec^gfi`igiei_iieciifiiiihhiihfgfiiiiici  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
785900:1255-349  163 2 24003 60  100M  = 24258 355 ATTATTTGAGGGTGTGGTTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTG  iefciiiiiffSieiiihiiihg]ih]gaigicgi]gdgfihegebDciiieiihiieUiggDiDiDihQiDdhiiDcagMebigiciDDeDeReef]dD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7861324:1774-350 99  2 24427 60  100M  = 24777 450 GAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATGTCATAGTCACAAGTGCATTGTA  iihbihiiiiiaiiihSgfeWiDddihgeediiiigYiJieiic\ifiigifZgieif\igigd\iiYhgfidDfGDDdificdiVgbgDDcfDDaDDDe  XT:A:U  NM:i:1  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:1  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:77T22
7871324:1774-350 147 2 24777 60  100M  = 24427 -450  AGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTG  eD`idg`Deg[]DDeDhgi[iaadDdefDiDgfiihfDiDihiiiiih[heefeigiiigcihiefghihiiigiiigDgedibifigTighiihihih_  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7881494:1854-351 83  2 24857 60  100M  = 24597 -360  AGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAG  cgDciDDDDh`fDD\DdDDiheecihibgefDiigdDeDUigiccieDgg_iDfcbiggiigXDSicidhhfifeigggiifhehiiiihhiiihiihf_  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7891494:1854-351 163 2 24597 60  100M  = 24857 360 GGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACA  iiiiKiiiicihhicfiDiiiifigiiifiiWgiXfigf]iiegiZgiiDiggecgfg`fifDhVgfbDiiVYgiggDb`hifciehgDDegccdDDfDT  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
79066:445-352  99  2 24067 29  100M  = 24345 334 CGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAA  iiiiihiiiagihgbihDfihfLgigfehdhci`igigfi_iNgifi^i_igiigig]gfiaf\`ig_iDiDDfdcgfighcDUcfgifeDbg\feihXD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
79166:445-352  147 2 24345 29  13M2D41M46S = 24067 -334  AAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACAC  g`DdXQDiYcigYbDefDfDda^h[Off_ieZ]bDDiDO`Dig\iDeii`gZg_he`gb]gDD\giifgiiiiiicfihiiiiihheihaVdVig^e`gh  XT:A:M  NM:i:2  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:1  XG:i:2  MD:Z:13^GC41
7921018:1342-353 99  2 24121 60  100M  = 24345 324 TTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGT  digig`deiViiiifigihhi`fefciiiiifihDieif\iigegfifihihiaifhgch_igeegfQDZbdgiggWgDDhia`dcDhfighD]ddDDiD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7931018:1342-353 147 2 24345 60  100M  = 24121 -324  AAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCT  iDegeVcDiiaieLHDDcci\ggDDigiD_eiDieicIOiag`fhigfgDifDgi_hD_gdiiiiiff_idhahiiihV]iiiihciggiiiiigihigY  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7941490:1894-354 99  2 24593 60  100M  = 24897 404 TGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAAC  hiic[Zifi[gi[iiiiidibdgiiiDhiihiigiiaigfiiDhbiigiiiigiiiZe]fd[_iD^fDeDbicei\iicbjhDDda[iDMDhciVXDDDi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
7951490:1894-354 147 2 24897 60  100M  = 24593 -404  GCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGGTAAAGCT  gDDDgfDfg_iDDZahDfDDDgDgc_DDDTh_ciaDihiDicD`fiDgdihhgfgaieifhPcieaiiggifiiifi^iieihgiieideihiaiieciZ  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
796106:512-355 83  2 24514 60  100M  = 24107 -507  CAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATT  Daiifiidifg`cDdiRicgg]i`DiDDeggi`i`cfiiDhidhhbdDiiciX[dagigigfihidhbiYNdi_iehhfegDih`iiffidiiiieiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
