Opened 18 years ago

Closed 18 years ago

Last modified 17 years ago

#4 closed enhancement (fixed)

Split weighted and non-weighted regressors

Reported by: Peter Owned by: Peter
Priority: major Milestone: yat 0.2
Component: statistics Version: trunk
Keywords: Cc:

Description

Vi var ju inte nöjda med regression interfacet. Till den diskussionen vill jag bara tillägga att man borde kanske dela upp

regression::OneDimensional?

i en oviktad variant och en viktad variant. Anledningen är helt enkelt att som det är nu så kräver OneDimensional? att en viktad variant implementeras. Ibland är det kanske inte helt enkelt att implementera en viktad variant men vill ändå ha den oviktade varianten.

Change History (4)

comment:1 Changed 18 years ago by Jari Häkkinen

Milestone: laterRegression redesign
Summary: Redesign regression classes ... interface change.Split weighted and non-weighted regressors

comment:2 Changed 18 years ago by Peter

Status: newassigned

comment:3 Changed 18 years ago by Peter

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

comment:4 Changed 17 years ago by Jari Häkkinen

Milestone: Regression redesign0.2

Milestone Regression redesign deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.