797106:512-355 163 2 24107 60  100M  = 24514 507 AACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCA  ig\ieiii`]ii\ifiiiigiififei_ie`gh^igdggDZaiieDiiiegiihgibhii\igZigiieiYD][eghiDhhai[gdi]_h_DiZDDbDg`  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
79824:370-356  83  2 24271 29  74M1I13M2D12M = 24025 -347  CATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCT  DDXf\DdiDf[fiQh`XDDTgiiDfDigfZRighDb`hi`iegiDDXaiihiiigDXifgVfggcDhgeSibighgZfififiiiifiiigfhgiihiii  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:87^GC12
79924:370-356  163 2 24025 29  100M  = 24271 347 TTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTT  eiiiieifi`figihiii^iih]hciieViag`egfebih_ihcaibfiiigg^igDiaefggia_YDZh\ciaYhghbgiifg]DDgdfcDfg[DDDDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8001479:1708-357 83  2 24711 60  100M  = 24582 -229  ATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACC  dhDKHei\fibXhDiDigiDDDihf\cgfDFidibe^hfaigDchigefigfiigggiiihgDiidihichhagihf]DUcihihg_hhchDDiifiiig  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8011479:1708-357 163 2 24582 60  100M  = 24711 229 AGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTC  _hhigi`_idfiiihiiZ^gahiihiieRdifificibfciiiiii]ifgiggf]fdaiPifceeidgMidgXDebgZaDiDafeDg`eDDeO`DdeDff  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
802656:1017-358  97  2 24758 37  100M  = 24020 -638  TGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCA  hihigfifiifgiiaii[iihiigfhiggif]_i]iic^iiiadfD`edfDigIdgieeWgigi[hiifXiDbdceid_Di_`hDhecbDfPiDD[feii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
803656:1017-358  145 2 24020 37  100M  = 24758 638 TTCAGTTGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGT  ZfDZ\ee]e[DeiDiDhD`O][giiDi`iDgX[iWihDiiXhfWigbfiga_higfihdeigifiDPhigihihD\iiaiihiigciicghiicahgifi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
804343:640-359 99  2 24345 29  2S13M2D41M44S = 24642 397 TAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAAC  iiXi`h^]i_Oiiafgigiciiiiiii[iiiiWi]ihiiifgiifePigi`efeiiegWi`_iiiiZiigghDfa_eDgOgDi`DiigDiDffD]]hegd  XT:A:M  NM:i:2  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:1  XG:i:2  MD:Z:13^GC41
805343:640-359 147 2 24642 29  100M  = 24345 -397  GGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCT  hfebDgDDhaDecdDiDiDDiaeigH]icDiiaafeU`giaffi`Dffiaeiiiidg`Deh_figiecdhdiihigiZhiiddifihiifiiiiihieii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
806123:545-360 99  2 24124 60  100M  = 24547 523 TACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAA  iigiiiiiiiifeihfighgihiiiai\iighi`ichhiiDiigaiDbiihfXDiihiiDig_aidi`fgfefeffi`diDfc_[eifiiDUbHDfDfDi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
807123:545-360 147 2 24547 60  100M  = 24124 -523  TCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGAT  a_ei`Dfih\g`DfiXeiD\fifefDcSbeiVaiibiDigdfibf[ciaD_iiaghfhfigiiidiheciDidihfgifcigiaigiieifiiiiihgii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
808338:638-361 83  2 24640 29  100M  = 24339 -401  AGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTG  bDXiDWdggDafdeDgDeh^fQefgDe^DVi_VfDghiiiDcggieDhbi^g_gigZiiiiihadDOiiDfLgfidiifehihiiiii[cihihidihgi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
809338:638-361 163 2 24339 29  6M1I13M2D41M39S = 24640 401 TCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTT  fiTiiiibiQiihiiifi_`igghihii_iihig[hhiDfhgfigiheiDiaDfUf\fDfhigeZgf]Dfiiige]dc`Q^hDiiDQhde\DiefDDbgD  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:19^GC41
810290:608-362 99  2 24291 29  54M1I13M2D32M = 24610 419 AATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTAC  hfhehgiiaccigDiiiiiDhiee\iagheighgihidiicgafDaibieiihgiiiiiibMbicDf^biD_Q`fDfggiiigeDgi]DdffiDbgcDih  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:67^GC32
811290:608-362 147 2 24610 29  100M  = 24291 -419  AATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATAT  fDaDfD`RDeiODgDDiDUiiDiDD_DiiihUif\iWDghgDfiiDgiggDiidaDhbiW``ijbiTYi]giiiiifDiib`iihiiZihfeicdieiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8121378:1734-363 99  2 24481 60  100M  = 24737 356 TTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCT  ihgiiiihdiieihcgifi`gbidhaigfihiVeiic_fiiihDi\`eigT]eVDfg`Niffeif_geg`difD]DebfTedDDfgigeDbhDDfdDSDb  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8131378:1734-363 147 2 24737 60  100M  = 24481 -356  CTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCA  `DDdWDic_cDDeDeeieacffLdDheWfeDDbac`iDiTigcUi^igfifi_deeD[giic^ifhiRiiie^gdffiiiccihfigiiffgiiihfigi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
814139:524-364 83  2 24526 60  100M  = 24140 -486  ACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTAT  gfddfDDfDViDD_d^DaD\bahD`DDcbiiiRffaiffUe`iicecgeiibaiechfgDefecbdiihihdiaiefiOghihYiiiiiig_ghiiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
815139:524-364 163 2 24140 60  100M  = 24526 486 TTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGAC  i[hi^iaeiggidiifehiiehiifgcegiiciihfciiiagiihDiiigigDbdeihiMi[fif^dicDbY\hig\_`iD]_dhcgibg^DiDDgiDDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8161514:1873-365 99  2 24617 60  100M  = 24876 359 TGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGC  iiWiiii`iihh_iifiifheig`hfiaiigDba]giiigiiDfgg`i]ZifgifgR[_iiiegi_DiDihVhf^fcdNigDcODe`eeTa]hcfbDiDc  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8171514:1873-365 147 2 24876 60  100M  = 24617 -359  GCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGC  dgdDiiDfeediiiDD]dg^ie^h`fcgaDQicDifigiDiDiDf^igiiVDi`feiiiDiDe]deedigVfgcgfiiPii_hghiidifeiiehDaiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8181485:1862-366 99  2 24588 60  100M  = 24865 377 TGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCT  gifhiiVfdiigi[igZiiecif[i_iiaYgifgiiiii[ihic_iQD_bbigieghhiiii`h`cNdeggDhh[D`iRDgDiHcidc]Dac[iDDDfDc  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8191485:1862-366 147 2 24865 60  100M  = 24588 -377  CAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCAC  bDa`DZ_fgD_DDhOg[hTg`gDbcDcfd`ieOYheii_i_]icDhDicgigigTDihdRfiiigigfhidhhfiidfiYZfigihhiigi^feHiihfi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8201298:1656-367 99  2 24401 60  100M  = 24659 358 TTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAG  iiiifihhiiiai`gfi`eijPDgiiifcWi^iigcPgidhDifigiiifighDiReci^igTihgDg`dDDifDiiDgDidZd`giiDZ_DDDdfg`fD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8211298:1656-367 147 2 24659 60  100M  = 24401 -358  CTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGAT  VfgfDDDZffDcfc[icDgdeDDffihDc``DDi`ciiDc[hDeihiihafgeigggdfiefh]giibhiifhiihVggiieiiiiicehhih^igZihD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8221172:1488-368 83  2 24491 60  100M  = 24275 -316  CCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGG  DDeDDiDgaDdbP^i`_D`]DcfgihDDa^eiefeiD[gehiagigg^aiiiiDDihiiffSeaigfbDd]ggiiiihhiiiigiechieXiihiiggii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8231172:1488-368 163 2 24275 60  100M  = 24491 316 CCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTC  di]diiiiihihgigiiiiiiXiii\ageiihhfefiDhbhi^figgcifeghfiihiiDiVdcg\acOffefifDcg[_De^DeaeSda]DD\a^hbVd  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8241405:1715-369 83  2 24718 60  100M  = 24508 -310  ATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTAC  DDgDD`iggfbVibigi]f[ahbZiDh`hTffafhgWgiUiLD_[hcgigffiiPgdiie^igDf]cheiiiigiiihiigeiDiiigiiiiighZfhid  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8251405:1715-369 163 2 24508 60  100M  = 24718 310 TAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAA  iiiiigeigigigigiiiiihiiiiif_e^fidiDffDdUigUeiZfgiiiigfciiegDifg\hiigiifh^gie[ba[icbD]heeg[hDfD[DdDDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8261372:1793-370 99  2 24475 60  100M  = 24796 421 GAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAAT  igigiihaigigiiigiiiieihciicDf_ggiiifYgigiDffiggedi]`fhWii\fiihfgD`hMDfihDDaDe\edhDDDDggfdDieiiDdbiDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8271372:1793-370 147 2 24796 60  100M  = 24475 -421  TGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAA  _DgZiDDdiDi\YaDiNiDbfhD`WiDiffDDgigccffifhcgibXhccgfgigiigiXiaffiiiicf[iffifgigidiihighgiTihiiifiiih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8281527:1746-371 83  2 24749 60  100M  = 24630 -219  CTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTG  DDbD]fhaDddidDbiiDfQ[difDD][f[aagbgiDbeiQhiidgi]gfhiaDffhihgdfciiigi\hiiih\Zfhfhiigii_\Xfiifiii^iiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8291527:1746-371 163 2 24630 60  100M  = 24749 219 TTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTT  iiiiiifcigi\higKhgiiiiiiihDdfihihiahiiiifig`fgefbZPihdaRhiighifiO^dDgg\iDgd`iDhiD]ce]fcDTiiDDDDWZDJD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
830455:793-372 83  2 24795 60  100M  = 24557 -338  CTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCA  DieaDhbDcgDhfWdDigfiefiibihD]fig]ffgiigiVicheii]icigcDbigcSfiieiigi\eiiiiabihfi]^ai`idZigg[hhiiiiiie  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
831455:793-372 163 2 24557 60  100M  = 24795 338 TTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAG  fihiiZgiiaihiih]difigifDiigTidd[[i]ifiieh`Diigcggdich`MiiiiiiDigggie`fYiahXifa]DD]dDdVfaD``D_gWbDi^d  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
832463:841-373 99  2 24565 60  100M  = 24843 378 CCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGAT  iifgciihifedihhdihieiiiDejicfgiiiUibgehfdcDgdgei[ciiiMifihcVDeD_[ghiigbDiKifecZdciciVDdbDDh`DgDdgigD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
833463:841-373 147 2 24843 60  100M  = 24565 -378  CCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTT  ZccfDD`DX\fd]cagiKgDeeDchD^bgigeiDh]f`fiiiQiDfggifieiiiiiiih[gii`hfihfibehgiicifiiifigiiibegbiiihgih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8341056:1332-374 83  2 24335 60  100M  = 24159 -276  TGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGG  fDDDDjdg`DDXD\iZgcieigDD`DDDV`ec\Dagi_f^gfggeeS`eggfgfiibgihii[iedDhicciiigciiiiiidiiiehiiifii_ihg`i  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8351056:1332-374 163 2 24159 60  100M  = 24335 276 TTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTG  iiibiiiiiiiggiiiihifgccgciiPiiDcihaDMifegiKggcb`bgii\ieiZiihfiDfieiDg]Y]i^iDciaiifaifDfegcDfDhDg`DDe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
836482:854-375 99  2 24584 60  100M  = 24856 372 GAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCAT  ]ihchiifhcigiggghYgiiih^iiiihg[iiiiiggiYDLhefgig^ighaihdDdi`g]ifedafgiigdgeUT`gVR_iaifDDDgeYchDDDDDc  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
837482:854-375 147 2 24856 60  100M  = 24584 -372  CAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTA  ReD^DghbWc`feD`DD^gQfd`iDDeiWffhZVDhfaigihDVgeidhdiidibigcbei[iiciiYfhchaiiigi[fhifiiiieigiiihheiiih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
838332:805-376 99  2 24333 29  12M1I13M2D41M33S  = 24807 574 GATGCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTA  hiYZiifihiRfiiii`cih^iig`gch^iihidfiighig]iibfecgiciViiiGifePgiDiciacg[igcYbgiXdcDDeDbiDiDcXDD[]iDhd  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:25^GC41
839332:805-376 147 2 24807 29  100M  = 24333 -574  AACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTC  DdgDihffcih_ccDefgfegMiDd`cceDideidgibegiDigegDibiD`ihiDiKdiiifeiieigihgdgheiiiiidffihiiWXfii^iffiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8401015:1391-377 83  2 24394 60  100M  = 24118 -376  ACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCA  D`ciiDgiDM`fDdDgDgiDDW^ZDiLe^fig\XfgD^[edgDiD]i]egfgiiDgid]hgigiiicigie]ifigiZihihiiigigiKDiigiihhgi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8411015:1391-377 163 2 24118 60  100M  = 24394 376 GTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAA  egfiihfiiigSefiiiifhiLifihbhiMifiihihgggbheTg\e\iiihfh]dii_aDcDgDif`QddgefD_ghfMDDVegGeDgU_DDWiDDDfh  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8421078:1465-378 99  2 24181 60  100M  = 24468 387 GAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCC  iihjiiiiiiieiii^ifiifgaiiifgifJigigfggidd]eiiihgicifgefiif]iibRDhDfeiegJgD_gihigfH]iDJd`DDDicQhiSDDg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8431078:1465-378 147 2 24468 60  100M  = 24181 -387  ACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCA  ^DdhhDiDfDiDhDDbfDbDiDiYiffiegeciidDgihg\^cDbfhhihidggibciiigigi^XiSciiidigfdg`idiiPiiiiiiig`ii\iiih  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8441263:1712-379 99  2 24366 60  100M  = 24715 449 GGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCA  VhieiiiiiigNiii[TiiXigiidii]iieiiidediYghiifcbciLDigiifgehhaigii`fD]DDfiicgegDiDVdi`DiedhDb_DcDVgifD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8451263:1712-379 147 2 24715 60  100M  = 24366 -449  GCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTG  Da`ZD]g`diigDVSeDcgDiiihgggiDihigiiiDDiighhi]ifieDDibeggZfbdighfeihieiiihciieiiihgiieiiihehffiiiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
846540:888-380 83  2 24890 60  100M  = 24642 -348  AAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGATCTAAGG  RibDDUDUhDig`ieDdiDDib_]gcgfDVidDiDbiD`iiiieDghcdPdhdfDfLiiDiihidi`ihhh]fhifhifgihfhfiiMghMiiiigighe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
847540:888-380 163 2 24642 60  100M  = 24890 348 GGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCT  iidhf`giaaddigYiifig^h[iei\fiifiNihiQdiUdfeg`gfgfgggiiiiDfegggdg_ii]DdiDifiDiDhfdfaegbD_fgiDd]ifDDDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
848923:1308-381  99  2 24026 60  100M  = 24311 385 TGTAAACAGTGTATGTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTA  giiiiiiYeiiiifhciGiDdiaiiiihigigiceid`iZibPiiigfidiiifhigeihgeQcD[DDicD^iicii^`eDiDggDi`DDgiTDeQfgDg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
849923:1308-381  147 2 24311 60  100M  = 24026 -385  CATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCT  D`DDDDaDDDb`eag^iDegiDfhheO^g\iDiigigfiicb[RifigiiifWieeZceigi\iigfdciiichgDieci`iLihbgbiiicifiiieei  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
850781:1143-382  81  2 24146 37  100M  = 24883 637 CCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGA  digDeDXihg\gciUiUeDg\iDgbiig_i]a`ZDRDgaDiii]iXghhigbiff^iiiihiiciiiigiiiiDciiiicihiigiKghihigfhhhiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
851781:1143-382  161 2 24883 37  100M  = 24146 -637  CCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGA  iaiihhiDiifi^hhicfgiiigaigabgaiigdhbga`deicgbedh[eeYifigWghgbhicDWDTfiDggiD\^hgdgfDODgDheDhfDDDbDfDg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
852780:1156-383  97  2 24882 37  100M  = 24159 -623  CCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTG  iihiig]iijiihihiiiQehh^iifii`fiiieigiefcifiiDDfi`Oge`D]iiieiii_hDgiggcadh`gcVidODgaDgiiDDXDPDggDDgZD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
853780:1156-383  145 2 24159 37  100M  = 24882 623 TTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTG  D]UDhDi\dDDie_ccjDDY^hegDbNicZggD`ggdDgiiiaiiSib]i]ifDgDdDfeighgfiigi`iiccihiadiigggiaD`gi]iiigiiifh  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8541130:1543-384 83  2 24546 60  100M  = 24233 -413  CTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGA  iDebDeaDD`Ze]D^gaDDiiMi]gc`gifDcidDeihii`eggVabVigWiZiidiihg[fiifUh^ghfii_iighffigfhiiiiiiiihifiieii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8551130:1543-384 163 2 24233 60  100M  = 24546 413 AACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTG  iigeiihiiig[i_ifDiiicgchhhihUi_fihi`iiifiiifac[eDghiigiDh_fificDiiggfM^DDiciihDDe`iDZaiifebDDDc]hV_D  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8561092:1491-385 99  2 24195 60  100M  = 24494 399 TCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATG  iiiiciiiaehiiifiiicNeiibihW]ciieiiiiDificiicicdghXiZdefWfYgDiciied_]idDcYVgDfhdDDgDDiDgDDieegDfdDDDS  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8571092:1491-385 147 2 24494 60  100M  = 24195 -399  TGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGT  Dc^hWRiDDDDDDidgbhD[\ediciYi_iigadi]e\i^fegcgeY\id^DOehiidiigifie\^eDQ^h[iggiciigihfhdihiiihiViiieii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
858336:751-386 83  2 24753 29  100M  = 24337 -516  GAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACTGTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTG  geDD]aD`eDghDfDWDihD]`]iDDfibdihiDf[gbW]ggafcigfigbi[iYihegbdDg\iii^hDiedDaieihahDfiifiiiOgeiciiiehg  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
859336:751-386 163 2 24337 29  8M1I13M2D41M37S = 24753 516 CCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCT  hijghDihiiihciiihih]fTe^fiieiidicefhfg[iiiigcffOcDgichiiDiggih]cdifbih^gifDiDDfDci\fcdiQi[gDDDb_cdie  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:21^GC41
8601162:1455-387 99  2 24265 60  100M  = 24458 293 TTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCCCTTGCCACAC  ii\hiifigihiiiii]iiiifhUcie`[g]gih]biiQiiXiihifigdigiiiDhD]gfdigSifefeiibZafgD`eDhccihHfDediicgfZDD`  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8611162:1455-387 147 2 24458 60  100M  = 24265 -293  TTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATT  _DiDbDbDDDZaDgffhdiDDhicgD\^ghDfdgeiidDD^fgaihig^igeii^fiegiciidggif^Qih_iii\ihiiiahi^hiif`iiiiihiig  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8621006:1462-388 83  2 24465 60  100M  = 24109 -456  ACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTC  Dc`If`\fiZGhZDd`D`icDdfiedVaP[bhfDiMgTcDDWdifiigaiDegDiDgiehigigcifdiiDgiiiDeigafi`hiiaifihihgiiihgi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8631006:1462-388 163 2 24109 60  100M  = 24465 456 CAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATC  hiiii[iibiheeiiiibiiiciifghe`iRfigihiiigDihff]ihiDDiiiQD^Da]PjWh\fDeiidfgi_iDDi[ifcUdhgcigaDgiDDfMD`  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8641386:1867-389 99  2 24489 60  100M  = 24870 481 TGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGT  egii[gchiigiiiihe`ihghgiihhfDhihgebiefihDi\i\ZiigeicaieiIii\iiggbb]igUVidhDgichDShdidfTDDDDffDDDiiUi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8651386:1867-389 147 2 24870 60  100M  = 24489 -481  TGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTAC  DDa^DfXieD_fhiD`^cfeDiDcfghiDeg[ffcfiDicfDcgechfiiifieDfdiiieiKiiihD[]giZgh\ahfiiiggfiefiiiiciSiiiii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8661031:1379-390 99  2 24134 60  100M  = 24382 348 AAGTTTTTGGATCCTACTTATGTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGA  iiaiiiiigii`iiehiYgiDficeiiggig]i\iiciiicWigMD^fhiigiDiigiiiigeig]ZgDiiDfiDecTfDYDiDcDDbfWggDD`b_i\D  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8671031:1379-390 147 2 24382 60  100M  = 24134 -348  CCAACTGTACTTACTTCTCTTAATCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACT  cbbid`Dfh`g^ii_D_i^DgeDifDhigDDi`bdig[dgiigWfDDgWDeXDDiiiDee]DiifiZcgiiegiicehcii\iiiihgidgYfihOighi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8681150:1471-391 83  2 24474 60  100M  = 24253 -321  TGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAA  DcgiDge[DDDgD_fDDgDdigVZbDZceiaPghiicggi`fghfdiDdhihfDiihfifhbiDcgiiihfiaiiffihif_fiiiieiiiDiehf_dic  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8691150:1471-391 163 2 24253 60  100M  = 24474 321 GGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGG  igiihigiiig\hhiiiggi\ciddfiDiihigDidhi^feiDDhbgeDiffgfiihiDiieeiDigXdghDbeDggDbDi]fidcgeL^bXDfiDeZec  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
870937:1252-392  83  2 24255 60  100M  = 24040 -315  TGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAATGTTCAGCTCTGGCCCTGCATCCCACTTTCAAATGTGGTGGATGCCTCACCTAAGAAAGGCC  RifgVfDi\DcD]cDDhbihiedaDgicgiDdhDegS\Xdiaibi\ghiXfggiDifY_ieifhaif_`iiebiiigbZiifiiiggfeiegafiiiieb  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
871937:1252-392  163 2 24040 60  100M  = 24255 315 GTTTTAGAATTTGTGTTATTGTGATGGCGATGACCAAGTACAACATATTTCCCATTTGCCTTGCATTAACAAAAGCATGTATTTTACACAATTGAAGTTT  heiiigieii[fMh^f^hhiiVi_]DYiieiifgiViagX_e`iZghheDhgghiiggghg_fbe`iegDOeibifDX`ggdDgD`_DfSDgDiDDDDDc  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
872161:570-393 83  2 24572 60  100M  = 24162 -510  AATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGAT  DigDDDDiDDhViDfdfe`hDehaiNDiDiZYYYDhidgfhgcDihi`eegifieiX^eDghiihiidiiighXihii]cfifiiXiihighgihihhig  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
873161:570-393 163 2 24162 60  100M  = 24572 510 ATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGC  iiiiifi[iiiigdhiiihYhg`iiifgdigd`gfefieiTDibDiidcbhidihdViiicZ`iiDdifibdi\ghgiDhDi^fgDfDg]DDfbfDDdfd  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
874460:812-394 99  2 24562 60  100M  = 24814 352 TTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGTGCTGGAGAGATTAAGCAATTAAATGACAGTATACAGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTG  ]hcggiigiiifiigiiicgeNiiiihhiicgiie]ifcWigiigiiigihf_DffhifD_fhbiffegieg`aDiYhbiggg`gcD]da_D`\iDgDcD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
875460:812-394 147 2 24814 60  100M  = 24562 -352  GTACTGCCTCTCATAGAATGCCAGGCGCCCCTGTGTTTGTCTCAGTGTCTCCAGCTTGAATTGCTTCACCCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTG  DbUD[ffiieDdd^gDYig`^gD`igaDDLd`ii^OeOi]ei[cigDidfcdiDifdighigieec^g_Diii_hi\^i]i`ihigZi]]jhigiiiaie  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8761302:1625-395 99  2 24405 60  100M  = 24628 323 TCCCCTATGAACACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATT  iiiiiihfeafiigdihififhidgiciihigi[_cYiiDiiiigihUV[idifbffDKibhig`fghOicdXRDcge_ggiMdcDifeb]_DiD`gXgh  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8771302:1625-395 147 2 24628 60  100M  = 24405 -323  AGTTAATTACTGAGGGGATTTGGGTTTAGAGCTGGATCTGTGATTCAAACACTCATGTCTATAACCACAAGTGTTACCATATCATTTGCCATATCAGGAT  efahhDgD`cfiiDiDfDi[dgDDD`DDDDfi[hhcUPacQgig_bgffieKhgi]i^bgUgi`eehDiiidide^iiicdiiifgif^iWhihiiifiY  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
878335:712-396 99  2 24336 29  9M1I13M2D41M36S = 24714 478 GCCTCACCTAAAGAAAGGCCCTTCACACTGGCTCTCTCTGCTCACCCAACTGTACTTACTTCTCCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCC  iii[iiigiiieiahiieifiiiifiihWig_iffiiNieiiifeiiiiDhiidgiggii_i`ifggfTii_hUWDUiHifdLiddifaDD`DdgiDfiD  XT:A:M  NM:i:3  SM:i:29 AM:i:29 XM:i:0  XO:i:2  XG:i:3  MD:Z:22^GC41
879335:712-396 147 2 24714 29  100M  = 24336 -478  TGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAGTTGTGAGAACCACT  DZDfiDgfddDih[DDVDTaiDf`TfDDeghi`DgfDD_OaigfagiDihigigfgfXecgiedihRIiiifhifhiJedi\igiidigiiieigihfii  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:29 AM:i:29 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
880598:881-397 99  2 24700 60  100M  = 24883 283 GTTACCATATCATTTGCCATATCAGGATTTAGAATCCCTGCTGGCAGGCCTGGGAAGATGCATTGTAACCAGATAAGAGGTAATTGCCACATTTACTGAG  ibgciiiifiihiihiicfiiidiidi[fihO_gi_^D_fhDTie^iceifiegiD\hgfeieDffWgDeDd^g`_ighdD]Wi[gi^gDeDeiefgDDD  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
881598:881-397 147 2 24883 60  100M  = 24700 -283  CCCGGCGAAGCAATGCTGCTCCTCTCTCCTGCATGGATCACCTGCTCCTGGAATTCATTTCTCCCATTTCTTAGGTTGCCACTTTACTGTAGCTTCCTGA  D`efgiUdDggcDD_hDDD`DDhi_ga`fieDigXefDiDD_eegh`efeig_iegihcagiibicihfiigih[geiiDiigaiiiiihgic`hiiiib  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8821090:1413-398 83  2 24416 60  100M  = 24193 -323  CACTTTTTTCTGAGTGGGGTGTGTTCTCTGTATAAAAAAGTATTGTTGCACCACTTATTGAGGACTTTTTGGATGCCATGCTAAGCATTTCATAGTCACA  _fDZDDf`D[fDDfD[DfigaVDagDdDhihbdeDeDiiiDciighWiifiPgigefLehdhibfiiDiiVhfiihiifih`fidaifbfii]higgaZi  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8831090:1413-398 163 2 24193 60  100M  = 24416 323 ATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGGTGTGAGCTGTTTACTTCATTCCTGCCAGTCCTGGTTAA  jgiicighigfgiiiihihcTi`iehcifeiiechVffi\DDPi]Yd[hiiiiifefbi]Yhia`i`agbbiaV_eiKDihfiDcciigefDf[fibDDe  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8841052:1491-399 99  2 24155 60  100M  = 24494 439 GTACTTTATTAAGAATAGTGAAATTTGAGCAGAGAAGAATTCTAATTTTGCATCAGAGTCAAAAGTGAAAATGAAAGGAACAGACCCATGAAGGAACAGG  gfiiiifii`iihia_]iiiacci]gihiDDiifiZeig`[dieYhDd`_ihgigiiihbJiii`YfaDifghDbO]abKfD_gDhfiDfTe`d`d]]di  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
8851052:1491-399 147 2 24494 60  100M  = 24155 -439  TGCTAAGCATTTCATAGTCACAAGTGCATTGTACAAACTACCCTTTATAACACTCCAATGAATTTATATTCCCATATGAATCAGCCTGAGGAAGTGGCGT  DDfafiDhDX_iYgDZDhOci\DeDied^WDiDiieiccDghg\g_i\gii\bZgiiiifgi_gcfD`diiififiiihiThfeahiiiiichifdiiif  XT:A:U  NM:i:0  SM:i:37 AM:i:37 X0:i:1  X1:i:0  XM:i:0  XO:i:0  XG:i:0  MD:Z:100
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.